Syfte: Syftet med kursen är att den forska

advertisement
Fastställande:
Att skriva och presentera forskning, XX poäng, doktorandkurs
Kod:
Syfte: Syftet med kursen är att den forskarstuderande ska utveckla sin förmåga att
skriftligt, muntligt och visuellt presentera sin forskning och sina forskningsresultat så
att de motsvarar vetenskapssamhällets krav och förväntningar. Kursen fokuserar på
genrer för vetenskapligt skrivande och vetenskapliga presentationer. Kursen syftar
också till att underlätta och effektivisera den forskarstuderandes arbete med
avhandlingsarbetet genom planering, skrivprocess och argumentation.
Nivå: Doktorandkurs
Fördjupning i förhållande till examensfordringarna: Kursen ingår som den fjärde
av fyra högskolegemensamma forskarutbildningskurser vars samlade syfte är att
bredda doktorandernas kompetensbas och mångsidighet, samt att öka förståelsen
även för andra vetenskaper än den egna disciplinen.
Huvudområde: Retorik
Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning.
Lärandemål: Efter avslutad kurs ska de forskarstuderande
Kunskap och förståelse
- utveckla en förståelse för den vetenskapliga kommunikationen, skriftligt,
muntligt och visuellt
- utveckla en förståelse för uppbyggnaden av den vetenskapliga argumentationen
- ha god kunskap om det vetenskapliga skrivandet och dess genrer
- förstå samspelet mellan text och bild
- kunna visa att de kan använda källmaterial, både traditionella och elektroniska
- redogöra för betydelsen av grafisk kommunikation
- ha en förståelse för kreativa metoder
- ha en översiktlig förståelse för grafisk design och dess verkningar och
konsekvenser
Färdighet och förmåga
- ha prövat på flera tekniker för vetenskaplig presentation: text, visuellt och
muntligt
- kunna analysera förutsättningarna för och planera vetenskaplig kommunikation
- kunna göra en muntlig presentation av sin forskning och använda visuella
hjälpmedel
- kunna planera och arbeta fram en poster för den egna forskningen
- kunna publicera sina forskningsresultat i elektronisk form
- kunna hantera citering och referenser
- kunna visualisera sin forskning på ett kommunikativt sätt
- kunna tillämpa resonemang kring perception, kommunikation i sitt eget visuella
arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna reflektera över sitt eget skrivande och dess relation till de vetenskapliga
genrerna
- kunna kritiskt reflektera över sin egna och andras vetenskapliga presentationer,
både skriftliga och visuella, på ett konstruktivt sätt
- visa en förståelse för villkoren för kunskapsproduktionen inom den egna
disciplinen, och hur detta är kopplat till presentationsformer, tolkning och
argumentation inom den egna disciplinen
- kunna diskutera och förmedla önskemål rörande den egna visuella
kommunikationen till en grafisk designer.
Formerna för bedömning av studenternas studieprestationer: Kursen examineras
genom att de forskarstuderande presenterar sin forskning både skriftligt, muntligt och
visuellt genom övningar under kursen. När studenterna har genomfört samtliga
moment är de godkända.
Innehåll och kursens moment: Med utgångspunkt i retoriken behandlas frågor
kring vetenskaplig kommunikation, vetenskapligt skrivande och olika former av
muntliga presentationer. Att arbeta med text som en process och med de redskap som
språket tillhandahåller står också i fokus, liksom att kunna presentera sina egna
forskningsresultat och forskning i olika sammanhang, både vetenskapliga och
populärvetenskapliga. Den visuella kommunikationen och samspelet mellan text och
bild behandlas med en särskild tonvikt på den vetenskapliga formen.
Arbetsformer: Kursen kombinerar lektioner och övningar. Under kursens gång ska
de forskarstuderande dels presentera sin egen forskning muntligt och använda
bildspel, dels presentera sin egen forskning i form av en vetenskaplig poster.
Deltagande i lektioner och övningar är obligatoriskt.
Betygsgrader: Godkänd/Underkänd
Litteratur: se särskild lista
Kursvärdering: Kursen utvärderas kontinuerligt, och i samband med den avslutande
posterpresentationen görs en kursvärdering vars resultat och slutsatser meddelas
kursdeltagarna.
Download