Styrelsemöte 2016-06-05

advertisement
Styrelsemöte Väse Framtid 2016-06-05
Närvarande: Fredrik Jansson, Emma Olsson, Jan Ståhl, Claes
Maalsnes
Delges: Johanna Avebring, Marcus Thimberg, Anders Mendez
Törnstrand, Jim Öhman, Agneta Stenberg.
1. Mötet öppnas samt dagordningens genomgång.
2. Justeringspersoner: Jan Ståhl och Emma Olsson
3. Mötessekreterare: Fredrik Jansson
4. Föregående protokoll:
 Justeras vid nästa möte med anledning av att justerings
person ej närvarade.
5. Ekonomi och medlemsstatus
Redovisas vid nästa möte med anledning av att kassör ej
närvarade.
6. Projekt – följande punkter diskuterades under styrelsemötet.
Aktivitetsparken:
Status för aktivitetsparken är som följer:
Janne har skickat in en kompletterande skrivning till
Arvsfondens delegationsnämd som bereder ansökan 3/6, i den
instansen görs den verkliga bedömningen om ansökan ska gå
igenom, sedan är det locket på fram till 15/6 då arvsfondens
styrelse tar beslutet. Beslutet om ansökan går igenom lämnas
15/6 så vi håller alla tummar.Som det ser ut idag så ser det
positivt ut.
Gällande arrende av marken så har vi haft ett möte med
markägare och kommit en bit på väg med arrende avtal, vissa
detaljer kvarstår att lösa.
Gällande underhåll och brukande av parken så har vi haft ett
möte med IFK Väse och de är positiva till att var med och sköta
viss tillsyn av anläggningen under förutsättning att de får
ersättning, där kvarstår en del arbete med avtal och villkor.
Gällande samarbetsparter för själva byggnationen har Janne
fört en tät dialog med dessa och en oenig styrelse beslutade
att avvakta med att avropa vidare förstudier tills efter 15/6
med anledning av att denna gränsar till upphandlingen av
entreprenörer och där är projektet inte framme riktigt än.
Kontakt med Sälens Äventyr tas av Fredrik efter beslut om
stöd kommer.
Det är också bra om Johanna skriver upp alla som gjort
inbetalningar – akt.park så vi får en lista på alla vänliga
själar. Kvarstår.
 Ansökan om stöd för att sätta upp nytt staket i Böttvik
beviljades. Bra jobbat Janne!
Gällande Seniorboende fortsätter arbetet med att träffa politker
och försöka påverka dessa till att ta beslut som möjliggör
seniorboende på landsbygden.
7. Styrelseaktivitet:
Fredrik skickar ut ett förslag på grillning 26/6 i Böttvik eller på
annan ort, kan även vara på Berg om det är dåligt väder. Inbjudan
gäller även respektive.
8. Nästa möte: Troligtvis 26/6, besked om när och var enligt
separat kallelse
Vid datorn
__________________
Fredrik Jansson
Justeras
_________________
Jan Ståhl
__________________
Emma Olsson
Download