Slide 1 - Kirjastot.fi

advertisement
Informationsförvaltning
Utbildningens målsättning
•
att studerandena lär sig hantera information så att rätt
person får rätt information i rätt tid
•
ge kunskaper i bl.a. kunskapsorganisation,
informationssökning, kvalititetsbedömning,
användarutbildning, beståndsutveckling, uppbyggnad av
elektroniska informationsresurser, samarbete
•
ge bibliotekariebehörighet, men också färdigheter för arbete
som informatiker eller informationsspecialist i företag och
organisationer
•
ge färdigheter för fortsatt forskarutbildning
Informationsförvaltning
Utbildningens struktur (kandidat)
Grundstudier (25 sp)




Introduktion till
informationsvetenskap
Informationskällor
Dokumentbeskrivning och
innehållsanalys
Grundkurs i
informationssökning
Kandidatavhandling (10 sp)
Ämnesstudier (35 sp)
 Interaktiva medier
 FK i informationssökning
 Arkivvetenskap (alt. Bok
& bibliotekshistoria)
 Databaskonstruktion
 Organisation och
marknadsföring
 Beståndsadministration
 Kommunikation &
inlärning
 Informationsjuridik
 Praktik
Informationsförvaltning
Utbildningens struktur (magister)
Fördjupade studier (40 sp)






Forskningsmetoder
Fördjupade studier i IM
Språket och dess representation
Sociokulturella och kognitiva aspekter på
informationsbeteendet
Psykologiska och pedagogiska aspekter på
informationsbeteendet
Informationshantering i digitala miljöer
Pro graduseminarier (10 sp)
Avhandling pro gradu (35 sp)
Valbara studier (35 sp)
Download