2. Otillbörliga Medel

advertisement
SEXHANDELN
människohandel,
koppleri och prostitution
Ur ett svenskt perspektiv
Struktur
•
Vad är människohandel, koppleri, prostitution
och sexköp?
•
Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln
ihop?
•
Processen från rekrytering till försäljning
•
Unga i prostitution i Sverige
Vad är människohandel?
• Vår tids slavhandel
• Organiserad brottslighet
• Palermoprotokollet
• Kriminalisering i Sverige 2002
4 kap 1a § Brottsbalken
1. Handelsåtgärder
Rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller
ta emot
2. Otillbörliga Medel
Olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av
någons utsatta belägenhet eller annat sådant
otillbörligt medel
3. Exploateringssyfte
Sexuella ändamål, avlägsnande av organ,
krigstjänst, tvångsarbete eller annan
verksamhet i en situation som innebär
nödläge för den utsatte
• Personen behöver inte ha utnyttjats. Det som
krävs är exploateringssyftet
• Att personen har samtyckt till exploateringen
saknar betydelse
Barn
Handelsåtgärder
Rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller
ta emot
Exploateringssyfte
Sexuella ändamål, avlägsnande av organ,
krigstjänst, tvångsarbete eller annan
verksamhet i en situation som innebär
nödläge för den utsatte
Koppleri
• Främja eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt
utnyttja att en annan person har tillfälliga
sexuella förbindelser mot ersättning
• Grovt koppleri
• Människohandelsliknande fall
Prostitution
• Prostitution – en situation där ett köp eller ett
försök till köp av sexuell tjänst av en annan
person förekommer
• Det kan vara människohandel eller koppleri
Förbud mot sexköp
• Köp av sexuella tjänster förbjöds i Sverige 1999
• Den som, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot
ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller
fängelse i högst ett år
• Försök är också straffbart
• Inte olagligt att sälja sexuella tjänster
• Barn- Köp av sexuell handling av barn och våldtäkt
ANTAL UTSATTA FÖR
MÄNNISKOHANDEL,
KOPPLERI OCH
PROSTITUTION
– OCH SAMBANDET DEM EMELLAN
Hur många utsätts?
• Svårt att uppskatta antal utsatta
• Men flera miljoner personer
• UNODC – 140 000 i Europa
Antal anmälda brott år 2011
Koppleri inkl. grovt
Köp av sexuell handling av barn
Sexköpsbrott
Människohandel för sexuella ändamål med barn
Människohandel för sexuella ändamål med vuxen
86
131
765
10
25
Studie
• 5 % har någon gång i sitt liv betalat för att sexuellt
vara tillsammans med någon
• 0,7 % har någon gång i sitt liv tagit emot ersättning
som betalning för att vara sexuellt tillsammans med
någon
• 80 % skedde utomlands
Sambandet
• Människohandel, koppleri, sexköp och
prostitution är länkade
• Marknaden och efterfrågan
• Mekanismer
• Organisationerna
• Individperspektiv
Efterfrågan
• Utan efterfrågan ingen marknad
• Efterfrågan påverkar planering och organisering av
sexhandeln
• Sexköparnas preferenser är väldigt viktiga
• LiU:s studie: Män som köpt sex
Attityder
• Majoriteten anser att det är skadligt för kvinnor
(82,0 %) och män (62,2 %) att sälja sex
• Majoriteten anser också att försäljning av sex
uppstår ur sociala och ekonomiska problem
• Få instämmer i att försäljning av sex borde ses som
ett vanligt arbete
SEXHANDELN I SVERIGE
Rekrytering/Ingång
• Tvingar, övertalar och vilseleder
• Utsatt situation, sårbarhet och undantag
• Psykisk funktionsnedsättning och psykologisk
ohälsa
• Via familj, vänner och bekanta
• Bordeller, barer och strippklubbar
• Internet
• Förhållande
• Fruimport
• Tvångsäktenskap och barnäktenskap
•
Ensamkommande barn och ”utlånade barn”
• Formell rekrytering
Marknadsföring/
Försäljning
• Internet största marknadsplatsen – organisationen
bakom ofta dold och osynlig
• City tours
• Eskortservice och lägenhetsbordeller
• Gruppsexträffar
• Utanför storstäderna
• Communities, chattforum eller kontaktprogram
• Gatan, hotell, olika arenor samtidigt
• Personliga nätverk
Kontrollmetoder
• Våldtäkt, våld, hot om våld och inlåsning
• Pass
• Subtila kontrollmetoder
• Osynligt fängelse
• Kontroll via telefon
• Skuldsätta dem och därmed göra dem ekonomiskt
beroende
• Voodoo
• Droger
• Rädsla och skam
• Vinna förtroende
• Förhållande
• Identifierar sig med förövarna
• Normalisering
Unga och prostitution
• 1,7 % av ungdomar har någon gång sålt sexuella
tjänster
Typ av ersättning:
• Pengar
• Mat, boende, droger, alkohol, cigaretter, kläder,
smycken, erbjudande om modelljobb, kontantkort etc.
Unga och prostitution
•
•
•
•
•
Sexuella övergrepp
Mer utagerande beteende
Sämre psykisk hälsa
Svagare socialt nätverk och sämre relation till föräldrarna
Miljöer med mycket alkohol och droger
Unga online
• Mobiltelefon och internet
• Olika grad av egen aktivitet och olika kontaktsätt
• Ersättningens betydelse är inte alltid så stor
• Bekräftelse, självförakt, ångest och självskadebeteende
• Utsatthet
Download