Fokus på munhälsa

advertisement
Nyhetsbrevet från Centrum för Äldretandvård riktar sig i första hand till: pensionärsorganisationer, patientorganisationer,
personal inom hälso- och sjukvård, anhörigstöd med flera.
Fokus på munhälsa
Nyhetsbrev nr 3, årgång 5, 2015, Centrum för äldretandvård
Information från Läkemedelsverket
Läkemedelsverket har beslutat att tabletter
med peracetamol endast får säljas på apotek
från den 1 november 2015. Exempel på
sådana tabletter är Alvedon och Pamol.
Flytande lösning och brustabletter berörs inte.
Bakgrunden till beslutet är en ökning av
antalet avsiktliga tablettförgiftningar där
tillgängligheten av tabletterna bedöms som en
betydande riskfaktor.
Paracetamol är ett av Sveriges mest använda
smärtlindrande preparat. Till äldre ges
paracetamol ofta som förstahandspreparat
personer vid lätt till måttlig smärta. Att
paracetamol ofta rekommenderas beror bland
annat på att det är ovanligt med biverkningar
vid normaldosering. Det är dock viktigt att
aldrig överstiga den dosering som anges på
läkemedelsförpackningen. Leverskada är den
allt överskuggande hälsorisken om för stora
doser paracetamol intagits.
Almedalen och Tandvård
Under årets ”Almedalsvecka” på Gotland
uppmärksammades problematiken runt sköra
äldre och äldres munhälsa. Man pekade på att
ökad samverkan mellan kommun,
äldreomsorg och tandvård är nödvändig.
Biståndsbedömningen måste i mycket större
omfattning än idag omfatta hjälp och stöd
med daglig munvård inom särskilda boenden i
allmänhet men i synnerhet inom hemvården i
det enskilda boendet. Det är av största vikt att
hjälpen inte kommer in för sent.
Förebyggande insatser måste tidigt planeras
och förhindra att tänderna rasar vilket kan
Centrum för Äldretandvård - Hälsoodontologiska enheten
Koordinator: Ewa Nyström – E-post:[email protected]
medföra smärta, tal och tuggsvårigheter.
Följden kan bli en sänkt livskvalitet.
En standard för kvalitet inom äldreboende och
hemvård har tagits fram av Swedish Standard
Institute, SIS. Standarden innehåller även ett
avsnitt om vad som är god standard avseende
munvård.
Allmänna kostråd till seniorer
Rätt mat och näring är avgörande för hälsan
oavsett ålder. För lite eller fel mat kan få lika
förödande konsekvenser som fel läkemedel
för någon som är sjuk eller gammal menar
Socialstyrelsen.
Statens näringsdelegation inleder sina
näringsrekommendationer riktade till äldre
med; ”Ett gott näringstillstånd upprätthåller
äldre personers hälsa, funktionsförmåga och
livskvalitet. Ett gott näringstillstånd
påskyndar också återhämtningen efter olika
sjukdomar och minskar kostnaderna inom
hälso- och sjukvården”.
Ett gott välbefinnande och hälsa kräver också
en bra och planerad kosthållning. För att orka
med att ha trevligt med barnbarn, promenera,
träffa vänner och ha en behaglig tillvaro
behöver kroppen påfyllning av energi,
vitaminer och mineraler. Man blir helt enkelt
piggare och orkar mer.
Här kommer några små korta allmängiltiga
kostråd för friska äldre;
●
●
●
●
●
●
Ät varierad mat med stort inslag av
grönsaker
Sträva efter regelbundna måltider
Hoppa inte över mellanmål
Försök att göra måltiden trevlig
Använd gärna Nyckelhålsmärkta
produkter*
Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar
”Som bekant är det för sent att
förhindra något som redan inträffat.
Förebyggande åtgärder måste således
vidtagas innan det som inte bör hända
har hänt”
Grönköpings veckoblad.
Här kommer några ytterligare kommentar till
råden ur speciell munvårdssynpunkt:
- Grönsaker – gärna färska, ger tuggmotstånd
och stimulerar salivavsöndringen
- Regelbundna måltider. Toppen! Förhindrar
ofta småätande.
- Mellanmål: välj gärna frukt och grönsaker
- Kvällsmåltid: inte äta efter man borstat
tänderna på kvällen, under förutsättning att
inte nattmål är ordinerade
Oavsett ålder kan man drabbas av sjukdom
som påverkar aptit, möjligheter att äta ”som
vanligt” och andra faktorer som kan leda till
ofrivillig undernäring. Kostråd och
behandling vid undernäring kan därför vara
annorlunda än när man är frisk. Det är då
viktigt att följa de ordinationer man får tills
tillståendet förbättras. Därefter kan man ofta
återgå till de allmänglitliga råden enligt ovan.
*För att få märka ett livsmedel med
Nyckelhålet ska det uppfylla vissa regler som
Livsmedelsverket tagit fram. De bygger på
gedigen forskning för att minska risken för
kroniska sjukdomar, som hjärt- och
kärlsjukdom, vissa cancerformer, typ 2diabetes och övervikt. Genom att välja
Nyckelhålsmärkt mat och samtidigt variera
maten över veckan, förbättras snabbt
matvanorna. Nyckelhålsmärkta produkter
följer kraven på att de skall vara hälsosamma
och innebär att man får i sig mindre socker
och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare
eller mindre fett.
Centrum för Äldretandvård - Hälsoodontologiska enheten
Koordinator: Ewa Nyström – E-post:[email protected]
Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet
Som mottagare av nyhetsbrevet får du gärna
vidarefordra det till andra personer som du
tror kan ha nytta och glädje av informationen.
Frågor och synpunkter kan insändas till
nedanstående e-postadress.
Hälsoråd
Använd gärna den så kallade
”silaskummetoden” vid tandborstning.
Metoden innebär att Du silar runt
tandkrämsskummet efter tandborstningen
och inte sköljer bort tandkrämen. Effekten
blir att fluoren i tandkrämen får göra så
stor nytta som möjligt.
Download