Centralt verkande analgetika 2014

Jonas Melke 2014
CENTRALT VERKANDE ANALGETIKA
Opioider = Ämnen med morfinliknande aktivitet.
Starka opioider (opioidreceptor-agonister) - Morfin, heroin (idag endast missbruksmedel),
metadon (behandling av narkomani), petidin, fentanyl.
Svaga opioider (agonister) - Kodein, dextropropoxifen, tramadol, oxyokodon. Ges ofta i
kombination med andra analgetika såsom ibuprofen eller paracetamol.
Smärtfysiologi

Nociceptiv smärta – Ett normalt fungerande nervsystem svarar på smärtsamma stimuli 
Neurogen smärta – Smärta pga skador/sjukdomar i nervsystemet. Svårt att behandla,
exempel: fantomsmärta, smärta vid Stroke, MS, tumörer, ryggmärgsskada.

Psykogen smärta – Smärta i samband med psykisk sjukdom (ångestsjukdomar).
Kroppsegen smärtmodulering i CNS:

Smärthämmande nedåtstigande bansystem – Ifrån periakveduktal grå substans (PAG) via
omkopplingar i hjärnstammen till ryggmärgens dorsalhorn; signalsubstanser – ffa GABA,
opioider, serotonin.
Centrala effekter
av opioider
Analgesi:

I ryggmärgens dorsalhorn: Hämmad frisättning av transmittorer från smärtfibrer (ffa
glutamat och substans P). Ökad frisättning av hämmande transmittorsubstanser (adenosin
och GABA). 
I förlängda märgen: Opioider aktiverar nedåtgående smärthämmande bansystem →
frisättning av serotonin och enkefalin 
I limbiska systemet i hjärnan: Påverkar den affektiva smärtupplevelsen (”jag känner
fortfarande smärtan men det berör mig inte lika mycket”)
Centrala effekter utöver analgesi:
Eufori, sedering, andningsdepression, hostdämpning, mios
(knappnålsstora pupiller), kräkningar och illamående.
Perifera effekter
Minskad peristaltik i tarmen → Förstoppning
Ökad histaminfrisättning -> klåda
Olika typer av smärta svarar olika på opioider:
•
Nociceptiv smärta – svarar oftast mycket bra. •
Inflammatorisk smärta - svarar delvis, men oftast bättre i kombination med NSAID.
•
Neuropatisk smärta - svarar ofta dåligt. Antidepressiva är då förstahandsmedel.
1
Jonas Melke 2014
Biverkningar

Förstoppning. Pga minskade tarmrörelser. Kan också fördröja absorption av andra
läkemedel. Behandlas med läkemedel som stimulerar tarm-motoriken (laxativa). 
Andningsdepression. Direkt effekt på andningscentrum som kan ske redan vid
terapeutiska nivåer.

Illamående/kräkning. Direkt påverkan på kräkcentra (area postrema). Dessutom ökat
illamående pga förstoppning. Besvären minskar ofta med upprepad administrering.

Klåda på grund av histaminfrisättning.

Trötthet, nedsatt reaktionsförmåga.
Klinisk användning

Analgesi. Smärta vid malignitet, postoperativ smärta, långvarig benign smärta. Alltid i
kombination med paracetamol och NSAID. I princip alltid i kombination med laxantia
mot förstoppning.

Allvarlig diarré. Morfin i mycket låga doser.

Allvarlig hosta. Främst kodein.

Inför kirurgi/pre-anastesi: Analgetisk, sedativ och anxiolytisk effekt. Oftast fentanyl pga
kortare duration än morfin.

Fysiskt beroende. Vissa opioider, t ex metadon och buprenorfin, används för att minska
abstinens orsakat av andra opioider (heroin). Kontraindikationer

Lungsjukdom: Histaminfrisättning vid opioidintag kan ge bronkkonstriktion.

Huvudskada: Opiater ger andningsdepression → ökning pCO2 → cerebral vasodilation
→ ökat cerebralt blodtryck → ännu långsammare andning → förändrad hjärnfunktion

Graviditet: Opiater kan dra ut på förlossningen och ge beroende hos fostret.

Hypovolemi (chock, äldre patienter): Opiater vid höga doser ger hypotension. Akut
förgiftning
Vid överdosering
Medvetandepåverkan, mios (knappnålsstora pupiller),
andningsdepression, bradykardi
(låg
puls, sänkt kroppstemperatur. Behandling vid överdos: Naloxon intravenöst. Vid behov
upprepade doser eftersom halveringstiden för naloxon är kortare än för morfin/heroin
Abstinenssymptom
Snuva, Gäspningar, Hypertermi, Mydriasis (stora pupiller), Muskelvärk, Ångest, diarrér och
kräkningar.
2
Jonas Melke 2014
Exempel på några vanliga substanser (behöver ej läras in)
Substans
Läkemedelsnamn
Fördelar
Nackdelar
Morfin
Morfin®
Alltid förstahandsvalet,
väl dokumenterat
Metaboliseras till M-6G
Kodein
Citodon®
Måttligt
beroendeframkallande
Metaboliseras till
morfin
Dextropropoxifen
Dexofen
Metaboliseras EJ till
M-6-G
Tramadol
Tradolan®
Fentanyl
Fentanyl®
100 ggr mer potent än
morfin, kort t½ (bra vid
kirurgi), finns som
plåster
Oxikodon
Oxynorm®
Metaboliseras EJ till
M-6-G
Metadon
Metadon
Mindre abstinensbesvär
än heroin, har effekt på
NMDA-receptorer
Ger mycket
illamående
Dyrare än ketagan
Rang, HP, Dale MM, Ritter, JM, Flower, R (2011). Range’s and Dale’s Pharmacology 7th ed.
London: Elsevier Health Sciences. Kapitel 41, Smärtfysioologi: sid 503-510. Opioider: 510521.
Texten i Läkemedelsboken rekommenderas också:
http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Smärta%20och%20smärtbehandling.pdf
3