Tavlan - Vad betyder mänskliga rättigheter för
dig? (ta med pennor)
Power Point
Caseövningar + diskutera. Ej göra undersök/ta
reda på!


Läsa upp alla 44 artiklar i BK högt
Diskussion om artiklarna, eleverna drar en
lapp grupper om

Mindmap – eleverna tar ut de tio viktigaste

Ess i rockärmen - Önskningar/behov tavlan
Under andra världskriget blev miljontal
människor mördade och förföljda. Skälet var att
nazisterna betraktade dem som mindre värda.
Det kunde bero på deras sexuella läggning,
religion, etniska ursprung eller funktionshinder.
Förintelsen, folkmordet på judar och romer, och
de andra brotten som begicks av den nazistiska
regimen fick många att inse att världen
behövde gemensamma regler om hur
människor får och inte får behandlas.
Ur den insikten växte FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna fram. Den
kallas ibland MR-förklaringen. Med Levande
rättigheter vill vi ge unga människor historiska
perspektiv, baskunskaper och ökad förståelse
för hur MR-förklaringen har förändrat
människors möjlighet att kräva respekt för
sina rättigheter. Tanken är också att väcka
tankar om vad som återstår att göra för att
uppfylla de mänskliga rättigheterna för alla,
överallt.
o

1215 I England skrivs Magna Carta, ett avtal
mellan kungen, adeln och prästerna. Den
fastställde bland annat att kungen måste följa
lagen. Den kom senare att bli grunden för
britternas fri-och rättigheter.
1700-taletTankar om människans naturliga
rättigheter blir vida spridda främst i Europa.

1800-talet Slavhandeln förbjuds.

1921 Kvinnor får rösträtt i Sverige.

1946 FN tillsätter en kommission för mänskliga
rättigheter.

1965 FN:s konvention om avskaffande av alla
former av rasdiskriminering

1979 FN:s konvention om avskaffade av all
diskriminering av kvinnor antas.


1984 FN:s konvention om tortyr och annan grym,
omänsklig och förnedrade behandling eller
bestraffning antas.
1989 FN:s konvention om barnets rättigheter
antas.
Vad är barn konventionen ?
Barnkonventionen uppkom för att trygga barns speciella behov och deras
ställning i de vuxnas värld. Konventionen (internationell överenskommelse eller
avtal) är en av flera FN-konventioner om mänskliga rättigheter och den
konvention som flest länder har ratificerat (åtagit sig att följa). Experter inom
många olika områden, representanter från UNICEF och andra organisationer
samt många olika staters beslutsfattare deltog i utformningen av konventionen.
Rättigheterna tillhör alla barn
Barnkonventionen är en universell definition av vilka
rättigheter som ska gälla för alla barn i hela världen.
Konventionen handlar om det enskilda barnets
rättigheter och varje människa under 18 år räknas
som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare
enligt den nationella lagstiftningen.
Varför behövs konventionen?
Historiska brott mot mänskliga rättigheter,
som tillexempel förintelsen, ligger bakom
uppkomsten av många konventioner om
mänskliga rättigheter. Brott likt detta har
visat att internationella avtal behövs för att
trygga särskilda gruppers - som barnens –
ställning. Avtal tar inte automatiskt bort
mänskligt lidande och garanterar inte
heller lycka, men de har en positiv inverkan
på särskilda gruppers ställning som
till exempel vid stiftandet av nya lagar.
Viktig nu och i framtiden
Barnkonventionen har förändrat regeringars och enskilda
människors attityder mot barn. Den var och är fortfarande
avgörande för att alla världens barn ska
erkännas som egna individer med egna rättigheter. Även
om man har försökt att utforma barnets rättigheter så
omfattande som möjligt i barnkonventionen
så betyder det inte att den inte kan förändras. Nya
problem och förändrade omständigheter kräver att
barnkonventionen uppdateras och omvärderas.
Det gjordes till exempel i maj 2 000 när två
tilläggsprotokoll antogs: ett om barn i väpnade konflikter
och ett om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi.