1_2_2003-11-12_120

advertisement
1 (5)
GÖTEBORGS STADSKANSLI
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Enheten för Välfärd och Utbildning
Utfärdat
Birgitta Nyzell
2003-10-27
Tfn: 031-61 20 75
E-post: [email protected]
Rnr 332/03
Dnr 0954/03
Yttrande till VästKom: Förslag om utveckling av samverkan mellan kommunerna och regionen avseende
barn- och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik
FÖRSLAG TILL BESLUT
I kommunstyrelsen
Att godkänna stadskansliets förslag till yttrande över rubricerade ärende samt översända bilagan i
detta tjänsteutlåtande.
SAMMANFATTNING
VästKom har givit Göteborgs Stad tillfälle till yttrande över rubricerade rapport. Svaret skall vara
inlämnat senast 2003-11-13.
Ärendet har inte nämndbehandlats utan har beretts tillsammans med Stadskansliet i en arbetsgrupp med
fyra chefsrepresentanter vardera från förskola/skola och individ- och familjeomsorgen samt med
representation från Centrum för barn och ungas hälsa.
Ett antal statliga utredningar har lyft fram behovet av utvecklad samverkan kring barn och ungdomar med
psykisk/psykiatrisk och social problematik
I samband med det avtal som tecknades mellan kommunförbunden och Västra Götalandsregionen,
angående överföringen av de sociala institutionerna till kommun- förbunden 2001-07-01, kom parterna
överens om att gemensamt arbeta fram en policy samt riktlinjer för ansvarsfördelningen avseende
målgruppen barn och ungdomar med sammansatta psykiska/psykiatriska och sociala problem. Projektet
kom att kallas VÄSTBUS.
Projektets uppdrag har varit att verka för en enhetlig tillämpning av ansvarsgränserna utifrån
lagstiftningen och en förbättrad samverkan mellan vårdgivarna.
Remissförslaget har följts, styrts och framarbetats med en bred förankring. Västra Götalandsregionen och
de fyra kommunförbunden har varit representerade i en politisk styrgrupp, i en projektstab, i en
ledningsgrupp samt i fem arbetsgrupper.
EKONOMISKA KONSEKVENSER
Det finns en del oklarheter i remissen kring finansiering av exempelvis utbildnings- insatser men ärendet
bör i detta skede inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Bilaga
Stadskansliets förslag till sammanfattande yttrande.
BAKGRUND
Det finns drygt 380 000 barn och ungdomar mellan 0-20 år boende i Västra Götaland. VÄSTBUS
uppskattar att 5-10% av dessa barn och ungdomar, (19 000 – 38 000) vid en viss tidpunkt, lider av
psykiska problem.
Riktat till målgruppen kostar barn. Och ungdomspsykiatrin och Socialtjänstens verk- samhet ca 2
miljarder/år. Av dessa kostnader står individ- och familjeomsorgen för 86 % och BUP för 14 %. Den
största delen av individ- och familjeomsorgens kostnader är för köpt institutionsvård.
Slutenvårdsplatserna inom BUP har minskat under de senaste åren. Vid årsskiftet 2002/2003 fanns totalt
40 slutenvårdsplatser inom BUP, 34 platser på sjukhus samt 6 platser på behandlingshem i egen regi.
Projektet VÄSTBUS uppdrag har varit att verka för enhetlig tillämpning av ansvars- gränserna utifrån
lagstiftningen och en förbättrad samverkan mellan vårdgivarna. Förslaget till åtgärder skall inte följas av
2 (5)
ekonomiska transaktioner mellan kommun- kommunkollektivet och VGR i form av skatteväxlingar eller
schabloniserade årliga ersättningar. Däremot kan individrelaterade ekonomiska transaktioner givetvis
förekomma om parterna har ett gemensamt ansvar för en given vårdinsats. Arbetets inriktning har varit att
utgå från den enskilde unge och dennes familj. Samverkan skall fungera så väl att den enskilde inte
märker att ansvaret är delat och att organisatoriska ansvarsgränder passerar.
VÄSTBUS förslag sammanfattas i rubriker enligt nedan. Synpunkter från remissarbets- gruppen lämnas
under varje rubrik.
