Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp

advertisement
Kurs:
Kod:
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp
Provmoment: TEN1
Ladokkod: 61SÄ01
Tentamen ges för: Gsjuk14v samt tidigare
Tentamenskod: ____________________________________________________
(kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida)
Tentamensdatum: 15 10 30
Tid: 09:00-12:00
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel
Totalt antal poäng på tentamen:
För godkänt krävs 70% av totalpoängen
För väl godkänt krävs 85% av totalpoängen
Poäng:
Ditt betyg:
Allmänna anvisningar:
Besvara frågorna direkt i frågeformuläret. Använd inte lösblad för dina svar. Vid
alternativfrågor ange det antal svar som efterfrågas, inte fler.
Skriv med läslig handstil. Svårlästa svar kan inte rättas.
Rättningstiden är som längst 3 veckor. Lycka till!
Ansvariga lärare:
Leane Johansson
Stefan Gustavsson
Telefonnummer: 033-4354778 eller 0705-542354
Kurs:
Kod:
1. Johanna 23 år inkommer till psykiatriska kliniken tillsammans med en kompis. Hon inkom
först till AVC efter att hon, enligt henne själv försökt ta sitt liv. Johanna hade skurit sig i
armen hemma, men blivit rädd och då kontaktat sin kompis. Kompisen ringde ambulans och
hon inkom således till AVC, där hon fick sy ett antal stygn. Hon berättade där att livet var
meningslöst. Psykiatrisk jour tillkallades och hon blev erbjuden inläggning på en psykiatrisk
avdelning. Det visar sig att Johannas pojkvän nyligen gjort slut på deras förhållande.
Förhållandet har enligt kompisen varit väldigt mycket upp och ner, vilket Johanna till viss del
håller med om, ena dagen har de varit stormförälskade nästa stund har de gjort slut. Det visar
sig inte vara första gången Johanna skurit sig i armarna, det har hänt två gånger tidigare, ofta
då i samband med att de bråkat i förhållandet. Hon har svårt att riktigt sätta ord på hur
egentligen mår eller veta riktigt vad hon vill. Kompisen som är med verkar vara den enda som
hon har kvar just nu, de andra har enligt henne ”bara försvunnit”.
a) Utifrån ovanstående beskrivning, vilken psykiatrisk diagnos tror du Sofia lider av?
1p
b) Ange minst två symptom/kriterier från berättelsen och beskriv vad som talar för din
föreslagna sjukdom/störning.
4p
c) Beskriv två andra symptom/kriterier som är vanligt förekommande hos patienter med
ovanstående problematik
4p
Kurs:
Kod:
d) Splitting och projektion är vanligt förekommande försvarsmekanismer hos dessa patienter.
Redogör för innebörden för var och en av dessa.
Splitting
2p
Projektion
2p
2. Janne, 42 år inkommer till den psykiatriska kliniken med polis efter att ha blivit
omhändertagen på Centralstationen i X stad.
Janne har de senaste sju åren haft en ökande alkoholkonsumtion. Dessutom har han ett
bensodiazepin missbruk. Han har varit sjukskriven från sitt arbete det senaste året. Han är
skild sedan 4,5 år tillbaka och har två barn, 13 och 16 år. Janne har varit inskriven på
psykiatrisk klinik för avgiftning vid fem tillfällen och har därefter varit alkoholfri under
kortare perioder. Vid ankomsten pratar Janne stundtals osammanhängande, är svettig, darrig
och motoriskt orolig. Han gråter, ber om förlåtelse och nåd.
a) Det finns två klassiska beteendetermer för att vi ska förstå den beroende personen,
nämligen positiv och negativ förstärkning.
Redogör för vad dessa beteendetermer innebär.
Positiv förstärkning:
1.5p
Negativ förstärkning
1.5p
Kurs:
Kod:
Förutom att Janne uppvisar symtom som tyder på abstinens misstänker läkaren att Janne har
drabbats av bensodiazepin-intoxikation.
b) Nämn fyra symtom som kännetecknar en bensodiazepin-intoxikation.
4p
c) Vilken skattningsskala skulle du rekommendera läkaren att använda sig utav när det gäller
identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion hos Janne.
1p
d) Läkaren beslutar på ronden att Janne ska behandlas med inj. B-vitamin. Redogör för varför
han insättes på inj. B-vitamin.
2p
3. Pär är en glad kille, full av energi. Kamraterna tycker att han är rolig och ser upp till
honom. Han är ofta den som hittar på saker att göra på rasten. I klassrummet är han nyfiken
på allt som händer runt omkring honom, han har svårt att sitta still, pratar gärna och högt med
bänkkamraten. I leken blir Pär ofta ganska hårdhänt och hamnar lätt i konflikter.
