Samverkan mellan primärvård och skolhälsovård

Borås 2014-05-04
Samverkan mellan vårdcentraler och skolhälsovård gällande barn och
ungdomar med psykisk ohälsa
”Ett utvecklat samarbete – Riktlinjen för verksamheter som möter barn och ungdomar med
psykisk ohälsa, störning och funktionshinder” som reviderades i september 2010 lägger ett
stort ansvar på primärvården gällande bland annat den första bedömningen av dessa
patienter.
Primärvården är att betrakta som en vårdnivå och till denna hör också skolhälsovården och
ungdomsmottagningarna.
Företrädare för skolhälsovården och vårdcentralerna har diskuterat hur man på bästa sätt
bedömer och tar omhand den aktuella patientgruppen och träffat överenskommelse om att
skolhälsovården också har möjlighet att, i de ärenden de finner lämpligt, remittera direkt till
barnpsykiatrin enligt gällande riktlinje vad gäller identifiering och bedömning av barn och
ungdomar med en psykiatrisk problematik. Man behöver då inte gå ”omvägen över
vårdcentralen” när det är uppenbart att specialistpsykiatrins resurser behövs för att bedöma
och/eller behandla dessa barn och ungdomar.
Per Häggblad
Chefläkare
representant för Allmänmedicinska sektorsrådet gällande överenskommelsen med BUP
Mobil: 070-824 52 93, E-post: [email protected]
_________________________________________________________________________
Mot bakgrund av ovanstående överenskommelse har man från skolhälsovården möjlighet att
skicka remiss direkt till BUP.
Förutsättningen är att en bedömning av vårdbehov är gjord. Detta för att i enlighet med
riktlinjen ”Ett utvecklat samarbete – Riktlinjen för verksamheter som möter barn och
ungdomar med psykisk ohälsa, störning och funktionshinder” kunna remittera patienten
vidare till rätt vårdgivare.
Remisser till BUP skickas till vårt centrala remissteam. För att på bästa sätt kunna fördela
ärendet till lämpligaste behandlare bör remissen innehålla:




Tydlig frågeställning
Somatisk status
Aktuella symptom och psykosocial funktionsförmåga
Relevanta sociala data (familj, skola, myndighet)
Behövs akut kontakt når man vår akutmottagning på telefon 033 – 616 16 70.
Kontaktuppgifter:
Centrala remissteamet
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås
Ewa Hedström
Verksamhetschef
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Tfn: 033 – 616 16 90 alt 0768 – 09 17 70, E-post: [email protected]