Gemensam övergripande policy
Målgruppen för VÄSTBUS arbete omfattar barn- och ungdomar som behöver tvär- professionell
kompetens för att få sina behov tillgodosedda. Lagstiftningen anger respektive huvudmans verksamhetsoch kostnadsansvar. I de fall lagen inte ger tillräcklig vägledning om ansvarsgränser skall frågan lösas
genom samarbete och överenskommelser mellan huvudmännen. Barnet eller ungdomens behov av
utredning eller behandling skall fullföljas utan dröjsmål även om kostnadsansvaret är oklart.
Synpunkter:
Åldern för målgruppen har fastslagits till 0-20 år. BUP:s ansvar sträcker sig till 18 år därefter går
ansvaret över till vuxenpsykiatrin. Vuxenpsykiatrin har inte ingått i VÄSTBUS arbete och
ansvarsområdena mellan BUP och vuxenpsykiatrin måste förtydligas. Det är heller inte ovanligt att
psykisk sjukdom kulminerar runt 20-21 årsåldern. En fördjupad studie för den äldre målgruppen är
nödvändig. Det bör också invägas att ca ¼ del av tonåringarna går i privata skolalternativ. Hur kommer
samverkan samt kostnadsfördelning ske med friskolorna?
Förtydligande av ansvar Basnivå – Specialistnivå
En grundläggande utgångspunkt för barn/ungdom som behöver särskilt stöd är att de i första hand skall få
dessa tillgodosedda genom insatser i vardagsmiljön, i sitt eget hem och i förskola/skola. Basnivån når alla
barn. Hit hör förebyggandearbete, förskola/skola inklusive skolhälsovård, mödra- och barnhälsovård och
annan primärvård liksom ungdomsmottagningarna.
Specialistnivån behövs för en liten andel av alla barn. Hit hör Socialtjänstens individ- och familjeomsorg
och handikappomsorg, Barn- och ungdomsmedicin, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin,
barnneuropsykiatri och vuxenpsykiatrin för äldre ungdomar.
Brister på basnivån kring kompetens och resurser motiverar inte insatser på specialist- specialistnivån.
Varje huvudman ansvarar för att respektive verksamhet har resurser till sitt uppdrag.
VÄSTBUS anser att skolans elevvård bör tillhandahålla specialpedagogisk, psykologisk och medicinsk
kompetens för att vara ett stöd för arbetslagen och vid behov göra utredningar. Elevvårdsteamet skall
kunna genomföra en allsidig elevutredning innefattande pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter.
Utredningarna skall göra underlag för bedömning av vilka barn och ungdomar som behöver insatser från
specialistnivån.
Synpunkter:
Förslaget tillstyrks i de delar som förtydligar basnivå respektive specialistnivå samt förtydligandet av att
varje huvudman ansvarar för att respektive verksamhet har resurser för sitt uppdrag. Dock bör
förtydligas att brister på specialistnivå kring kompetens och insatser heller inte motiverar att insatserna
ligger kvar på basnivån.
En kritisk synpunkt är att representanter från skolan inte har varit representerade i VÄSTBUS-arbetet.
Det anses f.n. inte realistisk med förslaget om de underlags- utredningar som föreslås kring skolans
arbete. Detta bör ändras till att elevvården skall kunna göra en allsidig elevbedömning som innefattar
pedagogiska, psykologiska, medicinska och sociala aspekter för att ge underlag för åtgärder för elevens
skolsvårigheter.
Samverkansgaranti
I remissen föreslås att det gemensamma avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Kommunerna skall
innebära en skyldighet att samverka både i övergripande planeringsfrågor och kring det enskilda barnet.
Det skall även vara en skyldighet att följa upp och utvärdera samverkan genom årliga gemensamma
samverkansbokslut.
Synpunkter:
Förslaget tillstyrks med tillägget att det är en brist att det inte finns uttalade sanktionsmöjligheter om
garantin inte fullfölj av någon av parterna.
3 (5)
Västbuskoordinatorer inom skola/IoF och BUP
För att skapa en hög kompetens föreslås att huvudmännen genomför en gemensam utbildning av ca 300
koordinatorer inom BUP/IFO/Skola. Koordinatorernas kompetens skall vara den kvalitetsgarantin som
gör att verksamheterna kan känna förtroende för varandras kompetens i bedömningarna och även vara
den person som kallar till möte.
Synpunkter:
Alla nya grepp är värda att prövas med förslaget behöver utredas ytterligare. Det är oklart hur
fördelningen av koordinatorerna är tänkt inte heller är mandat och kostnader för utbildning utrett.
Samverkan kring det enskilda barnet/ungdomen
Ett nätverksmöte initieras av någon av koordinatorerna. ”Samverkansgarantin” medför att de
professionella aktörerna har förbundit sig att prioritera inbjudan till ett sådant möte.
Inbjudande koordinator leder ett nätverksmöte som hålls så snart som familjen eller de inblandande
professionella anser det nödvändigt eller senast inom 3 veckor. Syftet är att få en gemensam helhetsbild,
klargöra barnet/ungdomens/familjens resurser och behov, koppla resurser till behoven samt upprätta en
gemensam handlingsplan.
Om den unge bedöms vara i behov av insatser från flera organisationer inträder ett delat ansvar för vård,
behandling, kostnad och resultat.
Synpunkter:
Den 1 juli 2003 trädde ett nytt lagförslag ikraft ”Skydd för barn och unga i särskilda situationer”. Lagen
är i delar skarpare i sitt samverkansförslag än vad som föreslås i remissen, bl.a. föreslås en 2veckorsgräns istället för remissens 3-veckorsgaranti. Lagförslaget bör invägas i VÄSTBUS arbete.
Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat
Då barnet/ungdomen har behov av såväl vård utanför det egna hemmet som psykiatrisk behandling har
socialtjänsten och BUP ett delat ansvar för behandling, kostnader och resultat. De skall tillsammans
upprätta en gemensam handlingsplan. Den skall undertecknas av företrädare från respektive huvudman
som har mandat att fatta beslut om kostnader.
Tvister förutsätts som rör verksamhets- och kostnadsansvar förutsätts lösas i linjeorganisationen, eventuellt med hjälp av de lokala VÄST-BUS-arbetsgrupperna. I de fall tvister ej kan
lösas föreslås rapportering ske till ledningsgrupp och styrgrupp.
Synpunkter:
Grundinställningen tillstyrks men otydligheten i förslaget kommer inte att underlätta samverkan mellan
parterna. Det måste förtydligas hur ett delat kostnadsansvar kan se ut samt hur tvister kan lösas om
linjeorganisationen kommer överens. Förslaget om att rapportering kan ske till organisationen inom
VÄSTBUS är tandlöst eftersom sanktions- möjligheterna inte finns inom dessa grupperingar.
Struktur för organisatorisk samverkan och uppföljning av överenskommelsen
Den politiska styrgruppen föreslås ansvara för att övergripande samverkansbokslut angående målgruppen
görs en gång/år. Styrgruppen föreslås att, vid behov, samverka och samråda med grupperingar inom
respektive sjukhusområde och de ingående kommunerna bjuds in. Styrgruppen initierar eventuella behov
av revideringen av VÄSTBUS överenskommelsen.
De lokala arbetsgrupperna ansvarar för utbildning, stöd och samordning av koordinatorernas arbete samt
följer upp hur överenskommelsen fungerar i vardagen.
Synpunkter:
Se ovan punkter. Som en synpunkt kräver Samverkansbokslut nyckeltal som i så fall måste framarbetas.
Angelägna utvecklingsområden
VÄSTBUS hänvisar slutligen på ett antal angelägna utvecklingsområden; bland annat att uppmuntra nya
samverkansformer och att den nya möjligheten som lagstiftningen medger om att bilda gemensam nämnd
mellan kommun och landsting kan ses som en möjlighet i arbetet med målgruppen.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
Enheten för Välfärd och Utbildning
Birgitta Nyzell
Lill Backlund
Inger Sahlin
4 (5)
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
Bilaga
Till
VästKom
Box 54
541 22 SKÖVDE
Yttrande till VästKom:
Förslag om utveckling av samverkan mellan kommunerna och regionen avseende barn- och
ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik
SYNPUNKTER
Kommunstyrelsen i Göteborg har tagit del av projekt VÄSTBUS remiss. Projektets uppdrag har varit att
verka för en enhetlig tillämpning av ansvarsgränserna utifrån lagstiftningen och en förbättras samverkan
mellan vårdgivarna. Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv är frågan ytterst angelägen.
Intentionerna i remissens olika förslag är goda och kan troligen leda arbetet en bit framåt, men det krävs
både förtydliganden och ett fortsatt arbete kring de kommun- och landstingsgemensamma frågor.
Kommunstyrelsen i Göteborg vill i sitt yttrande särskilt lyfta fram nedan synpunkter:
Åldern för målgruppen har fastslagits till 0-20 år. BUP:s ansvar sträcker sig till 18 år därefter går ansvaret
över till vuxenpsykiatrin. Det är inte ovanligt att psykisk sjukdom kulminerar runt 20-21 årsåldern.
Vuxenpsykiatrin har inte representerats i gräns- dragningsfrågorna i VÄSTBUS arbete.
Ansvarsområdena mellan BUP och vuxen- psykiatrin kräver därför också ett förtydligande.
Det bör även vägas in att ett avseendevärd antal barn- och ungdomar studerar inom privata skolalternativ.
På gymnasienivåns samtliga linjer studerar 23 % av ungdomarna inom friskolor i Göteborg. Hur
samverkansgarantin kan uppnås och kostnadsfördelning ske kring denna grupp är inte belyst i projektet.
Förslaget tillstyrks i de delar som förtydligar basnivå respektive specialistnivå samt förtydligandet av att
av att varje huvudman ansvarar för att respektive verksamhet har resurser för sitt uppdrag. Brister på
basnivån kring kompetens och resurser motiverar inte insatser på specialnivån.
Det bör dock tilläggas att brister på specialistnivå kring kompetens och insatser inte heller motiverar att
åtgärder och insatser ligger kvar på basnivå.
En kritisk synpunkt är att skolan inte varit representerade i VÄSTBUS-arbetet som själva har slagit fast
skolans ansvarsområden. Det anses f.n. inte helt realistiskt med förslaget om de utredningsbeskrivningar
som föreslås kring skolans arbete. Detta bör ändras till att elevvården skall göra en allsidig
elevbedömning som innefattar pedagogiska, psykologiska, medicinska och sociala aspekter för att ge
underlag för åtgärder för elevens skolsvårigheter.
I arbetet har för övrigt samverkan kring barn- och ungdomar med funktionshinder inte lyfts fram i
tillräcklig omfattning.
Förslaget om samverkansgaranti tillstyrks med tillägget att det är en brist att det inte finns uttalade
sanktionsmöjligheter om garantin inte fullföljs av någon av parterna.
Den 1 juli 2003 trädde ett nytt lagförslag i kraft ”Skydd för barn och unga i särskilt utsatta situationer”.
Lagen är i delar skarpare i sitt samverkansförslag än vad som föreslås i remissen. Lagförslaget bör
invägas i VÄSTBUS-arbetet.
Det gemensamma ansvaret för vård, behandling och resultat är en god intention som tillstyrks med förslag
till förtydliganden: Det måste framgå hur ett delat kostnadsansvar kan se ut samt hur tvister kan lösas om
linjeorganisationen inte kommer överens. Förslaget om att rapportering skall ske till organisationen inom
VÄSTBUS är tandlöst eftersom faktiska sanktionsmöjligheter inte finns inom dessa grupperingar.
För att få till stånd ett kraftfullt arbete mellan kommun och landsting kommer även krävas både intresse
och styrning från respektive högsta ledningsnivå.
5 (5)
Förslaget om koordinatorer är ett nytt grepp som kan vara värt att pröva under förutsättning att
mandatfrågorna och kostnader för utbildningsinsatser klargörs.
De utvecklingsområden som VÄSTBUS lyfter fram kring samlokaliseringar av verksamheter och
lagförslag som stödjer bildandet av gemensamma nämnder mellan kommun och landsting är frågor som
är angelägna att ytterligare värdera.
För GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
Download