Pedagogisk planering Arbetsområde: Muntligt anförande Kap. 2.2 A

advertisement
Pedagogisk planering
Arbetsområde:
Muntligt anförande
Kap. 2.2 A
Syfte:
Eleverna ska utveckla kunskaper i och om det svenska språket. De ska
utveckla sitt tal- och (skrift)språk. De ska kunna uttrycka sig i olika
sammanhang och för skilda syften. De ska genom undervisningen ges
möjlighet att utveckla språket för att för att tänka, kommunicera och lära.
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man
formulerar den egna åsikten.
Förmågor:
Eleverna ska utveckla sina förmågor i att
Kap. 2.2 A+B
 formulera sig i tal
 läsa och analysera (skönlitteratur) och andra texter för olika syften
 anpassa språket efter olika syften, mottagare, sammanhang
 urskilja språklikliga strukturer
 söka information från olika källor och värdera dessa
Innehåll:

Läsa skriva
Kap. 2.2 B
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika
medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras
syften, avsändare och sammanhang.

Tala, lyssna och samtala
Kap.2.2 A+C
Att (leda ett samtal)formulera och bemöta argument samt
sammanfatta huvuddragen i vad som sagts
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare,
om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk,
innehåll och disposition till syfte och mottagare

Språkbruk
Kap 2.2 A
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och
åsikter.

Informationssökning
Kap.2.2 D
Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och
massmedier
Kap.2.2 B
Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors
tillförlitlighet med källkritiskt förhållning.
Konkretisering av mål:
Eleverna ska ha utvecklat sin förmåga att:



Arbetsformer:
Kap.2.2 B
muntligt uttrycka en bestämd åsikt och försvara den i en
argumentation.
analysera texter för att användas i en argumentation.
söka efter relevant information och kunna värdera den.
Kap.2.2 E,F,G





Bedömning:
Eleven ska kunna:




gå igenom med eleverna hur man ”bygger” en argumentationstext
tala om olika sorters argument t.ex. sak- och känsloargument
Se riktlinjer H
stimulera, handleda elever och ge särskilt stöd till elever som har
svårigheter
stärka elever elevernas vilja att lära och stärka elevers tillit till den
egna förmågan
organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela
sin förmåga
Kap.2.7 I
hitta information om sitt ämne och kunna sovra och värdera den
hålla ett muntligt anförande inför publik
uttrycka sin åsikt och kunna försvara den
bemöta andra elevers åsikter i sitt eget ämne men även deras åsikter i
deras ämnen
Ur kapitel 2.2 kunskap
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

kan använda det svenska språket i tal och skrift
på ett rikt och nyanserat sätt
B

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och
självständigt formulera ståndpunkter grundade
på kunskaper och etiska överväganden
C

kan samspela i möten med andra människor
utifrån kunskap om likheter i
livsvillkor,kultur,språk,religion och historia
D

kan använda modern teknik som ett verktyg för
kunskapssökande,kommunikation,skapande
och lärande
A
Kap. 2.2 riktlinjer Läraren ska
 ta hänsyn till varje enskild individs
E
behov,förutsättningar,erfarenheter och tänkande
F

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till
den egna förmågan
G

stimulera,handleda och ge särskilt stöd till elever
som har svårigheter
H

organisera och genomföra arbetet så att eleven
utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt
stimuleras att använda och utveckla hela sin
förmåga.
Kap. 2.7 mål. Skolans mål är att varje elev
 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat
I
och ställa egen och andras bedömning i relation
till de egna arbetsprestationerna och
förutsättningarna.
Kapitel 1
Demokratibegreppet
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.
Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet
genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla
kunskap om grundläggande demokratiska värderingar.
Undervisningen ska bedrivas i demokratiska
arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i
samhällslivet.
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och
uppmuntra att de förs fram.
Ex. Inflytande över inlärningsformer och redovisningsformer.
Alla måste få prova olika inlärnings- och redovisningsformer
redan i tidig ålder. Vissa områden kan dock kräva en viss
inlärnings- och redovisningsform.
Download