HSN 2013/517 Tjänsteskrivelse

advertisement
Ärendenr HSN 2013/517
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Linda Eklund, projektledare
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 15 januari 2015
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sjukskrivningsmiljarden, villkor 4
Psykisk ohälsa med fokus på lindriga och medelsvåra
besvär
Bakgrund
Psykisk ohälsa har blivit den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro i en rad
ekonomiskt utvecklade länder, däribland Sverige. Risken att insjukna i psykisk
diagnos är avsevärt högre för kvinnor än för män. Det är två diagnoser som
dominerar; anpassningsstörning och reaktion på svår stress samt depressiv
episod.
I Sverige har den ökande sjukfrånvaron i allmänhet och ökningen av antalet
personer som är sjukskrivna med psykisk diagnos i synnerhet varit en fråga
som lett till omfattande diskussion de senaste åren.
Gotland följer i stort sett samma utveckling som riket med en ökning av den
psykiska ohälsan under de senaste åren. Det är också tydligt att kvinnor är
sjuka med psykiatrisk diagnos i betydligt större utsträckning jämfört med män
men ökningen syns bland både män och kvinnor.
Sjukskrivningsmiljarden ger landstingen ökade förutsättningar att utveckla
kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen. Ett av villkoren i
sjukskrivningsmiljarden fokuserar på landstingens arbete med psykisk ohälsa
(med fokus på lindriga och medelsvåra besvär). Rehabiliteringsgarantin ger
ökad tillgång till KBT (kognitiv beteendeterapi) och MMR (multimodal
rehabilitering).
Arbetet med psykisk ohälsa har pågått och pågår i den gotländska hälso- och
sjukvården inom flera områden. Prio-satsningar i psykiatrin, bättre liv för sjuka
äldre, strukturutredning som bland annat har fokus på barn och unga med
psykisk ohälsa är några av de arbeten som på ett eller annat sätt berör psykisk
ohälsa. Sjukskrivningsmiljarden fokuserar på individer i arbetsför ålder men det
finns anledning att ändå nämna annat arbete som pågår, fram för allt det som
kan komma att verka förebyggande mot framtida sjukskrivningar.
Besöksadress Visborgsallén 19
E-post [email protected]
Postadress 621 81 Visby
Webbplats www.gotland.se
Telefon 0498-26 90 00 vxl
Org nr 212000-0803
1 (3)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ärendenr HSN 20/517
Region Gotland
Handlingsplan 2015
Samtliga delar i handlingsplanen för 2015 redovisas till Försäkringskassan
senast 1 oktober 2015 enligt de redovisningskrav som ställs för
Sjukskrivningsmiljarden.
Stressprojekt
Våren 2014 startade ett stressprojekt i primärvården. Projektets syfte är att
skapa en multimodal behandlingsmodell för patienter med
utmattningssyndrom. Under 2014 har arbetet handlat om att se hur andra gör
och att söka evidensbaserade behandlingsmetoder. I slutet av januari 2015
kommer första pilotbehandlingen att starta med patienter från samtliga
vårdcentraler på Gotland. Projektet ska till sjukvårdens ledningsgrupp
överlämna en slutrapport hösten 2015 som inkluderar förslag på en modell till
hur Region Gotland kan optimera arbetet med patienter med
utmattningssyndrom.
Funktionsbedömningar
Som ett led i att förbättra sjukskrivningsprocessen för patienter med psykisk
ohälsa vill vi använda arbetsterapeutens kompetens i primärvården. Fokus är
att arbetsterapeuten gör funktionsbedömningar till stöd för fortsatt behandling
och ge bra underlag för de sjukintyg läkaren ska skriva. Preliminär plan är att
projektet ska starta under våren med slutrapport i september.
Internetbaserat stöd och behandlig
På vårdcentralen Wisby söder pågår just nu ett pilotprojekt för att testa KBT
via internet. Totalt ska 20 patienter erbjudas KBT-behandling via internet
vilket dels frigör resurser på vårdcentralen men framförallt ger patienten en
ökad frihet gällande när och var behandlingen ska genomföras. Tänkbart är
också att internetbaserad behandling passar vissa individer bättre än behandling
som innebär fysiska möten på vårdcentral. Pilotprojektet ska utvärderas under
våren 2015 och resultat och erfarenheter redovisas till hsf:s grupp för e-hälsa.
Nationellt pågår arbete med att bygga en infrastruktur för internetbaserat stöd
och behandling i form av en elektronisk plattform. Utvärderingen och
erfarenheten från pilotprojektet på Wisby söder blir en del i det underlag som
behövs inför ställningstagande om, hur och i vilken omfattning Gotland ska
använda plattformen.
Samverkan mellan primärvård och psykiatri
Genom den skriftliga överenskommelsen gällande första linjens psykiatri har
samarbetet mellan primärvården och psykiatrin tydliggjorts. Syftet är att
2 (3)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ärendenr HSN 20/517
Region Gotland
säkerställa att patienter med psykisk ohälsa får vård i rätt tid och på rätt nivå.
Överenskommelsen följs regelbundet upp genom det gemensamma arbetet i
psykiatrirådet.
Samverkan inom sjukskrivningsområdet
De strukturer som finns för samverkan inom sjukskrivningsområdet ska
behållas och utvecklas. Rehabkoordinatorer i primärvården, det gemensamma
arbetet i Finsam, sjukvårdens samverkan med Försäkringskassan är några av de
samverkansforum som finns och som är viktiga för att individer som drabbats
av psykisk ohälsa ska få bästa möjliga omhändertagande.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
3 (3)
Download