HSU 2004-06-15 p 30
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
Beställarkontor Vård
2004-05-24
1 (3)
LS 0405-1061
Handläggare:
Jocelyne Ängeslevä
Vårdöverenskommelse för barn- och ungdomspsykiatrisk
öppenvård mellan Beställarkontor Vård och Stockholms Läns
Sjukvårdsområde (SLSO) år 2004-2005
Ärendet
Ärendet gäller vårdöverenskommelse med SLSO, divisionen för Barn- och
ungdomspsykiatri (BUP-divisionen) om barn- och ungdomspsykiatrisk
öppenvård för år 2004-2005.
Ärendet har varit föremål för beredning i sjukvårdsdberedningarna syd,
sydost och sydväst.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att
godkänna vårdöverenskommelsen om barn- och ungdomspsykiatrisk
öppenvård i enlighet med förvaltningens förslag.
Beställarkontorets synpunkter
Den samlade beställningen av barn och ungdomspsykiatri i länet omfattar
lokala överenskommelser om öppenvård som tecknas av resp. beställaravdelning, länsgemensam klinikvård- och öppenvård som tecknas av Beställaravdelning Norr i samråd med övriga avdelningar samt avtal med privata vårdgivare.
Den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsöverenskommelsen uppgår
för avdelning Söder till totalt 97 711 702 kronor för år 2004, och ska enligt
gällande beslutsordning godkännas av HSU. Av beloppet avses 1 procent,
977 117 kr, en kvalitetsbonus vara kopplad till följande mål:



Rutiner och mätning för psykosocial funktionsnivå vid
behandlingens start och avslut för patienter som fått minst tre besök
En gemensam brukarenkät skall utvecklas för samtliga BUPmottagningar
Leverantören skall rapportera obligatoriska vårdkonsumtionsdata till
VAL- databasen
Bilagor:
1 Vårdöverenskommelsen
2 Utdrag ur protokoll från sjukvårdsberedningarna syd, sydost och sydväst
2 (3)
Ersättningen har räknats upp med 4 % i förhållande till överenskommelserna för 2003. Ersättning för år 2005 ska senast den 25 augusti
2004 justeras utifrån parternas gemensamma bedömning av ersättningens
förhållande till uppdraget samt lönekostnads- och prisutvecklingen.
Inför år 2004 har beställaravdelningarna tagit fram en gemensam uppdragsbeskrivning som har legat till grund för samtliga överenskommelser som
träffas med BUP-divisionen för år 2004. Utöver uppdragsbeskrivningen
finns i denna överenskommelse reglerat det som gäller speciellt för barnen,
ungdomarna, deras familjer samt övriga aktörer inom avdelning Söders
upptagningsområde.
De politiska beredningarna inom avdelning Söder har tagit del av
vårdöverenskommelsen (bil.1)
Nedan sammanfattas de frågor som särskilt lyfts fram i dialog mellan
beställaren och producenten inför 2004 års överenskommelse.
- Den barn- och ungdomspsykiatriska vårdens mål är att förebygga,
igenkänna, lindra och bota psykisk störning, sjukdom och relationsproblem som utgör allvarligt hinder för personlig växt och mognad
hos barn och ungdomar. De psykiska problemen skall vara av sådan
omfattning och intensitet att hjälpinsatser på primärnivå inte är
tillräckliga. BUP:s öppenvårdsverksamhet är en specialistresurs
inom hälso- och sjukvården som riktar sig till barn och ungdomar, 017 år, med psykiatrisk problematik. Det är barnens och ungdomarnas
behov av barn- och ungdomspsykiatriska insatser som skall vara
styrande för BUP:s planering.
- Utgångspunkten är att överenskommelsen både på kort och lång sikt
lokalt ska främja utvecklingen för barn och ungdomars psykiska
hälsa. I överenskommelsen § 5 framgår att BUP skall främja barns
och ungdomars psykiska hälsa och psykisk ohälsa skall motverkas
genom förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer.
BUP skall även medverka i det förebyggande arbetet för att främja
sjukdomsförebyggande åtgärder inom basnivåernas verksamheter
samt samverka med socialtjänsten i kommuner och stadsdelar. Det
förebyggande arbetet skall ske genom tidig identifikation av
riskgrupper med uppmärksamhet på tidiga tecken på psykisk ohälsa.
För att lokalt öka kunskapen om BUP:s öppenvårdsinsatser, resultat,
kvalitet och sammanhållna vårdkedjor skall BUP i dialog med
Beställarens enheter belysa behovet av dessa insatser med följande
nivåer:

Hälsofrämjande
3 (3)



Sjukdomsförebyggande
Sjukvårdande
Rehabiliterande

BUP:s basåtagande beskrivs i ”Uppdragsbeskrivning för barn och
ungdomspsykiatrisk vård i Stockholms läns landsting” och lokalt för
Beställaravdelning Söder i överenskommelsen.
Barnen och ungdomarnas behov av BUP:s insatser skall styra BUP:s
planering av lokal öppenvård. Vården skall präglas av helhetssyn på
det enskilda barnets eller ungdomens behov och ett tvärvetenskapligt
synsätt utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala
kunskapsområden. Barnen och ungdomarna skall erbjudas en
väldimensionerad öppenvård med möjlighet till flexibilitet ifråga om
täthet av insatser samt tillgång till mellanvårdformer som är knutna
till öppenvården. Det skall finnas ett differentierat utrednings- och
behandlingsutbud. Fungerande vårdkedjor skall finnas såväl inom
BUP:s verksamhet som med andra vårdgivare och kommuner.
Individuella vårdplaner skall upprättas, dessa skall integreras med
vårdgrannens/socialtjänstens planering så att den omfattar patientens
hela livssituation. BUP skall utreda barn och ungdomar med
neuropsykiatriska störningar och delta i de lokala bas- och studsteamen. BUP skall lokalt med andra aktörer finna former för
gemensamt ansvarstagande för de barn och ungdomar som är i behov
av insatser från flera vårdgrannar/huvudmän (BUS). En flexibel
åldersgräns skall tillämpas i behandling och behandlingsplanering
mellan 16-25 år. Stödet till barn och ungdomar med funktionshinder
skall stärkas genom samarbete mellan BUP och de lokala
habiliteringsverksamheterna i området.

Barnens rättigheter har formulerats i FN:s konvention från 1989
samt i uppdragsbeskrivningen för BUP. Vård av människor med
nedsatt autonomi tillhör prioriteringsgrupp I, till denna grupp hör
barn och ungdomar, i synnerhet om de har otillräckligt stöd från sina
vårdnadshavare. Samhället har därför ett särskilt ansvar att bevaka
att de med nedsatt autonomi får erfoderlig vård. I överenskommelsen
anges även att den som har det största behovet av vård skall ges
företräde och att prioriteringar skall ske enligt HSL.
Lars-Bertil Arvidsson
Aina Daléus