För samtliga läkemedel och naturläkemedel ska alla allvarliga

advertisement
För samtliga läkemedel och naturläkemedel ska alla allvarliga biverkningar
rapporteras.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
dödsfall
livshotande tillstånd
permanent skada eller långvarig funktionsnedsättning pga biverkan
sjukhusvård eller förlängning därav pga biverkan
nya, oväntade biverkningar och interaktioner
biverkningar som tycks öka i frekvens
Allvarliga biverkningar
Allmänna
Anafylaktiska reaktioner
Medvetanderubbningar
Oväntad död
Blod
Olika typer av blödningar, tex
cerebral blödning
Olika typer av penier
(trombocytopeni,
agranulocytos,anemi,
pancytopeni)
Koagulationsrubbningar
Cirkulatoriska
Arytmier
Cirkulationssvikt
Hjärtinfarkt
Hjärtsvikt inkl. förvärrad
Hypo/Hypertension
Ischemi
Kardiomyopati
Lungödem
Trombos
Endokrina
Cushings syndrom
Hypo/hyperthyreos
SIADH
Fetala
Samtliga biverkningar
Farmakokinetiska
Interaktion
Intoxikation
Överdosering
Hud
Angioödem
Bullösa eruptioner
Epidermal nekrolys
Exfoliativ dermatit
Steven Johnsons Syndrom
Urtikaria
Infektionsassocierade
Mjukdelsabscess
Sepsis
Kollagenosa
SLE-reaktioner
Vaskulit
Lever
Allvarliga stegringar av
levertransaminaser
Hepatit
Levercirros
Levernekros
Pankreatit
Luftvägarna
Astma förvärrad
Bronkospasm
Interstitiell pneumonit
Lunginfiltrat
Lungfibros
Nässeptumperforation
Mag och tarm
Esofagusulceration
G-I blödning/ulceration/
P7erforation
Ileus
Kolit
Malignitet
Samtliga
Neurologiska
Aseptisk meningit
Epilepsi, förvärrad epilepsi
Extrapyramidala reaktioner
Cerebral infarkt
Intrakraniell tryckstegring
Katatoni
Kramptillstånd, konvulsioner
Neuropati, inklusive
polyneuropatier
Psykiska
Abstinens
Beroende
Depression
Konfusion
Neuroleptikasyndrom malignt
Psykos
Serotonergt syndrom
Suicid, suicidtankar
Reproduktionsorganen
Graviditet, även extrauterin
Gynekologisk blödning
Infertilitet
Missfall
Priapism
Preklampsi
Uterusblödning
Uterusperforation
Metabola
Acidos
Diabetes, försämrad diabetes
Elektrolytrubbningar
Hypoglykemi
Mjölksyreacidos
Vattenintoxikation
Urinvägarna
Nefrit interstitiell
Njursten
Njurinsufficiens
Uremi
Urinretention
Muskuloskeletala
Artropati
Osteonekros
Patologisk fraktur
Rhabdomyolos
Senruptur
Ögon
Glaukom
Katarakt
Korneainlagring
Synfältsdefekt
Synnedsättning
Öron
Hörselnedsättning
Dövhet
Download