Pärs föräldrar upplever att Pär varit intensiv redan som liten och hela tiden fått ha honom
under uppsikt för att inget skall hända honom eller personer/saker i hans omgivning.
Föräldrarna har i samråd med skola sökt på Barn och Ungdomspsykiatrisk
öppenvårdsmottagning, BUP för hjälp.
Kurs:
Kod:
a) Vilken diagnos kan komma att diskuteras på BUP i Pärs fall? Motivera vald diagnos utifrån
texten i ovanstående patientfall.
3p
4. Redogör för tre skyddsfaktorer, utifrån ett barn och ungdomsperspektiv, som kan vara
avgörande för att uppnå psykisk hälsa.
3p
5. Ångestsyndrom/sjukdomar delas in i olika huvudgrupper.
a) Vad kallas den grupp där ångesten till skillnad från andra ångestsyndrom är knuten till
specifika objekt eller situationer?
2p
b) Nämn två andra ångestsyndrom som ingår i gruppen ångestsyndrom/sjukdomar.
2p
Kurs:
Kod:
6. Svensk lagstiftning ger möjlighet att vårda den enskilde under tvång, lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT), vilket innebär att en legitimerad läkare skriver ett vårdintyg.
Tre kriterier måste vara uppfyllda för att ett vårdintyg ska kunna skrivas.
a) Vilka två av nedanstående kriterier ingår inte i dessa tre?
2p
1. Patienten lider av en allvarlig psykisk störning
2. Patienten motsätter sig erbjuden vård eller kan inte ta ett grundat ställningstagande till
erbjuden vård.
3. Vård kan inte tillgodoses på annat sätt än genom sluten dygnetruntvård.
4. Patienten är en fara för sig själv
5. Patienten är en fara för andra människor.
b). Inom vilken tidsram måste en specialistläkare (psykiatriker) bedöma om ett skrivet
vårdintyg är befogat eller inte?
1p
c) Vad innebär en konvertering?
2p
7. Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom.
a) Ange fyra vanligt förekommande symptom vid schizofreni.
2p
b) Ange två specifika skillnader i symptombild mellan paranoid schizofreni och hebefren
schizofreni.
2p
Kurs:
Kod:
c) Ange två andra psykossjukdomar förutom schizofreni
2p
Antipsykotiska eller (neuroleptika) är vanligt förekommande medicinsk behandling mot
schizofreni.
d) Vilken annan medicinsk behandling är vanligt förekommande vid insjuknande i en
psykossjukdom, framförallt i det akuta skedet.
2p
8. SSRI är beroendeframkallande och bör endast användas under mycket begränsad tid
1p
Rätt
Fel
9. Kurt vårdas på en slutenvårdsavdelning efter att ha inkommit med hjälp av polis. Han
vårdas enligt LPT. Han har sedan många, många år en bipolär sjukdom som sköts via
öppenvårdsmottagningen. Han har en god kontakt med sin sjuksköterska, de känner varandra
väl. Hon är viktigt för honom då han är en ganska ensam person och har svårt att
kommunicera och vara social med andra människor.
Kurt medicinerar vanligtvis med Lithium men inte nu. Han har slutat då han kände att han inte
behövde dem längre. ”Jag är frisk” vrålar Kurt. Han är arg och upprörd och känner sig
felbehandlad. En matvagn som står inom räckhåll välts omkull. Slutligen blir han tvungen att
läggas i bälte, situationen blir ohållbar.
a) Vad skiljer en manisk episod från hypoman episod?
2p
Kurs:
Kod:
b) Ange 4 symtom på lithiumintoxikation.
2p
c) Kurt vill inte vara kvar. Vilka rättigheter har Kurt i relation till sitt Vårdintyg?
1p
d) Hur länge får Kurt ligga fastspänd i bältessängen?
1p
10. Greta år 75år och bor i en lägenhet tillsammans med maken. De har varit gifta i närmare
51 år. Guldbröllopsdagen firades med dottern Annie och hennes familj. Familjen betyder
mycket för henne och de har god kontakt. Greta är väldigt engagerad i barnbarnen och träffar
dem varje vecka. Hon är sedan tidigare frisk förutom lite högt blodtryck som hon behandlas
för på vårdcentralen.
Familjen tycker inte att Greta varit sig riktigt lik under sista tiden. Inget direkt påtagligt men
något är det som inte stämmer. Hon säger själv att hon har värk i kroppen och ont i magen.
Hon söker på vårdcentralen.
a) Ge fyra exempel på specifika symtom som kan finnas vid depression hos äldre. Max fyra
svar får anges.
2p
b) Senare erbjuds Greta behandling med ECT inneliggande på en psykiatrisk vårdavdelning.
Diskutera för och nackdelar med ECT-behandling.
2p
e) Ange 4 statistiska riskfaktorer för suicid.
2p
Download