bilaga 1 - Vårdsamverkan Skaraborg

Samverkan barnoch unga
Syfte
nå en effektiv samverkan i frågor som berör
samtliga parter
Generellt uppdrag
•
•
•
•
Samverkansgruppen ska stimulera, bevaka och följa upp
resultat på lokal nivå.
Rapportera vidare till vårdsamverkans styrgrupp två gånger
per år.
Vid behov ska fastställda mål och mått revideras alternativt
utveckla nya.
Lämna förslag till vårdsamverkans styrgrupp på områden i
behov av utveckling och förbättring.
Samverkan barn- och
unga
Specifikt Uppdrag
• Utveckling och uppföljning av arbetet i Skaraborg enligt
antagna riktlinjer.
• Definiera första linjens hälso- och sjukvård vad gäller
barn och ungas psykiska hälsa.
• På det övergripande planet fungera som stödfunktion
till det lokala Västbusarbetet i syfte att lösa frågor om
respektive huvudmans ansvar.
• Vara förbindelselänk i det regionala arbetet.
• Svara för att gemensam kompetensutveckling kommer
till stånd.
Samverkan barn- och
unga
Länssjukvård
Habilitering
Kommun
Socialtjänst
Primärvård
Offentliga och privata
Vårdcentraler
Ungdomsmottagning
Länssjukvård - SKAS
BUP
BUM
Kommun
Skola
ANSVAR
Flödet från
delregional nivå till
lokal nivå och
MANDAT
tillbaka?
Samverkan barn- och
unga
Rapport från Styrgrupp Vårdsamverkan
• Uppdrag: förbättrade arbetsformer mellan
huvudmännen angående föräldrar med kognitiv
svikt
• Projektplan för ”Samverkan barn och unga med
psykisk ohälsa”, referensgrupp är formerad, ansvar
Anna S
• Samordnad individuell plan, SIP, kommer att vara
ett nödvändigt verktyg i det individinriktade arbetet
Samverkan barn- och
unga
Rapport från regional styrgrupp Västbus
• ”Vägledning för elevhälsan” ersätter ”Råd och stöd
allsidig elevutredning”
• Avvikelsehantering - ”Rapportera mera” finns på
hemsidan
• Från och med januari 2015 kommer de barn som
utretts och fått diagnos autism följas upp av BUP. HAB
kommer fortsättningsvis att ha en konsultativ roll och
bistå BUP med föräldrautbildningar under
implementeringsprocessen, avstämning sker i oktober
2015.
• SIP – Framtagna riktlinjer samt mallar se pages