Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för Nora kommuns
personalförening tisdagen den 23 februari 2016, kl. 16.00 på
Café Slottspigorna.
Konstituerande
Närvarande:
Annika Carlsson, ordförande
Margaretha Eriksson, vice ordförande
Annelie Jansson, kassör
Eva Stensson, sekreterare
Linda Borg, ledamot
Laila Iijolainen, ledamot
Olle Pettersson, ledamot
Ej närvarande
Ann-Marie Carlsson, ledamot
Therese Korkeakoski, ersättare
Peter Thybeck, ersättare
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 2 Föregående mötesprotokoll
Genomgång vid nästa möte, den 12 april
§ 3 Konstituering av styrelsen
Ordförande: Annika Carlsson, 600418-6620
Vice ordförande: Margaretha Eriksson, 520409-7546
Kassör: Annelie Jansson, 690209-6624
Sekreterare: Eva Stensson
§ 4 Firmatecknare
Ordförande och vice ordförande i förening.
§ 5 Rätt att teckna bankgiro- och bankkonto
Ordförande, vice ordförande eller kassör, två i förening.
§ 6 Rapporter
Ekonomin
117 000 kronor på banken.
Medlemsutvecklingen
514 medlemmar i december 2015.
Årsmötet den 24 februari
44 medlemmar deltog.
§ 7 Kommande verksamheter
Ordföranden går igenom 2016 års programblad. Programmet kommer att mailas till alla
arbetsplatser i början av mars. Det kommer också att finnas på Nora kommuns hemsida.
Eventuellt kommer cykelturen flyttas från Pershyttan till Villa Sindoro och därmed finns även en
bättre möjlighet att delta i aktiviteten för dem som önskar gå till målet.
”Nyfiken-på” även i år. Nu med Sven Wollter om Henning Mankell.
§ 8 Mötesplan 2016/2017
12 april, 14 juni, 23 augusti, 4 oktober, 6 december
samt konstituerande möte den 17 januari 2017.
Tiden för mötena är 16.00 och lokal meddelas senare.
§ 9 Övriga frågor
Förra kassören använde ett eget bokföringsprogram. Ordföranden informerar om att
Bergslagens Sparbank har ett bokföringsprogram som föreningar kan hyra för 150 kronor
per månad.
Arbetsplatsombud på varje arbetsplats
En genomgång ska göras för att ta reda på om det finns arbetsplatsombud på alla
arbetsplatser.
§ 10 Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Annika Carlsson
Ordförande
Eva Stensson
Sekreterare