m1693 - Riksdagens öppna data

advertisement
2009/10
mnr: So546
pnr: m1693
Motion till riksdagen
2009/10:So546
av Ewa Thalén Finné (m)
Skyldighet att erbjuda PSA-prov
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att se över möjligheterna att alla som vill får genomföra PSAprov.
Motivering
Kvinnor genomför regelbundet mammografi i syfte att upptäcka och kunna
sätta in behandling för att motverka bröstcancer. Det ger en trygghet i att
befintlig teknik och befintliga metoder används i förebyggande syfte. För
männen finns en annan cancer som det också finns metoder för att möjliggöra
upptäckt av, men bara ett fåtal män erbjuds den möjligheten. För att fler fall
av prostatacancer ska upptäckas i tid bör därför alla som vill erbjudas att
genomföra ett s.k. PSA-test, och det bör vara samhällets skyldighet att denna
möjlighet finns.
Stockholm den 30 september 2009
Ewa Thalén Finné (m)
1
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards