Icke HP orsakat ulcus

advertisement
Dokumentnamn:
Peptisk ulcussjukdom utan relation till H. pylori eller acetylsalicylsyra/NSAID
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag-tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Niki Daferera, ST-läkare
Sökord:
Ulcus, H.P.-negativ, icke-NSAID
Målgrupp:
Läkare, endoskopiassistenter
Godkänd av: (Namn, titel)
Rikard Svernlöv, gastroenterolog
Dokumenttyp:
Med PM
Giltig fr o m:
2013-01-23
Giltigt t o m:
2015-01-23
Diarienummer:
HMC-2013-47
Infektion med Helicobacter pylori (HP) och användning av NSAID/ASA är de huvudsakliga orsakerna till
peptisk ulcussjukdom. Dock kan sjukdomen uppstå utan dessa riskfaktorer. Beroende på
bakgrundspopulation, metod för att utesluta infektion med HP samt olika exklusionskriterier för
användning av NSAID/ASA, varierar andelen rapporterade fall mellan olika studier (från 1,3% i Japan till
20-40% i Nord Amerika). varierar andelen rapporterade fall mellan olika studier.
Inte sällan är det som betraktas som icke-NSAID/ASA resp. HP-negativ ulcussjukdom i själva verket
missad HP-infektion och/eller förbisett intag av NSAID/ASA. Andra orsaker till ulcus i ventrikel och
duodenum är andra läkemedel, Crohns sjukdom, Systemisk mastocytos, Cameronsår, Zollinger-Ellisons
syndrom, hypercalcemi, lymfom, neoplasi, andra infektioner samt allvarliga systemiska sjukdomar
(Cushing ulcus).
Handläggning
1. NSAID/HP negativ ulcus.
2. Kontrollera giltigheten av HP testet.
(Falskt negativt test pga. PPI eller antibiotika? Förlita dig ej på ett test. Upprepa
provtagningen. Om patienten kan vara utan PPI eller antibiotika i en månad utför ureautandningstest. Om inte, genomför gastroskopi, ta biopsier till ureas-test, odling och PAD
(begär immunhistokemi mot HP).
3. Uteslut bruk av NSAID/ASA. Ev. kontroll av P-Salicylat
(Fråga efter receptfria läkemedel och örtläkemedel som kan innehålla ASA).
4. Kontrollera andra läkemedel som kan förklara gastrointestinaltoxitet.
(Bisfosfonater, colchicin, järn och kortikosteroider).
5. Ta biopsier från kanten av såret samt närliggande slemhinna.
(För identifiering av carcinom, lymfom, Crohns sjukdom. Identifiering av andra infektioner
såsom Helicobacter heilmannii, herpes simplex eller cytomegalovirus).
6. Indikerar lokalisationen av såret etiologin?
(Vid Cameron ulcus sitter såret vid hiatusbråckets distala begränsning).
7. Överväg Zollinger-Ellisons syndrom. (Förhöjda faste gastrinnivåer. Sekretintest).
8. Uteslut hypercalcemi.
9. Om idiopatisk, fortsätt med PPI i fulldos.
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
Godkänt revideringen:
Download