Perception I

advertisement
Perception - några
frågor
• Ser vi med ögonen eller med hjärnan?
• Hur ser vi djup?
• Hur känner vi igen objekt?
• Vad beror perceptuella illusioner på?
• Hur yttrar sig perceptuella störningar?
Våra sinnen
• Sinnesmodaliteter
• Visuell
• Auditiv
• Haptisk
• Olfaktorisk
• Gustatorisk
• Kinestetiskt, proprioceptivt
• Vestibulärt
• Synestesi
Psykofysik
• Relationen mellan
sinnesretningens
intensitet och
upplevelse
• Fechners, Stevens
och Webers lagar
Definition
Perception är en process varigenom
sensorisk information organiseras och
tolkas
Visuell bearbetning i hjärnan
• Laterala genikulära nucleus
• Primära visuella cortex
• Sekundära visuella kortex
• “What?” - parvocellulära
projektionsbanan
Från Kandel och Schwartz
• “Where?” - magnocellulära
projektionsbanan
Feature detectors
“Simple cells” har små
receptiva fält och
reagerar på enkla stimuli
“Complex cells” har
större receptiva fält och
reagerar på komplexa
stimuli
Från Kandel och Schwartz
“Grandmother cells”
Visuella agnosier
•
•
•
•
•
Neglect: bortfall av (delar av) synfält
Objektagnosi: svårigheter att namne, känna igen, eller
förstå användningen av objekt
Prosopagnosi: svårigheter att känna igen ansikten
Färgagnosi: svårigheter att namnge eller skilja färger åt,
eller att associera färger med objekt
Rörelseagnosi: svårigheter att se objekt i rörelse
Tolkning
• Endast ca 2% av synfältet ligger i fokus
• Trots att informationen på näthinnan är 2D
•
och kaotisk ser vi stabila objekt i 3D
Hjärnan måste aktivt skapa sin visuella värld
Djupperception:
Monokulära ledtrådar
•Texturgradient
•Relativ storlek
•Ocklusion
•Linjeperspektiv
•Rörelsaparallax
•Familjör storlek
•Luftperspektiv
Djupperception:
Binokulära ledtrådar
• Skillnad mellan bilderna på näthinnorna
• Skillnad i orientering mellan ögonen
X
Tolkning
Förändringar i projektionen
av storlek och form
upplevs mindre än de faktiskt
är
Gäller även variationer i färg
Organisation och
tolkning
Organisation och
tolkning
Gestaltpsykologin om
organisation
Lagen om Prägnanz:
Det perceptuella systemet
eftersträvar den enklaste och
”bästa” tolkningen.
Gestaltprinciper:
Närhet och Likhet
Gestaltprinciper:
Slutenhet och ”Good continuation”
=
+
Visuella illusioner
Ponzo
Müller-Lyer
Visuella illusioner
Hur kan de förklaras?
• Ofta beror de på felaktig djupinformation i 2D
• Vårt perceptuella system är utvecklat för en
miljö där vi kan röra oss fritt (Gibson)
Djupledtrådar:
“Ames rum”
Skolbildningar
• Direktperception, Data-driven bearbetning,
•
•
Bottom-up
Konstruktivism, Konceptuellt driven
bearbetning, Top-down
Interaktionism, perceptuell cykel
Direktperception
(Gibson)
• All information som behövs finns i det “optiska
•
•
flödet”
Hjärnan behöver bara ”plocka upp” den
“invarianta” informationen
“Affordances” är direkt percepierbar
information om funktion hos objekt
Konstruktivism
(Biederman, m fl)
• ”Intelligent perception”
• Våra förväntningar styr vad vi ser
• Vi gör “omedvetna inferenser” (Helmholtz)
• Kontexten påverkar tolkningen av information
• Även kulturell kontext
Den ”perceptuella
cykeln”
•
•
•
Ett schema styr utforskningen
av miljön
Förväntade data assimileras i
schemat
Oväntade data leder till att
schemat ackomoderas
Objekt
Tar stickprov
av
Modifierar
Schema
Styr
Utforskande
Download