Barn – och ungdomspsykiatri genom åren

Shiler Hussami
Verksamhetschef
BUP, Sunderbyn
Inkommande remisser samt unika patienter
till BUP Luleå-Boden, 2001-2011
1200
1000
800
Antal remsiser
Unika patienter
600
400
200
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
Vårdintyg och LPT 2008-2012
25
20
15
LPT
Vårdintyg
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
BUP i förändring
•
•
•
•
•
•
•
1992 - PBU
2012 – BUP
Ökad medvetande om psykisk ohälsa
Nya patientgrupper
Nya uppdrag
Satsning från regeringshåll
Nationella riktlinjer
Nya patientgrupper
•
•
•
•
ADHD, autism
Bipolär sjukdom, psykoser
Missbruk
Asylsökande
– Apatiska barn
– Ensamkommande ungdomar
Uppdrag
• Specialist nivå
• Konsultation, utbildning, handledning till
basnivån, första linjen
• Likvärdig vård
• Förstärkt vårdgaranti
– 30 dagar till första besök
– 30 dagar till påbörjad behandling eller utredning
Utmaningar
•
•
•
•
•
Samverkan
Rekrytering, kompetensförsörjning
Mäta, följa upp, utvärdera
Vårdprogram
Nya vårdformer - mellanvård
Inga enkla orsak-verkan samband!
Tid
Familjeklimat
Band till
förälder
Medfödd sårbarhet
Andra vuxna
Livshändelse
Andra vuxna
Andra svårigheter
Utlösande faktor
Tankar om sig själv
Depression
Kompisar
Omgivningfaktorer
Eventuella andra sjukdomar
skyddsfaktorer
Psykisk hälsa