170601 - 5 Äldre och läkemedel

advertisement
Äldreochläkemedel
Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig
orsak till att äldre söker på akuten (8-40%).
• För hög dos.
• Olämpliga läkemedel.
• Olämpliga kombinationer (55000
äldre har mer än 10 mediciner).
• Förändrad organfunktion och
därmed metabolism hos äldre
• Exempel på biverkningar :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Förstoppning
Urinstämma
Urininkontinens
Illamående
Förvirring
Yrsel
Fallskador
Blödningar
Varför får äldre mer biverkningar?
• Annan kinetik med ökad ålder, dvs
annat upptag, nedbrytning och
utsöndring.
• Försämrad upptag via magtarmkanalen, dessutom sämre
skydd av slemhinna i ventrikel.
• Förändrad fördelning i kroppen då
vi får mer fett och mindre vatten
vilket ger större volym för
fettlösliga läkemedel som ligger
kvar längre (psykofarmaka,
lugnande och sömnmedel)
Varför får äldre mer biverkningar?
• Ökadkänslighetförläkemedel,tex
antikolinerga läkemedel(Attarax)
pga kognitivsvikt,trögare
blodtrycksreglering(betablockad
ellerurindrivandesomger
ortostatism),känsligareför
bradykardi(betablockad,tex
ögondroppar),Parinsonism vid
• Försämradstorlekochblodflödei
lever,samtdenedbrytande
enzymernafårlägrekapacitetsom
Cytochrome p450(neuroleptika,
antidepressiva).Storaindividuella
skillnader.
Varför får äldre mer biverkningar?
• Försämradutsöndringvianjurar
dådessafungerarsämre,och
vissapreparatökardessutom
riskförnjursvikt(antibiotika,
metformin,digoxin,opioider
samtNSAID speciellt
tillsammansmedACE-hämmare,
NOAK).Förlängdosintervalleller
reducerados.
Mätanjurfunktion
• HistorisktsetthareGFR beräknats
enligtCockroft-Gaults formel
utgåendefrånplasmakreatinin (som
oftatst använtsförattberäknaolika
läkemedelskinetik)
• NumeraLund—Malmömodellen
(normeratefterkroppsyta)
• MerexaktmedtexCystatin C(bravid
malnutrition/nedsattmuskelmassa).
Påverkasavbla steroidbehandling,
rökning,leverfunktion,thyroidea,
ålderochkön
• Iohexolclearance ettalternativ
Ökadkänslighetförläkemedelhosäldre
• Centralanervsystemetkänsligare
förtrötthet,förvirringosv
• Antikolinerga läkemedel(Atarax
ochtricykliska),lugnande,
sömnmedel,opioder,neuroleptika
• Trögareblodtrycksregleringsom
gerortostatism
• Blodtryckssänkande
(betablockerare/ögondroppar)
urindrivande,nitropreparat,
Parkinsonläkemedel
Ökadkänslighetförläkemedelhosäldre
• Magsäckslemhinna,ökadriskförsår
ellerblödning
• NSAID,ASA
• Vätske-ansamlingsomkanförvärra
hjärtsviktochnjursvikt
• NSAID+ACE-hämmare,Coxhämmare,
Brustabletter
• Muntorrhet
• Massoravläkemedel.Påverkar
välbefinnande,kariesrisk,smak,aptit,
tuggningochsväljning
• Obstipation
• Opioider,kalciumantagonisteroch
diuretikasamtävenkalciumtillskott.
Polyfarmaci
• Olikadefinitionibland>=5ibland
>=10(”excessivepolypharmacy”)
• Biverkningsriskenökarex-
ponentielltmedantaletpreparat
• Interaktionsriskenökar,medökad,
minskadellerutebliveneffektsom
följd
• Minskarpatientensföljsamhettill
ordination(complianceeller
adherence)sjunkerdrastisktmed
antaletpreparat.
Polyfarmaci
• Effekternaavläkemedels-
behandlingblirsvåraatt
förutsägaochutvärdera
• Eventuellabiverkningarblir
svåraattidentifieraochkantill
ochmedmisstolkassomett
symtomsomkanföranleda
ytterligare
läkemedelsordinationer
Polyfarmaci
• Åtgärder
• Övervägicke-farmakologiska
behandlingsalternativ
• Behandlaorsakintesymtom
• Försökahelhetsbedöma,inte
behandlavarjesymtom
• Atthaenhuvudansvarigläkareför
läkemedel
• Dokumentera,specielltvid
övergångmellanolikavårdformer
• Utvärderaeffektenavbehandling
Polyfarmaci
• Åtgärderforts
• Inteslentrianmässigtförnya
läkemedelsförskrivning
• Undvikförskrivningskasakaden,
nyttläkemedelmottenbiverkan
frånettannat
• Beaktaföljsamhettillbehandling
• Beaktalivskvalitetsomvariabel
• Startlow,goslow
• Vidnyordination,övervägattta
bortnågotannatläkemedel
Vanligasteriskläkemedlentilläldre
• Mångainternationellatex
Beer’s list(menförskrivarmönstretskiljersig)
• Socialstyrelsen:Indikatorerför
godläkemedelsterapihosäldre
Riskläkemedlentilläldre:Börundvikas
• Långverkandebensodiazepiner
(nitrazepam, diazepam, flunitrazepam)–
riskfördagtrötthet,kognitivastörningar,
muskelsvaghetochbalansstörningar.
