Styrelsemöte Wisby Segelsällskap 23 Augusti 2016

Protokollförare
Dokumentyp
Datum
Oskar Svensson
Protokoll
2016-08-23
Sida
1(3)
Wisby Segelsällskap
STYRELSEMÖTE WSS
Närvarande
Ola Dahlberg, Oskar Svensson, Per-Erik Ekström (Perra), Åsa Lundberg, Kjell-Ove Larsson (Kolle),
Hans-Olof Palm,
Ej närvarande
Öyvind Rödland, John Bergwall,
Datum för mötet
Klockan
Lokal
2016-08-23
18:30
Klubbstugan
Referens - kallelse
Ola Dahlberg
AGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Öppnande möte.
Föregående mötesprotokoll
Rapporter från ansvariga
- Kassör
- Varvsgrupp
- Fastighet
- Utbildningsgruppen
- PR Gruppen
- Seglingsnämnden
- Gotlands Seglarförbund
Ekonomiska ärenden
Inkomna skrivelser
Nya medlemmar
Övriga frågor
Nytt mötesdatum
Avslutning
Datum
2016-08-23
Sida
1(3)
Protokollförare
Dokumentyp
Datum
Oskar Svensson
Protokoll
2016-08-23
Sida
2(3)
Wisby Segelsällskap
1. MÖTET ÖPPNAS
- Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
2. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
- Protokollet lästes upp och justerades.
3. RAPPORTER FRÅN ANSVARIGA
Kassör
- Ett större antal Swish-inbetalningar har kommit in. Innefattar dricka och regatta
middag under Neptunkryssar-SM.
- Saknas ännu stort antal medlemsavgifter för 2016. Oskar skickar en ny påminnelse.
-
-
-
-
Varvsgruppen
Öyvind frånvarande. Det blir upptagning 1 och 15 oktober.
Fastighet
Invigningen av stugan skjuts upp till hösten. Material från mastboden kan flyttas till
boden på oljekajen, Kolle har pratat med Håkan Hallberg och det är godkänt från
hamnens sida.
Utbildningsgruppen
Seglarskolan startar igen den här onsdagen. Blir tre tillfällen under sensommaren. Ny
förarintygskurs till hösten, Ola pratar med Lennart.
PR Gruppen
John frånvarande, han har ont om tid. Till nästa möte bestämmer vi en tid vi ha ett
möte och gå igenom med ansvariga hur man lägger in på hemsidan och Facebook.
Ola pratar med John om han kommer ha tid och möjlighet att vara med framöver.
Vore bra att ha ett formulär på hemsidan där man kan ansöka om medlemskap.
-
Seglingsnämnden
Rabbisjakten är inställd, i övrigt inget nytt.
-
Gotlands seglarförbund
Inget nytt.
4. EKONOMISKA ÄRENDEN
- Ola mailade om inköp av tamp till Neptunkryssar-Sm, ca 20 000:-, ingen sa nej så det
blev inköpt.
- Separat möte angående ekonomin för Neptunkryssar-SM.
5. INKOMNA SKRIVELSER
- Skrivelse om Integration har kommit in, passas vidare till nästa styrelsemöte då mer tid
finns att diskutera skrivelsen.
Datum
2016-08-23
Sida
2(3)
Protokollförare
Dokumentyp
Datum
Oskar Svensson
Protokoll
2016-08-23
Sida
3(3)
Wisby Segelsällskap
6. NYA MEDLEMMAR
- Beata Afzelius invald som ny medlem
7. ÖVRIGA FRÅGOR
- Neppar SM gick bra. Alla seglare otroligt nöjda och kände sig välkomnade och bra
med social miljö och kontakt med båtklubbens medlemmar. 6 seglingar på två dagar.
Tredje dagen ingen vind och då blev inga seglingar. Riktigt bra engagemang från
frivilliga!
Vi har sänkt en inlånad båt med fyra personer ombord. En del kostnader angående det
tillkommer. Trots allt lite tunt med funktionärer, problem med att få till båtar allra
helst då ”duktig” backade i sista minut.
- Frågan kommer upp hur vi ska få in lite mer pengar i klubben. Många aktiviteter
bygger på plus minus noll ekonomi och vi borde titta lite på att få in pengar från fler
håll för att ha lite buffert men framför allt kanske för att ha ekonomi för något extra.
Ett förslag är att öppna upp möjligheterna lite för externa att hyra klubbstugan på tider
då den kan avvaras från medlemmarna.
- Förslag kom upp att styrelsen under vintern skapar funktionsbeskrivningar till
ansvariga för att klargöra vad som förväntas av var och en.
8. NYTT MÖTES DATUM
- 13 september 18:30 klubbstugan.
9. AVSLUTNING
- Ordförande förklarar mötet för avslutat
Protokollförare
Oskar Svensson
Justerare
Ola Dahlberg
Datum
2016-08-23
Sida
3(3)