Konstituerande Styrelsemöte Ffjgk 2012

advertisement
Konstituerande Styrelsemöte Ffjgk
Datum:
2012-11-22
Plats:
Kommunhuset Funäsdalen
§1 Val av sekreterare
Vi hade 1 förslag Thomas Jonsson mötet valde Thomas Jonsson
§2 Val av justeringsmän att tillsammans med ordförande och sekreterare justera
protokollet.
Vi hade förslag på Urban Backman och Henrik Brandén.
Dessa valdes enhälligt.
§3 Val av vice ordförande
Vi hade ett förslag Urban Backman, Urban Valdes enhälligt.
§4 Val av kassör
Vi hade på förslag Ann-Christine Ståhl som kassör utom styrelsen Ann-Christine
till kassör utom styrelsen.
§5 Val av 2 personer att varför sig teckna firma samt uttagsrätt för Kanslisten AnnChristine Ståhl på konto i Swedbank.
Förslag var att Ordförande och Sekreterare var för sig tecknar firma.
Ann-Christine Ståhl får uttagsrätt på konto i Swedbank.
Mötet valde enligt förslag Ordförande Jon Wagenius och Sekreterare Thomas
Jonsson att var för sig teckna firma.
Mötet beslutade att Ann-Christine Ståhl skall få uttagsrätt på kontot i
Swedbank.
§6 Övriga frågor
Ann-Christine vill att vi fortsätter låsa pengar om vi inte har något behov av
dessa. Jon får i uppdrag att ordna detta tillsammans med Ann-Christine.
Thomas Jonsson
Jon Wagenius
Sekreterare
ordförande
Urban Backman
Henrik Brandén
Justerare
justerare
Download