• Läkemedelmedantikolinerga effekter(t
ex Toviaz, Detrusitol, Emselex, Vesicare,
Tryptizol, Saroten, Sensaval, Anafranil, Ata
rax, Lergigan, Theralen, Nozinan, Madopa
rk, Sinemet)– riskförkognitivpåverkan,
konfusion,urinretention,muntorrhetoch
obstipation.
• Tramadolpreparat (Tramadol, Tradolan,
Nobligan, Gemadol, Tiparol)– riskför
illamåendeochförvirringhosäldre
• Vissasömnmedel(Propavan,Lergigan)
Vanligasteriskläkemedlentilläldre
• Propavan – riskfördagtrötthet,restless
legs,stelhetochgångstörningar,samthar
vissantikolinerg effekt.
• NSAIDinklusivecox-2hämmare(t
ex diklofenak, ibuprofen, naproxen, coxib
er)– riskförgastrointestinala blödningar,
samtförsämradnjurfunktionoch
försämring/utlösningavhjärtsvikt.
• Peroraladiabetesmedel– riskför
laktacidos finnsvidnedsattnjurfunktion
ochkanuppståefterbaranågradagars
dehydrering,texvidgastroenterit.
Riskläkemedeltilläldre:
Viktigtmedkorrektochaktuellindikation
• Smärtstillande:NSAID,
Paracetamol,opioider
• Antipsykotiskaläkemedel
• Protonpumpshämmare
• Digoxin
• Loopdiuretika
• SSRI
• Regelbundensömntablett>1
månad
• Dagligentarmirriterande(tex
laxoberal droppar)
• Antieplieptika ellerkortison>1
årutanomprövning
• Antipsykotika >3månutan
omprövning/utsättningsförsök
Riskläkemedeltilläldre
• ASA=75mg
• Paracetamol =4g
• Haldol =2mg
• Risperidon =1,5mg
• Oxaszepam =30mg
• Zopiklon =7,5mg
• UndvikCochDinteraktioner
Godläkemedelshanteringhosäldre1:
• Görläkemedelsgenomgångar föratt
kartläggavilkaläkemedelpatientertar
samtförattutvärderabehandlingen.
• Görettkorrektläkemedelsvalutifrån
indikation,patientenseventuella
multisjuklighetochtidigaremedicinering.
• Överväg”icke-farmakologiska”
behandlingsalternativ.
• Startamedlågdosochhöjförsiktigt(start
low,goslow)/tillämpalängre
doseringsintervall.
• Attindikation förbehandlingfinns.
• Övervägomläkemedelsbehandlingenkan
bliframgångsrik,detvillsägapatientens
förmågatillföljsamhet,förstå
information,behovavhjälpmed
dosering/intag.
• Dokumentera läkemedels-behandlingens
indikation,mål,längdochtidpunktför
uppföljning.
• Läkemedelsgenomgångar
Godläkemedelshanteringhosäldre2:
• Beaktadenäldreslivskvalitet,vägrisken
förbiverkningarmotförväntadeffektav
behandlingen.(Botenfårintevaravärre
änsoten)
• Getydligtläsbar,skriftliginformationom
aktuellläkemedelsordinationvidvarje
läkarbesökellerutskrivningfrånsjukhus,
utövermuntliginformation.(PINF)
• Utvärderaeffektenavnyinsatt
medicinering,tadärefterställningtill
fortsattbehandling.
• Kontrolleranjurfunktionenmed
regelbundet,minstengångperår.
• Kontrolleraserumnivåeravläkemedeldär
såärmöjligt.
• Ompröva läkemedelsordinationerna
regelbundetmedavseendepåindikation
ochdos.
• Övervägomsymptom kanvara
läkemedelsutlösta.
• Undersöknärettnyttläkemedel
ordinerasomnågotannatkantasbort.
Blodförtunnande
• SSTH.se
Diskutera!
• Läkemedelsfrågoridinvardag
Download