Läkemedel som har samband med fallolyckor

Läkemedel som har samband med fallolyckor
•
Bensodiazepiner (lugnande, sömnmedel) t.ex. flunitrazepam och oxazepam.
•
Sömnmedel t.ex. Zopiklon, Stilnoct, Heminevrin, Propavan.
•
Neuroleptika (antipsykotiska) t.ex. Risperidon (=Risperdal) och Zyprexa. Haldol.
•
Antidepressiva (SSRI) t.ex. Citalopram och sertralin . TCA (tex amitriptylin =
Tryptizol).
•
Antihypertensiva läkemedel t.ex. Diuretika, betablockerare, ACE-hämmare t.ex.
Enalapril
•
Hjärt-kärlläkemedel = både antihypertensiva och andra kardiovaskulära.
Nitroglycerin, Digoxin.
•
Antiparkinsonmedel t.ex. Madopark, Sinemet och Pravidel. Kan även ge
blodtrycksfall.
•
Opioider t.ex. Tradolan, Dexofen, Citodon (= svaga opioider) och Morfin, Ketogan,
Oxycontin (= starka opioider).
•
Andra övriga betablockerande ögondroppar, analgetika, antihistaminer m.fl.
•
4 läkemedel eller fler
Mediciner med osteoporos som biverkning:
T.ex. Kortison, antiepileptika.
Det finns ett flertal andra läkemedel som kan ge upphov till fall beroende på individ,
dosering m.m.
Gå in på socialstyrelsens länk nedan - Indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres
läkemedelsterapi – och läs mer.
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/A65367AB-8F2A-4063-BC7913103784A838/986/200311020.pdf