Kursplan Svenska som andraspråk grundläggande

advertisement
Kursplan
Läsår
16/17
Svenska som andraspråk grundläggande
Allmänt
Kursens fokus ligger på språktutveckling genom studier i svenska som andraspråk och temastudier i samhälls- och naturorienterande ämnen. Kursen ger möjlighet ta behörighet i svenska
som andraspråk grundläggande.
Gemensamt för kursens deltagare är nivån i svenska som
andraspråk. Förkunskaperna i andra ämnen kan vara mycket
olika. Därför läses matematik och engelska nivågrupperat
utifrån deltagarnas individuella förkunskaper. Behörigheter i
engelska och matematik kan också tas under tiden i Sva-bas.
Övergripande mål
• A
tt deltagarna utvecklar sitt svenska språk så att de kan
studera vidare på motsvarande gymnasienivå eller gå en
yrkesutbildning inom Komvux.
• Utvecklar en fungerande studieteknik.
• F
år många erfarenheter av att studera i grupp och av att
stötta varandras lärande.
Svenska som andraspråk
Undervisningen ger deltagarna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå utan att ställa för
tidiga krav på språklig korrekthet. Deltagarna ska få möjlighet
att utveckla språket genom att/för att reflektera, kommunicera
och lära. Vi arbetar med så kallad funktionell grammatik, det
vill säga olika texttypers uppbyggnad, såväl som själva satsens
grammatik.
Temastudier
I temastudierna arbetar vi ämnesövergripande med samhällskunskap, naturkunskap, svenska och historia. Varje tema
tränar deltagarna i att muntligt och skriftligt reflektera och har ett
särskilt språkligt fokus. De flesta arbetena bedrivs i grupp, men
även individuella uppgifter ingår.
En introduktion i temaämnet ges genom föreläsningar, studiebesök, gemensam läsning av texter, filmvisning m.m. Sen följer
en individuell instuderingsuppgift och därefter arbetar deltagarna i grupp med hjälp av handledning från pedagogerna. De
förvärvade kunskaperna gestaltas i form av skärmar, tidningar,
podprogram, rollspel, läsloggar. Slutligen presenteras grupparbetena för delar av eller hela klassen.
Med reservation för ändringar
Temana kan variera från år till år.
Exempel på tematiska studier under året
Introduktion till temastudier
Under introduktionsveckan börjar vi tala om olika studietekniker
och lärstilar. Vi tränar att presentera inför grupp och fokuserar
också på hur man kan ge positiv återkoppling för att stötta
varandras utveckling. Deltagarna får förbereda en muntlig redovisning av hur de tidigare i livet har lärt sig något. Redovisningen görs i en liten grupp som ger respons.
Min historia
Temat syftar till att få ökad förståelse för hur dåtiden påverkar
oss idag och i framtiden och att få ett historiskt och samhälleligt
perspektiv på sin egen familjs historia och sin livsberättelse.
Deltagarna får dela med sig av sin bakgrund och reflektera
kring olika levnadsvillkor både historiskt och i olika delar av
världen. Vi tränar på att berätta sammanhängande med början
och slut, både muntligt och skriftligt.
Min hälsa
Deltagarna arbetar med texter om livsstilens betydelse för
hälsan och fördjupar sig i ämnen som kost, motion, sömn och
stress. Vi ställer oss frågor som: hur påverkar mitt sätt att leva
min hälsa, nu och långsiktigt? Vad kan samhället göra för att
alla ska ha en god hälsa? Deltagarna tränar sig i att tolka enklare statistik, grafik, diagram etc. om hälsofrågor och arbetar med
ord och begrepp för att kunna tala om hälsa, både sin egen
och i världen. Temat består i huvudsak av grupparbeten och
grupperna presenterar sina arbeten muntligt och med hjälp av
en skärmutställning.
Mina identiteter
Målen är att deltagarna får reflektera kring sina och andras
olika identiteter och samtidigt lära sig de olika diskrimineringsgrunderna i likabehandlingslagen. Genom en introduktion till ett
normkritiskt tankesätt vill vi ge verktyg för att kunna se och bryta
diskriminering. Vi arbetar med forumspel och deltagarna skriver
reflektioner kring andras självbiografiska texter om identitet.
Utifrån delar av en likabehandlingsplan skriver deltagarna i
gruppen en gemensam text, en så kallad dictogloss.
Migration
Målet är att deltagarna får ökad kunskap om migration, i både
ett historiskt och ett nutida perspektiv, genom såväl läsning av
faktatexter som faktasökning på internet. En introduktion ges till
källkritik. Deltagarna presenterar också sin egen personliga migrationshistoria både muntligt och skriftligt. Ett särskilt språkligt
fokus ligger på uttalet, då grupparbetet redovisas i form av en
pod. Deltagarna gestaltar även temat genom att göra en flyttfågel i Levande verkstad.
Vägar till demokrati
Syftet är att deltagarna ska få kännedom om ord och begrepp kring politik, demokrati och mänskliga rättigheter, samt
kunskap om individens politiska rättigheter och möjligheter att
påverka samhället. I temat tar vi upp det politiska systemet
både i Sverige och i andra länder. Språkligt fokuserar vi på
beskrivande och argumenterande texter, tränar att skriva en
argumenterande text (insändare) och övar att debattera.
Vi i naturen, naturen i oss
Temat syftar till att ge deltagarna ökade kunskaper om livet på
jorden och samspelet i naturen samtidigt som de bygger ett
svenskt ordförråd i naturkunskap. Ett individuellt arbete startar
temat. Det övergår sen i att de i grupper jämför olika naturmiljöer och deras ekosystem i Sverige och i några av deltagarnas
hemländer. Redovisningarna av grupparbetena sker muntligt
och med hjälp av skärmar.
Behörigheter
April 2016
• Svenska som andraspråk, grundläggande nivå.
• Engelska och Matematik, grundläggande och gymnasienivå.
Download