GAROP samråd om äldre personers rättigheter: Enskilda

advertisement
GAROP samråd om äldre personers rättigheter:
Enskilda svarsformulär
Introduktion
Den globala alliansen för rättigheter för äldre människor (GAROP) är ett nätverk av över 100 civila
samhällets organisationer från hela världen som har gått samman för att stärka och främja
rättigheterna för äldre personer. Den har en styrgrupp av fyra medlemsorganisationer (International
Federation på åldrande, International Association av bostäder och tjänster för åldrande, ålderplattform Europa och HelpAge International) som samordnar detta samråd.
Organisationen som skickat detta formulär är medlem i GAROP.
GAROP rådfrågar sina medlemmar att höra från äldre människor och deras representativa
organisationer om hur äldre människor diskrimineras mot, vilken inverkan detta har på deras liv och
varför de tror att detta händer.
Det finns för närvarande en diskussion som pågår bland regeringar och det civila samhället om hur
man bättre skydda och främja de mänskliga rättigheterna för äldre, bland annat genom en ny
internationell konvention om äldre personers rättigheter-dvs ett internationellt rättsligt bindande
fördrag som skulle beskriva hur regeringar och andra ska behandla äldre människor så att de kan
leda värdigt liv, fri från rädsla och vill. Det är mycket viktigt att de åsikter och synpunkter av äldre
ingår i denna debatt.
Svaren från samrådet kommer att användas av av GAROP styrgrupp för att utveckla en position på
vad de viktigaste delarna av en ny konvention om rättigheter för äldre personer bör vara, som
GAROP medlemmar kan sedan använda i deras opinionsbildning runt en ny konvention på nationell
och internationell nivå.
Instruktioner
Vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till den organisation som skickat det till dig. De
kommer att sammanställa all information de får och skicka dem tillbaka till av GAROP styrgrupp.
Detta samråd ställer du frågor om diskriminering och fördomar att äldre människor upplever. Du kan
svara på om din egen erfarenhet eller andra kända äldre människor. Ditt namn och identitet kommer
inte tas eller att av GAROP styrgrupp. Den enda personliga information ombeds du ge är om du är
man eller kvinna och din ålder. Samla in denna information berättar könsfördelningen av alla
respondenter i samrådet och hur många äldre personer har svarat. Du behöver inte ge denna
information om du inte vill. Du behöver inte svara på alla frågor om du inte vill.
Tack från GAROP
Vi vill tacka dig för din input och vi uppskattar verkligen den tid du har lagt ned på detta. Detta är
första gången ett samråd har producerats med GAROP medlemmar. Som ett inledande samråd ser vi
detta som ett första steg som vi kan bygga och lära sig och vi ser fram emot samråd med GAROP
medlemmar igen som en process mot en ny konvention rör sig framåt.
Tack för din input och stöd.
1
Deltagare information:
Organisation:
Land:
Man eller kvinna:
Ålder (en kryssruta):
Under 40
40-49:
50 – 59
60-69
70 – 79
Över 80
Frågor:
Anteckna svaren från diskussionen under varje fråga.
1. tycker du att du behandlas annorlunda eller diskrimineras på grund av din ålder?
2. Hur påverkar det dig i ditt dagliga liv?
3. Varför tror du att äldre människor behandlas annorlunda eller diskriminerad?
4. tycker du att äldre människor nekas någon av deras mänskliga rättigheter? Vilka?
2
Download