Smärtprofylax med analgetika inför tandbehandling av barn

advertisement
Smärtprofylax med analgetika
inför tandbehandling av barn
Anna Lena Sundell, Tita Mensah. Avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen i Jönköping
Smärta är ett av de symtom som barn fruktar mest. Det är en
subjektiv, sensorisk, emotionell och personlig upplevelse. Den
är beroende av många olika faktorer såsom oro, stress, trötthet,
erfarenheter, förväntan om smärta, illamående, hunger, otrygghet och personlighet.
Engelskans pain kommer från grekiskans poine, straff. Barn
kan uppleva smärta som ett straff.
Paracetamol eller NSAID (=non-steroid antiinflammatory
drugs) är de preparat som i första hand bör användas för behandling av smärta i profylaktiskt eller terapeutiskt syfte hos
barn och ungdomar.
NSAID har en perifer antiinflammatorisk effekt medan paracetamol förmodligen verkar genom reglering av centrala smärtimpulser. Paracetamol saknar antiinflammatoriska egenskaper.
Paracetamol eller NSAID kan med fördel ges profylaktiskt för att minska
smärta under och efter behandling.
Detta gäller till exempel vid operation, extraktion eller behandling av
tänder med hypomineralisering eller
pulpit.
Föräldrar som ringer akut för sitt barn bör uppmanas att ge barnet analgetika före besöket.
Smärtlindring ska ges 1–2 timmar före behandling.
Paracetamol
Paracetamol är ett effektivt analgetikum utan antiinflammatorisk effekt. Toxiciteten är låg. Verkningsmekanismen är inte
känd men effekt i centrala smärtimpulsreglerande system har
påvisats.
Paracetamol ges peroralt eller rektalt men den perorala tillförseln är överlägsen. Analgetika med paracetamol kan ges
till alla åldrar.
Exempel på preparat: Alvedon, Panodil, Reliv
NSAID
NSAID blockerar bildning av enzymen cox-1 och cox-2 och
hämmar den inflammatoriska processen genom sin påverkan
på cyklooxygenas/prostaglandin-syntesen. Dessa preparat är
därför inflammationshämmande.
NSAID som innehåller acetylsalisylsyra (ASA) ska ej användas till barn under 7 år. ASA ska heller inte användas vid blodiga ingrepp.
Exempel på preparat: Ipren, Brufen, Naprosyn, Pronaxen.
Paracetamol är:
Smärtstillande och febernedsättande
Dessa preparat är:
Inflammationshämmande, smärtstillande och febernedsättande
Biverkningar:
• Leverpåverkan vid högre doser än rekommenderat
Biverkningar:
• Gastrointestinala symtom
• Koagulationsrubbningar
• Påverkar njurfunktion
Kontraindikationer:
• Överkänslighet mot paracetamol eller mot någon tillsats
i preparatet
Dosering:
Barn 1–12 år: 40-60 mg/kg/dygn fördelat på 2–3 doser.
40 mg/kg kan ges initialt som engångsdos.
Barn över 12 år ges vuxendos, det vill säga 500–1 000 mg
3 gånger dagligen.
Mera fakta
1.Svensk barnsmärtförenings webbplats
http:// www.svenskbarnsmartforening.se
2.Olsson GL och Jylli L. Smärta hos barn och ungdomar.
Lund: Studentlitteratur; 2001.
3.Primosch RE, Antony SJ, Courts FJ. The efficacy of preoperative analgesic administration for postoperative pain
management of pediatric dental patients. Anesth Pain
Control Dent. 1993 Spring; 2(2):102-6.
Kontraindikationer:
• Astma och andningssvårigheter
• Nedsatt njurfunktion
• Levercirros
• Sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet
• Överkänslighet mot ingående substanser
• Svår hjärtsvikt
• Barn under 6 månaders ålder eller
mindre än 7 kg
Vävnadsskada
fosfolipider i cellmembran
arakidonsyra
NSAID
lipooxygenas
leukotriener
cyklooxygenas
prostaglandiner
tromboxaner
NSAID blockerar bildandet av
cyklooxygenas och hämmar inDosering:
flammation, svullnad och smärta.
Ibuprofen
Barn 1-12 år:
20–30
mg/kg/dygn uppdelat på 3 eller 4 doser.
Barn över 12 år ges vuxendos, det vill säga 400 mg 3–4 gånger
dagligen.
Bör ej användas mer än 3 dagar i följd.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards