Studie- och planeringsresa

advertisement
A
B
C
D
E
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Tjänsteutlåtande
Sid 1 (2) 2000-10-13
Dnr 231-294-00
U ä 105/2000
Handläggare: Bertil Östberg
Tfn: 08-508 21 040
Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
Studie- och planeringsresa
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden medger att stadsdelsdirektören deltar i en studie- och
planeringsresa till Italien den 28 jan-4 febr 2001.
Bertil Östberg
Stadsdelsdirektör
Stadsdeldirektören träffar rektorerna ett par timmar varannan vecka för att
diskutera barn- och ungdomsfrågor. I dessa möten deltar även chefen för
nätverkshuset samt de utvecklingssekreterare som främst arbetar med
Box 48, 125 21 ÄLVSJÖ, Besöksadress: Älvsjö stationsplan 11
Tfn: 08-508 21 000, Fax: 08-508 21 099
ABCDE
sid 2 (2)
barn- och ungdomsfrågor, dvs Madeleine Hagerth och Marie-Louise
Alvérus.
Gruppen har ibland ett behov av längre möten för att mer grundligt kunna
diskutera aktuella frågor. En sådan fråga som behöver grundligt diskuteras
är den framtida skollokalplaneringen där ett beslut behöver fattas av
nämnden under våren.
Förslag har väckts inom gruppen om att kombinera en sådan
planeringskonferens med studiebesök. Den föreslagna studie- och
planeringsresan aves äga rum under tiden 28 jan- 4 febr 2001. Resan går
till Italien där vi flyger till Milano och därefter bl a gör studiebesök i
Trento samt har planeringskonferens i Madonna di Campiglio. Kostnaden
för resor och logi (inkl halvpension) uppgår till 8 600 kr.
Enligt gällande delegationsordning beslutar berörd chef om deltagande i
resa utanför Norden. Nämnden beslutar om stadsdelsdirektörens
deltagande i sådana resor.
Download