s - Riksdagens öppna data

advertisement
2007/08
mnr: Ub527
pnr: s80113
Motion till riksdagen
2007/08:Ub527
av Maryam Yazdanfar (s)
Elevhälsa
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om elevhälsan.
Motivering
En av skolhälsovårdens viktigaste uppgifter är att medverka till att varje elev
får goda förhållanden för sitt lärande. Skolhälsovården har ett speciellt ansvar
för vissa elever. Det kan vara elever med kroniska sjukdomar,
funktionshinder eller inlärningssvårigheter. Skolhälsovården ska medverka
till att arbetsmiljö och inlärningssituation anpassas till elevens förutsättningar
och behov.
Ängslan, oro och ångest är psykiska problem som finns i allt lägre åldrar.
Våra myndigheter intygar att barns psykiska ohälsa är ett stort problem.
Behovet av personal som kan göra medicinska, psykologiska, psykosociala
och specialpedagogiska insatser är stort och en förutsättning för att eleven ska
kunna tillgodogöra sig kunskap och samtidigt bli en trygg vuxen.
Elever och föräldrar ska kunna vända sig till utbildad personal för att få
stöd och hjälp med personliga eller skolrelaterade problem, och denna
personal ska också vara skolans kontakt gentemot sociala myndigheter,
institutioner och den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten.
Stockholm den 4 oktober 2007
Maryam Yazdanfar (s)
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards