1(3) Äldre och handikappsomsorgen i Hällefors kommun De äldre i

 1(3) Äldre och handikappsomsorgen i Hällefors kommun De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Alla människor skall kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv skall samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård-­‐ och omsorgsbehov ökar, ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. För att kunna uppnå detta måste äldreomsorgen vara väl utbyggd med hemtjänst, hemsjukvård, nattpatruller, dagverksamhet samt ett rikt utbud av olika boendeformer. T.ex. gruppboende, vårdboende men även seniorboende som framför allt är till för att tillgodose de äldres sociala behov och motverka ensamhet och isolering. En grundförutsättning för att detta skall vara möjligt är en hög personaltäthet. Viktigt är att äldre inom omsorgen erbjuds meningsfulla aktiviteter och social samvaro liksom att de äldres individuella önskemål och preferenser respekteras. För de äldres behov lägger Sverigedemokraterna Hällefors speciell vikt vid en bra hemtjänst, tillgång till seniorboende samt en trygg och behovsanpassad omsorg då fysiska och själsliga tillkortakommanden gör sig påminda. Delaktighet och tillgänglighet ska vara grundläggande för kommunens handikappolitiska arbete. Kommunens information, hemsidor, verksamhet samt fysiska och pedagogiska miljö ska vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder. Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar ska kommunen sprida kunskap om olika handikapp och de funktionshindrades situation. Kommunen bör ha inriktningen att aktivt lyssna till personalens och anhörigas synpunkter, för att med dessa som grund hela tiden sträva efter att höja livskvaliteten hos brukarna. 2(3) SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG: X Mat som erbjuds de äldre ska i första hand vara av husmanskostkaraktär, vällagad i möjligaste mån på plats -­‐där de äldre erbjuds möjlighet att delta efter önskemål, närproducerad och ekologisk där detta finns att tillgå samt att religiöst ritualslaktade animaliska produkter bannlyses från de äldres bord. X Senior och vårdboenden bör vara förlagda i en lugn, trygg och välkänd miljö. Personalen ska vara utbildad för arbetsuppgiften, väl motiverad samt kunna kommunicera språkligt och kulturellt med gäster och vårdtagare. X Möjlighet till fortsatt boende ihop med livspartnern, om så önskas, ska ges. X Seniorboenden ska i första hand vara av social karaktär med tillgång till gemensamma utrymmen, matsal och aktiviteter. X För vårdboende ska möjlighet att duscha en gång om dagen eller vid behov beredas, samt att vid önskemål få, under dygnets ljusa timmar, vistas ute i vind och regnskyddat läge. Social verksamhet med sikte på att höja vårdtagarnas välbefinnande bör vara varierande och regelbunden. X Hemtjänsten ska ges tid så ett socialt och praktiskt arbete kan utföras och inte enbart listförda uppgifter. Personalbyte ska minimeras. X trygghetslarmen ska drivas i kommunens egna regi för att minska kostnaderna. X Kommunen bör erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för äldre liksom hemrehabilitering. X Kommunen bör initiera en social besöksverksamhet baserad på frivillig och medmänsklig grund. Däri kan ingå en Fixargrupp, Trygghetsringning och Äldrekontakt. Verksamheten är lämpligen avgiftsfri , dock utgår kommunal ersättning för resor och telefon. 3(3) Sverigedemokraternas förslag på handikappsomsorgen: X Kommunen ska ha ett handikappolitiskt handlingsprogram, vars innehåll beaktas i verksamheten. X Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö ska vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder. X Kommunen ska etablera god samverkan med såväl brukare som anhöriga. X Kommunen ska erbjuda stöd och service till anhörigvårdare.(Även inom äldreomsorgen) X Kommunen ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning. X Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar ska kommunen sprida kunskap om funktionshinder.