Ger Webbquest ett bättre samarbete bibliotek

advertisement
Odontologisk biblioteksträff 2004, Malmö
Ger Webbquest ett bättre
samarbete bibliotek-lärare?
Saga Pohjola-Ahlin
[email protected]
Upplägg
• Mål KIB: ökat samarbete bibliotek-lärare
-> bättre undervisning
• Webbquest-metoden
• Webbquest i informationssökning för
Odontologer
• Har samarbetet blivit bättre? Hur?
Utmaning: ökat samarbete
bibliotek – lärare
Förhoppningar:
• Större kontaktyta - ökad förståelse
• Höja biblioteksundervisningens
status
• Integrera informationssökning med
ämne
Webbquest
• Pedagogisk metod utarbetad av Bernie
Dodge & Tom March, 1990-talet, USA
• Bygger på konstruktivistiska tankegångar:
- Kunskap skapas hos studenten
- Studenten utgår från sin tidigare kunskap
- Studenten tar ansvar för sitt eget lärande
- Inlärning sker i samspel med andra
Jamen, vad är en webbquest?
Ett antal webbsidor som oftast innehåller:
• Introduktion
• Uppgift
• Processbeskrivning
• Resurser
• Utvärdering
• Konklusion
Webbquestar på KIB HT04
•
•
•
•
Barnmorskor
Sjuksköterskor
Arbetsterapeuter & sjukgymnaster
Tandläkare
Webbquest i informationssökning
för Odontologer
• Ingår som ett moment i Odontologisk
introduktion med vetenskaplig grundkurs, 10
poäng termin 1
• Integrerat med Freshmens’ Research Project
• Informationssökningsuppgift: studenterna ska
i sina forskningsgrupper söka fram olika typer
av information i anslutning till sitt ämne
Hur ser vårt samarbete ut?
• Lärarna väljer ämne
• Lärare + bibliotekarier utarbetar uppgiften
• Webbsidorna görs av bibliotekarier i
samråd med lärare
• Studenterna får handledning av
bibliotekarier under sökningsfasen
• Seminarium lett av lärare + bibliotekarie
Varför webbquest?
• Passar mkt väl för undervisning i
informationssökning
• Befrämjar samarbete bibliotek – lärare
• Lätt anpassa samarbetsnivå med lärare
• Naturlig integration med studentens ämne –
ökad motivation
• Kompatibelt med Case-metodik, PBL,
utbildningsplattformar
• Tillgängliga på webben: möjlighet till
repetition!
Vinster med webbquest/KIB
Inblick i
• ämnet
• forskningsvärlden
• utbildningen
• den pedagogiska rollen
Vinster med webbquest /lärare
Uppdateras i
 hur biblioteket fungerar
 databassökning/informationssökning
Bevisad positiv effekt på studenterna
Slutsats
• Förbättrat samarbete med webbquest
• Vi lär av varandra!
• Inspirerande få insyn i andra
professioner
• Vi bibliotekarier känner tillhörighet
Download