Lars Boman

advertisement
Bild 1
OBESITAS KIRURGI
Lars Boman
Kirurgiska kliniken
Lycksele
Norrländska läkemedelsdagar
29 Januari 2013
Bild 2
Utveckling obesitaskirugi i Sverige
Antal op per år
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bild 3
Bild 4
OPERATIONSMETODER (SoReg 38 kliniker)
Gastric bypass (GBP)
Vertical banded
gastroplasty (VBG)
Gastric banding (GB)
Biliopancreatic diversion
med Duodenal sw itch BPD
Biliopancreatic diversion enl
Scopinaro (BPD)
Sleeve Gastrectomi
(enbart)
Duodenal sw itch, Sleeve
Gastrectomi redan gjord
Annan obesitasoperation
Revision utan ändring av
grundmetod
Nedläggning. Återställande
till normal anatomi
Bild 5
www.sfoak.se/wp-content/niok_2009.pdf
Bild 6
GASTRISK BYPASS
Dominerande operationsmetod idag.
98% av all kirurgi
Bild 7
COMPLIANCEKRAV PÅ PATIENTER
● Äta långsamt
Den lilla magen gör
att patienten måste:
● Tugga väl
● Lära sig uppfatta när magen är full
Restriktiviteten avtar till viss del under första 1-2 åren.
För att få full effekt av
bypassens aptitreglerande
effekt måste patienten:
● Äta på regelbundna tider
d.v.s frukost, lunch, middag
samt vid behov, mellanmål
Enstaka födoämne kan vara permanent svåra att äta
t.ex. färskt franskbröd, torra klibbande födoämnen o.dyl.
Stor individuell variation.
Bild 8
Man skiljer mellan
KOMPLIKATIONER
OCH
OGYNSAMMA EFFEKTER
KOMPLIKATIONER kräver oftast någon sorts intervention
OGYNSAMMA EFFEKTER kräver oftast någon typ av beteendeförändring
Bild 9
Grundregeln är att GBY patienten skall må bra.
Återkommande attacker av buksmärtor eller
kräkningar skall föranleda skärpt uppmärksamhet
Observera att dagliga kräkningar kan leda till
tiaminbrist och irreversibla neurologiska symptom
Bild
10
KOMPLIKATIONER
Bild
11
KOMPLIKATIONSFREKVENS SVERIGE (ålders stratifierat)
Ålder
Antal Pat
Totalt
Läckage
Blödning
Djup infekt.
SårRuptur
Annan
Sår
Komplik.
Hjärt
Komplik.
DVT
PE
N
%
%
%
%
%
%
%
%
<35 år
2927
8,8
1,6
2,6
0,8
0,1
2,3
0,8
0,8
36-50 år
4967
10,4
1,9
3,0
1,5
0,4
2,8
1,6
1,8
51-60 år
1894
13,3
3,3
4,1
2,2
1,0
3,4
3,7
2,1
>60 år
475
18,1
4,0
4,8
3,1
0,9
5,1
8,2
3,5
Total mortalitet ca 0,05%
Bild
12
TIDIGA KOMPLIKATIONER
0-30 dagar postop
Bild
13
VANLIGASTE PERIOPERATIVA DÖDSORSAKERNA
LÄCKAGE ledande till sepsis och multipel organsvikt
Samt
LUNGEMBOLI
Läckage symptom ofta diskreta:
Oklar tachycardi
Tachyphnoisk patient
Kliniskt ”onormalt” postop förlopp
”Onormal” smärta/axelsmärta
ÅTGÄRD: RELAPAROSCOPI PÅ VID INDIKATION
Bild
14
LUNGEMBOLI
Konventionell diagnostik.
Obesa har ofta låg spontan vilo saturation.
Kan vara bra att preoperativt kolla saturation
för att skapa referens inför op. (85-95%
vanligt)
Obstruktiv sömnapne vanligt. Vll utreder apne
misstanke och förser v.b. pat med cpap el
bipap
preoperativt
Bild
15
POSTOPERATIV
BLÖDNING
LÄCKAGE
2,3%
2%
●Till Bukhåla
●Till Tarm
Anastomosblödning
Organskada
(Porthål)
Gastroplastik
exkluderad ventrikel
Enteroanastomos
Iatrogent
Bild
16
ABSCESS/DJUP INFEKTION
1%
LUNGKOMPLIKATIONER
1%
Enheter med få operationer (<50/år) tenderar att ha fler
reoperationer jmf högvolymenheter (3,4% resp 1,8%)
Bild
17
SENA KOMPLIKATIONER
Bild
18
ILEUS
(ca 2% i dagsläget, tidigare ca 5-12%)
ADHERENS/BRIDILEUS
relativt ovanligt
INVAGINATIONS ILEUS
ovanligt
ILEUS I ENTERO-ENTERO ANASTOMOSEN
INRE HERNIERING
olika hernierings möjligheter beroende av
vilken del av tarm som hernierar. ”Slitsileus”
Bild
19
BRISTSYMPTOM
Vit B12
Viss bristrisk senare i livet
Folsyra
(fertila kvinnor- risk för fetalt ryggmärgsbråck)
Calcium ?
Järn
?
Brister relativt ovanliga i norra regionen
Bild
20
ULCUS
DUODENAL ULCUS:
Ej tillgängligt för gastroscopi
Ex juvantibus behandling
Perforation eller svår blödning:
Kirurgisk exploration
STOMALA ULCUS:
0-5%. Sällan Helicobacter
(livs)lång PPI behandling.
Vid kräkningar tänk på stomala
ulcus. Gastroscopi.
Kan ge anastomos striktur
Bild
21
STRIKTUR I GASTRO ENTEROANASTOMOSEN
Symptom:
Tilltagande svårigheter att äta fast föda.
Kan i regel behandlas endoskopiskt.
Bild
22
BUKVÄGGSBRÅCK
ÄRRBRÅCK
Ses hos 5-20% efter öppen
operation. Ofta ej besvärande.
Minskande problem – laparaskopi.
PORTHÅLSBRÅCK
Relativt ovanligt. Kan förekomma i
det omedelbara postoperativa
förloppet.
Bild
23
OGYNNSAMMA SIDOEFFEKTER
Bild
24
DIARRE
Oftast förorsakad av felaktig kost.
För mycket fett/socker, olämplig kost
DUMPING
I regel felaktigt kostintag
Dietist kan oftast vara till hjälp
TILLFÄLLIGA UPPSTÖTNINGAR
Felaktig måltidsregiem
Download