Göteborg 2009-10-19 Västbus Göteborg Jan Svensson

advertisement
Göteborg 2009-10-19
Västbus Göteborg
Jan Svensson
Anteckningar
Göteborgs Västbusgruppering för barn- och ungdomspsykiatriska insatser i samverkan.
Datum: Måndag den 19 oktober kl 08:30-10:00.
Plats: Stadskansliet, Måsen, plan 6
Deltagare:
Elisabeth Söderberg - ordförande, Verksamhetsansvarig IFO, SDF Bergsjön
Birgitta Degerström - Verksamhetschef IFO, SDF Älvsborg
Elinor Bylund- Verksamhetschef IFO, SDF Örgryte
Solweig Wahlqvist- Utbildningsförvaltningen, gymnasieskolorna
Kenneth Wallengren - Verksamhetsansvarig förskola/skola, SDF Askim
Paul Uvebrant - Verksamhetschef BUP
Marie Hellsten - Enhetschef BUP Nordost
Mariann Grufman - PVO-chef Barn- och ungdomsmedicin
Helen Svelid – Planeringsledare Stadskansliet
Jan Svensson - Planeringsledare Stadskansliet
Adjungerade:
Lars Alfredsson, Projektledare LGS/SU
Anita Nilsson- Planeringsledare HSN

Elisabeth inleder med att hälsa alla deltagare välkomna

Föregående anteckningar från 2009-08-31 godkändes

Rapport och uppdrag från VGR:s Västbusgrupp/styrgrupp
Elisabet redogör för diskussioner från styrgruppens föregående möte. Bl.a. fokuserades
problematiken med att barn som socialtjänsten placerar på institution ofta förlora sin
inarbetade kontakt med BUP, när kommunen ”tvingas” bekosta psykiatriska insatser som
ingår i institutions ”paket” av insatser. Det handlar dels om ett litet antal individer med
stor psykiatrisk problematik som inte passar på socialtjänstens institutioner, men också om
ett generellt problem kopplat till institutionsplacerade barn.
Kommunens upphandlingar av institutioner måste uppmärksamma denna aspekt, samtidigt
som problemen kvarstår i relation till Statens institutionsstyrelse.
För BUP del kan problemen handla om att kunna tillgodose barnens vårdbehov under
institutionsvistelsen.
Paul associerar till ytterligare en aspekt som handlar om problemen som uppstår när vårdperioderna för psykiatrisk barnsjukvård ibland förlängs med upp till 30 dagar pga.
kommunernas hänvisning till betalningsansvarslagen. Det finns anledning att säkerställa
rutinerna för den samordnade vårdplaneringen som förvänts gälla.
VGR styrgruppen har gett uppdrag till de regionala Västbusgrupperna gällande de
familjehemsplacerade barnen. Utifrån Vinnerljungs forskningsrapport finns det anledning
att skapa skriftliga rutiner mellan socialtjänst, skola och BUP hur dessa barn ska få bästa
möjliga förutsättningar att utvecklas bra. I förlängningen förväntas ett VGR-gemensmat
förslag utarbetas som kan presenteras för politiken.
Vinnerljung har fastställt en lista på framgångsfaktorer som bör vara utgångspunkten för
att formulera gemensamma rutiner:
 Bra utbildning är den starkaste skyddsfaktorn
 Lär av Helsingborgsförsöket (SkolFam)
 Skolpsykologisk och pedagogisk utredning av alla barn vid placering
 Systematiskt stöd till alla placerade barns skolarbete
 Hälsoundersökning av alla barn vid placering
 Rutiner för bevakning av somatisk hälsa
 Tillgång till evidensbaserad barnpsykiatrisk vård
 Rutiner för bevakning av psykisk hälsa
Återrapportering till styrgruppen ska ske 1/3. Ett genomarbetat VGR-förslag ska
presenteras till politikerna före sommaren 2010.
Det är angeläget att vår grupp förtydligar uppdraget till de regionala grupperna så att
svaren följer en önskvärd struktur. Det förfaller kort om tid för att åstadkomma en
förankrad process av uppdraget.
 Förlagen bör vila på ett tydligt barnperspektiv
 Specialpedagogiska utredningar ska göras av alla barn som placeras utanför det
egna hemmet. Innehållet av en sådan utredning bör definieras i samband med
rutinbeskrivning
 En hälsobedömning är angelägen, innefattande screening för psykiskt ohälsa och
tandhälsa
 Vinnerljungs punktlista ovan bör vara en viktig utgångspunkt för att klargöra vilka
förbättringsområden som ska fokuseras.
Elisabeth tar med sig invändningarna om alltför kort utredningstid till styrgruppen.

