Till - Diabetes.se

advertisement
SD-UTG-21/2011
2011-03-24
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
Ert dnr:
A2010/1519/ARM
Yttrande över Ds 2010:44, Genomförande av det nya föräldraledighetsdirektivet
Svenska Diabetesförbundet har tagit del av Ds 2010:44 och ger härmed ett yttrande över
promemorian i den del den avser de särskilda behov som föräldrar till funktionsnedsättning
eller kronisk sjukdom har.
Sammanfattning
Många föräldrar med kroniskt sjuka barn har sökt och beviljats olika nivåer av vårdbidrag.
Därmed kan de som regel inte söka tillfällig föräldrapenning för sjukdomsdagar som har
något att göra med grundsjukdomen. Problematiken med det är att vårdbidraget inte innefattar
någon rätt att vara ledig från arbete och heller inte är anpassat efter inkomstbortfall. Detta
anser Diabetesförbundet inte går i linje med det nya EU-direktivet och därför bör
lagstiftningen ändras.
Bakgrund till ställningstagandet
Vårdbidragets konstruktion är idag sådant att det med ett beviljat vårdbidrag inte följer någon
rättighet att vara ledig ifrån arbete. Vårdbidraget har heller ingen relation till det faktiska
inkomstbortfallet. Dessa faktorer gör att många föräldrar hamnar i kläm mellan dessa olika
försäkringssystem och innebär i praktiken att de kan bli tvungna att välja mellan att ta hand
om sitt barn eller att behålla sitt arbete om inte arbetsgivarens goda vilja finns där. De riskerar
dessutom sin ekonomi då de varken får lön eller någon ersättning för det inkomstbortfall som
kommer med att de varit tvungna att vara hemma och vårda sitt barn. Dessa problemområden
har även Försäkringskassan iakttagit och framfört till Socialdepartementet i sin rapport
Kunskapsöversikt - handikappersättning och vårdbidrag, dnr: 45662-2006.
Slutsats och ställningstagande
För att uppfylla direktivets mål att göra det lättare för föräldrar att kombinera arbete och
familj och att stärka jämställdheten på arbetsmarkanden och arbetslivet samt att uppfylla den
del av avtalet där det framhålls att medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter bör
bedöma om villkoren för ledighet och att tillämpningsbestämmelserna bör anpassas till de
behov som föräldrar med barn med funktionsnedsättning eller kronisksjukdom har, anser
Diabetesförbundet att bestämmelserna i föräldraledighetslagen och/eller
socialförsäkringsbalken måste ändras så att en rätt till ledighet införs även vid frånvaro som
har sin grund i sådan sjukdom som vårdbidrag beviljats för respektive att vårdbidraget inte
ska omfatta sådan frånvaro.
Margareta Nilsson
Förbundsordförande
Box 1107
SE-172 22 Sundbyberg
Besöksadress:
Prästgårdsgatan 1 plan 6
Emma Everitt
Socialpolitisk utredare
Telefon: 08-564 821 00
Fax: 08-564 821 39
E-post: [email protected]
Hemsida: www.diabetes.se
Plusgiro: 481 31 35 -3
Bankgiro: 332-4373
Orgnr: 802007-6512
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards