Gemensam vårdprocess Internt Externt • Gemensamma riktlinjer och

advertisement
Uppdrag på specialistnivå
Allvarlig psykisk ohälsa
barn och ungdomar O - t om 17 år och deras
familjer
Tina Jäderbrant, verksamhetschef SUP Dalarna
• Gemensam vårdprocess
Internt
Externt
• Gemensamma riktlinjer och rutiner
• Patientsäkerhet
• Kvalitet
• Bedömning diagnostik
• Tvärprofessionalitet
• Vårdplan inför behandling
• Integrering av ADHD/ADD, AST
• Specialistnivå
• Användbar kunskap till barn ungdomar familjer
• Nytänkande och erfarenhet befruktar varje dags
arbete
• Ledarskap i verksamhet och patientmöte
• Uppdraget styr innehållet
• Insatser på specialistnivå med
specialistkompetens
• Samverkan underlättar nödvändigt samarbete
Traditionelllinjeorg. + våra nätverk och
kompetenscentra
Utifrån patientgrupperna
BUP Dalarna
Verksamhetschef med samlat ledningsansvar
Barn och Ungdomspsykiatri Speclallstnivå
Uppdl;lg och verksamhetsbeskrivning
BUP
E. lun
Avesta
Ch ef
Öppen
vårö t,
l
ö PP.en
värd
Chef
ö p'pen
Vård
Öppenvård för barn med all va rl ig
(speCialistnivå) psykiskohälsa i geografiska
omd'l den
l
Dagsjukvå rd. heldygnsvård eller andra insatser.
Liinsgemensam subsrr:dnliseringar kr ing vissa
patientgrupper eller behandlingsmetoder
ADHD/ ADD
AST (Autism Spektrum Störning)
Depression
Trauma
Självskada
Psykisk ohälsa hos små barn
Psykotiska syndrom
Ätstörningar
Bipolärt syndrom
Tvång och fobi
Ångestsyndrom
Trots och uppförandestörning
Om vi byggde från början idag?
Riktlinjer BUP Stockholm
Vårdprogram, rutiner/riktlinjer för BUP Dalarna
SocS
SBU
Vård program via SfBUP - på sikt
• En ingång np-frågor : NPU 2010.
• Konsekvens: två ingångar för dem med samsjuklighet.
Brister i kontinuitet, effektivitet
• Arbetsgrupp BUP, hab, NPU 2012.
• En ingång all allvarlig psykisk ohälsa: BUP fr om hösten
2013. ADHD + AST. NPU till BUP 1 jan
• Lokala team tillsammans med habiliteringen ht -13
• Autism 0-6 år till habiliteringen
• NPU kompetenscentra när kön är "klar"
• Patientfokus, en sammanhållen vårdprocess
för barnet/ungdomen
Enkla kontaktvägar
Utredning i process och återkoppling under
hela utredningsprocessen (collaborativ
assessment)
Tidiga, samtidiga och samverkande insatser
• Nationella nätverk ve , kvalitetsutvecklare,
kunskapsområden
• BUP regionen (7 län)
• Plattform barn och unga Region Dalarna
• Tvärgrupp barn
• BUP - respektive barnverksamhet np, sv sommar
• BUP-VUP
• Nätverk elevhälsa
• Barnahus
• Första linjen
• Lokalt arbete "modellområde"
'll~Os~lt~nmltI1111
2111
Is24 ir
• Grundkrav I - överenskommelsen inkluderar
skolan i Dalarna. Förslaget presenterat bl a för
chefsgrupp och välfärdsberedning.
• Grunddokument för fler överenskommelser
- SIP
- HVB
- Landstinget - skolan
• Grundkrav II - webinfo till befolkningen 0-24
år
Prestationsersättning:
- Förkortad väntetid 30-30 (BUP)
- SIP (BUP, socialtjänst)
- Genombrottsprogram avd 68 (tvångsvård och
etik)
• Varje verksamhet har sitt uppdrag och ansvar
• Lagstadgade skyldigheter samverka och
samarbeta
• Gråzonsresonemang löser ingen ansvarsgräns
• Individ kan överklaga vissa myndigheters beslut (t
ex soc tj, LSS)
• Individ kan klaga via tillsynsmyndighet
• Förutsätter att vi agerat utifrån vårt eget uppdrag
och ingen annans
• Problemen måste lösas runt individen
:~ :Ufl' ,~ ,
Sa1IM ;(fji)fld
fl:!3idl ~il"~ idf ;i;:d)J\'e)!I~ Il
p:11a:'nl
• Samordnad individuell plan
• HSL och SoL 2010
• När individ behöver insatser från kommun och
landsting
• Enl ök 2013 (Dalarna) inkluderas även skolan
Download