Rapporter från de regionala Västbusgrupperna
Birgitta rapporterar att gruppen i VÄSTER bjuder in till en ½-dag i november kring
olika case. Hoppas på god uppslutning från skola/förskola.
Elinor berättar från region CENTRUM att man bjudit in ordförandena i de lokala
grupperna för gemensam dialog. Där uppdagades att västbus-arbetet inom ett SDF har
upphört. Där verkar Skola, BUP och Habilitering ha en egen process igång, där IFO inte
ingår. Detta sker samtidigt som övriga stadsdelar vill koma vidare i Västbus-processen.
IFO är sammankallande i Västbusstrukturen och har påtalat saknaden av en
skolchefsrepresentant. Däremot har gymnasieskolan en mycket aktiv representant.
I NORDOST konstaterar Marie att man kan märka en allt mindre skillnad mellan SDNgrupperna. Lokala avtal har processats och innehållsdiskussionerna är aktiva. Svårt att
hitta skolrepresentant från grundskolan. Däremot är både Vingagymnasiet och
Angeredsgymnasiet med på banan.

Frågor att diskutera utifrån Staffan Johanssons slutrapport
Elisabeth konstaterar att implementeringsarbetet av Västbus måste fortgå. Västbusavtalet är inte tillräckligt känt ute i verksamheterna. Det nya uppdraget från styrgruppen
kommer att utgöra en draghjälp.
Staffans fyra frågeområden har fortsatt aktualitet:
o Vilken är egentligen målgruppen: Barn och unga i riskzonen att drabbas av
psykisk ohälsa, eller en relativt väl avgränsad grupp ”Västbusbarn”?
o Vilken är egentligen policyns räckvidd? Säkerställande att olika huvudmän
verkligen samverkar sinsemellan, eller ett sätt att politiskt styra upp arbetssätt,
rutiner och samarbetsformer inom berörda huvudmäns domäner?
o Hur kan man samordna det fortsatta utvecklings- och implementeringsarbetet
med implementeringen av nya LBU?
o Hur ser den fortsatta implementeringsstrategin ut, och var ligger ansvaret?
Vilka andra insatser än utbildning kan komma i fråga? Är det angeläget att
säkerställa ”modelltrohet” (fidelity)?, eller är det OK att enbart byta namn på
befintliga arbetsformer och samverkansmodeller?
De regionala Västbusgrupperna har att arbeta vidare med dessa frågor.
Sammantaget finns alltså tre fokusområden för det fortsatta arbetet:
1. Styrgruppens uppdrag och Vinnerljungs förbättringsområden
2. Staffan Johanssons fyra frågor samt
3. Västbusstrukturens koppling till den framtida Lagen om stöd och skydd för barn
och unga (LBU).

Västbus koppling till LGS
Lasse menar att frågan kvarstår, men att det kan vara rätt att avvakta ovanstående
utvecklingsuppdrag och hitta de strategiska frågeområden som det finns anledning att
föra upp inför chefsgruppen.

Handlingsplanen
Elisabeth konstaterar att de flesta punkter som tecknades ner i handlingsplanen har
verkställts. Återstår i huvudsak två områden som inte kommit i mål, nämligen
samverkan med friskolorna och västbus-samverkan inom det fria vårdvalet.
Det kan dock konstateras att friskolorna förfogar över ett gemensamt samverkasnforum i
centrala stan. Marie Karlsson från BUP har deltagit i ett av deras möten och informerat
om Västbus.
När det gäller de kommande närområdesplanerna inom primärvårdsnivån, så ska dessa
innehålla överenskommelser om samverkan. Därför bör Västbus perspektivet finnas
med där. Anita tar med sig denna fråga.

Protokollskrivare efterlyses
Avslutningsvis konstaterar Jan att hans årslånga insats som protokollskrivare i gruppen
lider mot sitt slut, varför alla gruppmedlemmar bör överväga i vad mån man står i tur att
iklä sig denna uppgift. Nästa bokade möte är den 7 december.
Vid pennan
Jan
Download