Behovet av forskning om social ekonomi

advertisement
2005/06
mnr: Ub505
pnr: s3008
Motion till riksdagen
2005/06:Ub505
av Mariann Ytterberg m.fl. (s)
Behovet av forskning om social
ekonomi
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av forskning om social ekonomi.
Motivering
Social ekonomi är ett etablerat begrepp i många länder i Europa. Även i
Sverige börjar det bli något som alltfler känner till som ett samlingsnamn på
organiserad ekonomisk verksamhet som bedrivs i form av demokratiska
föreningar. Konferensen om social ekonomi i Gävle år 2001 var en viktig
milstolpe för förankringen av begreppet social ekonomi i vårt land.
Det bedrivs en viss forskning inom området social ekonomi men
fortfarande saknas mycket för att begreppet ska kunna få fäste som ett starkt
alternativ till sedvanligt företagande.
Det är framför allt inom några områden som det är angeläget med mer
forskning:



villkor och förutsättningar för organiseringen av social ekonomi
organisationer inom den sociala ekonomin
betydelsen av social ekonomi för individer och samhället.
Svenska institutet för social ekonomi finns vid Mitthögskolan i Östersund och
det knyter samman ett antal myndigheter och organisationer som har ett
gemensamt intresse för utveckling och forskning kring begreppet social
ekonomi.
Att ge detta institut en starkare roll vad gäller statistisk belysning,
forskning och kunskapsöverföring i ämnet skulle ge många bra effekter för
sociala ekonomins framsteg i vårt samhälle.
1
2005/06:Ub505
Stockholm den 29 september 2005
Mariann Ytterberg (s)
2
Lars Wegendal (s)
Marianne Carlström (s)
Kerstin Engle (s)
Göran Persson i Simrishamn (s)
Download