Styrelsemöte 2015-09-27

advertisement
Styrelsemöte Väse Framtid 2015-09-27
Närvarande: Claes Maalsnes, Fredrik Jansson; Emma Olsson, Anders Törnstrand Mendez, Jan
Ståhl, Johanna Avebring
Från företagssektionen: Ulla Jonsson och Camilla Maalsnes

Mötet öppnades av ordförande Fredrik Jansson.
1. Till justeringspersoner valdes Emma Olsson Anders Törnstrand Mendez
2. Till Sekreterare valdes Johanna Avebring
3. Föregående protokoll har mailats ut och godkändes.
4. Ekonomi och medlemsstatus
Medlemsstatus:
Väse framtid har 10 st företagare och 3 föreningar som medlemmar, sedan har 112 betalade
hushåll betalt in medlemskap. 486 följare på Facebook.
Fordringar
Johanna: Skall ställa ut en faktura på trall och plint som skall skickas till Fredrik Nord. Clas
återkommer med fakturaadress till Fredrik Nord
Dansen
Varit i kontakt med Sylvia som har hand om dansen och fått deltagarlista för att kunna
kontrollera att alla betalt. Har skickat ut en påminnelse till de som inte betalt kommer att
kontrollera status för till nästa möte. Fick även då info om att deltagandet inte varit som de
tänkte och att det endast blev en grupp. Sylvia har varit i kontakt med mig för att få fram vilka
kostnader vi haft för dansen. Vi saknar fortfarande faktura från Region Värmland. Finns dock
en viss risk att vi kommer få betala tillbaka en del av de pengar vi fått för dansen.
5. Projekt
Bidragsansökningar:
Vi har fått information om att Väse framtid och företagarsektionen i och med ansökningar
tävlar om samma peng. Vi bör därför föra en bättre dialog kring dessa ansökningar och
komma fram till vad som bör ansökas och ha en bättre plan vad pengarna skall användas till
dvs ha ett tydligt syfte och utförande. Fredrik har tagit fram en liggare över de ansökningar vi
har ansökt om och denna kommer att skickas till Johanna som efter detta kommer att hålla
den uppdaterad när pengar kommer in/ut på kontot.

Landsbygdsmedel
Av landsbygdspengen kvarstår 6047 kr. samt 25 % av bidraget som söktes och godkänndes.
Johanna skall scanna de kostnader som har används av dessa pengar till Ulla och Camilla som
sedan skall föra en dialog med kommunen för att eventuellt få ut resterande 25 %.
Företagarsektionen avser att använda de resterande pengar som återstår för annonsering inför
jul. Viktigt att marknadsföringen avser hela väse! Emma ska kollar med Lena om hon har
kvar ansökan för dessa pengar.
En fundering som kommer upp relativt ofta är om vi når ut till alla företag i väse. Janne tog på
sig att gå igenom den lista som kommer fram om man söker på Väse på allabolag.se.
 Företagarsektonen
Vi har tidigare diskuterat om vi tillsammans med företagare skall utforma en gåva till ny
inflyttade. Företagarsektion tror att intresse finns att delta i detta. Väse framtid skall i detta
fall stå för utskick, endera genom personligt överlämnande eller via postutskick. I detta
”packet” skall information kring väse framgå, vilka föreningar som finns osv. sedan kan
företagare välja vad de vill ge i gåva till de ny inflyttade.
 Aktivitetspark
Janne har pratat med markägare och de godkänner att vi anlägger en skatepark och andra
aktiviteter i anslutning till motionsspåret. Nästa punkt är att kolla upp Bygglov för detta.
Kolla med Anders Holmqvist åter i tjänst den 12 okt.
Finns ett företag i sälen som driver höghöjdsbana, de kan komma till väse för att kolla på
området. Detta skulle då kosta deras milersättning. De kan efter detta gå vidare och rita fram
ett förslag på en bana. Detta skulle då kunna kosta kring 15 000 kr.
Allmänna arvsfonden ställer sig mycket positiva till aktivitetsområdet . Väse framtid skulle
då först få 50 % av sökt belopp därefter krävs återrapportering av pengarna.
 Belysning vid Pulkabacke
Väse framtid har fått beviljat pengar för att sätta upp belysning i pulkabacken! Detta är
mycket positivt och Jan har kollat upp hur man ska gå till väga för att få ström till
belysningen. Det verkar som om kommunen inte kan fixa detta utan vi får ställa frågan till
Väse skidklubb om vi kan koppla på belysningen med elljusspåret. Fredrik kontaktar Lennart
Wennberg för att diskuterar frågan vidare.
Jan har varit i kontakt med Mikael Andersson (MIKAEL) angående priser för utrusningen.
Krävs det bygglov för att sätta upp belysningen? Jan kollar upp detta med kommunen.
Det krävs även en del grävning och Jan hade fått tips på en grävningsentreprenör men det är
viktigt att flera tillfrågas om det finns ytterligare aktörer i väse. Ingen ska känna sig överkörd.
 Hemsida
Fredik Emma och Agneta har suttit och jobbat med hemsidan och nu forsätter arbetet med att
modifiera hemsidan.
 Nattvandrarna
De har beslutat sig att köpa cyklarna. De håller på att kolla upp priser för 3 st cyklar med
hjälpar och övrig utrustning. Fredrik har pratat med ekonomidirektören på karlstadskommun
och fått ett godkännande att periodisera pengarna, pengarna fick även användas till andra
ändamål.
 Väseräven
Väse räven har genom gåvorbrev Överräckts till Väse Skola i 20 års jubileums present. Jim
SKA återkomma med placering och när överlämning skall ske. Gärna innan vintern.
 Kläder
Fredrik har tagit fram en jacka och en piketröja med Väse framtid logga. Det kommer att
kosta ca 600-700 kr per person, ca 6000 kr totalt. Styrelsen beslutade att vi skulle ta mörkblå
kläder med Väse framtids emblem.
6
Övriga frågor
Ishockey - Den 19 Okt har Väse Framtid fått inbjudan att deltaga på en Hockeymatch och
styrelsen anser att Janne borde få möjligheten att vara med då han angagerat sig så i många
frågor. Om inte Janne har möjlighet kommer Anders att delta. Fredrik kontaktar kommunen
för att se om vi får möjlighet att gå 2 personer.
7. Nästa möte samt mötet förklaras avslutat
Söndag den 25/10 kl. 17.30 på Granberga. Agneta har med fika då.
Vid pennan:
_________________________
Johanna Avebring
Justerare:
__________________________
__________________________
Emma Olsson
Anders Törnstrand Mendez
Download