Brev till handelsministern om Standardiseringens roll för universell

advertisement
Stockholm 2010-10-19
Handelsminister
Ewa Björling
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm
Kopior till:
Birgitta Ohlsson, Statsrådsberedningen
Erik Ullenhag, Arbetsmarknadsdepartementet
Stefan Attefall, Socialdepartementet
Maria Larsson, Socialdepartementet
Anders Wijkman, Finansdepartementet, dir 2010:86
Standardiseringens roll för ett
universellt utformat samhälle
Handikappförbunden
Handikappförbundens samarbetsorgan, nedan kallat
Handikappförbunden, är ett partipolitiskt och religiöst obundet
samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund. Vårt mål är ett
samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och
full delaktighet för alla människor. Handikappförbunden
representerar 39 medlemsförbund med sammanlagt cirka 450 000
enskilda medlemmar.
Världsstandardiseringsdagen den 14 oktober hade 2010 fokus på
tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Redan den
12 oktober anordnade EU-kommissionen en konferens med
representation på hög nivå på tema tillgänglighet. I Sverige var det
politiska engagemanget på en lägre nivå på konferensen
”Tillgänglighet kräver standardisering” den 14 oktober. Dagen
avslutades med att slutsatser från dagen symboliskt överlämnades
till Nils-Gunnar Forsberg från Utrikesdepartementet.
Handikappförbunden vill med detta brevet lyfta tre konkreta förslag
för ett effektivare standardiseringsarbete som omfattar tillgänglighet.
Standardisering, tillgänglighet och universell utformning
I konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning som Sverige ratificerat finns en tydlig koppling
till standarder. Hans Ytterberg tar i sin departementspromemoria
Handikappförbunden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08 546 404 00 vx, Texttelefon 08 546 40450. Org nr 802006-2108
www.handikappforbunden.se
Bortom fagert tal (DS2010:20) även upp standardiseringens roll för
att skapa ett universellt utformat samhälle, som ett verktyg för att
undvika att diskriminering uppstår.
Internationellt och särskilt på EU-nivå är kopplingen till rättigheter
självklar, men argumentationen bygger också på ekonomi. Kraven
på tillgänglighet finns redan på den amerikanska marknaden och i
Europa kommer hälften av befolkningen vara över 50 år 2030 vilket
ökar kraven på tillgängliga och användbara produkter och tjänster
för majoritetsbefolkningen. Om Sverige vill vara med och agera på
marknaden är det lika viktigt att även barn oavsett funktionsförmåga
får leva och utvecklas i en tillgänglig miljö så att de kan bygga ett
universellt utformat samhälle som utgår från att människor är olika
och där särlösningar kan undvikas.
På politisk nivå inom EU är det också klart uttalat att människor med
olika funktionsnedsättningar och deras organisationer är
nödvändiga i standardiseringsprocessen för att ta fram de krav som
sedan kan användas i offentlig upphandling som ett instrument för
det universellt utformade samhällsbygget.
Handikappförbunden föreslår tre åtgärder:
 Ett särskilt stöd till handikapporganisationer för att ta ansvar
för att öka deltagandet i standardisering. Vi behöver hitta
deltagare, göra prioriteringar standardisering, öka
kompetensen och samordna oss, vilket vi är beredda att göra
om vi får ökade resurser.
 Ökade krav på den offentliga sektorn inklusive SKL att ta
initiativet och driva på att standardisering för universell
utformning och tillgänglighet.
 Att staten tar ansvar för att kontinuerligt följa upp
användningen av standarder som omfattar tillgänglighet i
offentlig upphandling.
Vi ser fram emot ett möte för att vidare utveckla våra förslag.
Med vänliga hälsningar
Ingrid Burman
Ordförande
Handikappförbunden
Pelle Kölhed
Vice ordförande
Handikappförbunden
Handikappförbunden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08 546 404 00 vx, Texttelefon 08 546 40450. Org nr 802006-2108
www.handikappforbunden.se
Bilaga Mer information och källor
Mer information om EU:s konferens den 12 oktober 2010
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/wsd2010/index_en.htm
Tillgänglighet kräver standardisering den 14 oktober 2010 (webbtv)
http://www.ssrkonsument.se/webbtv/index.html
Utdrag från konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
I artikel 2 finns följande definition
”universellt utformade” som betyder sådan utformning av produkter, miljöer,
program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga
utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.
”Universellt utformade” ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper
av personer med funktionsnedsättning där så behövs.
I artikel 4 (f) om allmänna åtaganden står det om ”att främja universell
utformning vid utveckling av normer och riktlinjer”.
I artikel 8 krävs att staterna vidtar omedelbara, ändamålsenliga och
effektiva åtgärder för att medvetandegöra om det som kan kallas
medborgarperspektivet - att funktionshinder uppstår på grund av
hinder i samhället. Samtliga riksdagspartier ställde sig redan 2000
bakom ett perspektivskifte i propositionen Från patient till medborgare
(Prop 1999/2000:79) och en ny strategi för funktionshinderspolitiken
ska tas fram.
I artikel 9 om tillgänglighet står det att staterna ska vidta
ändamålsenliga åtgärder för att utveckla, utfärda och övervaka
tillämpning av miniminormer och riktlinjer för tillgänglighet till
anläggningar och service som är öppna för eller erbjuds allmänheten.
Konventionen betonar också generellt samråd med
handikapporganisationerna i artikel 4.3.
Handikappförbunden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08 546 404 00 vx, Texttelefon 08 546 40450. Org nr 802006-2108
www.handikappforbunden.se
Download