Trivselregler Brf Ingelstad 3 i Malmö

advertisement
Trivselregler
för Bostadsrättsföreningen Ingelstad 3 i Malmö
Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara
rätten att nyttja lägenheten i föreningens hus utan också skyldigheter gentemot föreningen och
övriga medlemmar. Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i slutändan ifrågasätta om
Du skall få bo kvar.
För vissa personer ter sig måhända nedanstående regler självklara och därför onödiga, andra
personer kan dock behöva reglerna för att både förstå och minnas vad som är acceptabelt i ett
flerfamiljshus. Glöm dock inte bort att det många gånger bästa sättet att få ett trivsamt boende
är att prata direkt med den vars agerande Du anser vara störande. Många gånger är den
personen kanske inte ens medveten om att hans/hennes beteende är störande för Dig.
Har Du frågor över något som tas upp i reglerna är Du naturligvis välkommen att kontakta
styrelsen. Vänligen notera att även föreningens stadgar innehåller regler som vi alla är
skyldiga att följa.
1. Om allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll
och reparationer betalas av oss alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset, ta i första hand kontakt med den som anges på
anslagstavlan. Viktiga telefonnummer finns i lägenhetspärmen.
2. Om säkerhet
a) Kontrollera att dörrar och porten går i lås efter in- och utpassering. Om så inte är fallet,
rucka på porten och sätt sprinten i rätt läge eller ta bort etc. som spärrar dörrarna.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
c) Var varsam med portkoden - lämna ej ut den till obehöriga.
d) Var särskild varsam med de röda nycklarna. Förlust av sådan nyckel måste omedelbart
anmälas för att arbetet med att installera nytt lås och göra nya nycklar kan påbörjas. Vid
förlust av röd nyckel uttages en avgift för att täcka föreningens kostnader för bytet (3 lås och
40 nycklar).
e) Din lägenhet ska vara uttrustad med fungerande brandvarnare och fr.o.m den 1 juli 2005
även brandsläckare om min. 6 kg.
f) Meddela gärna Dina grannar om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet.
3. Om gemensamma kostnader
a) Låt inte vatten rinna i onödan. Byt omedelbart packningar om kranar droppar eller WCstolar rinner. Kostnader för vatten, värme och el i allmänna utrymmen betalas av oss alla
gemensamt.
Sida 1/4- Digitaliserade 15-05-2016
4. Balkonger m.m.
a) Träkolsgrillning på balkongerna är inte tillåtet.
b) Tillse att balkonglådor, parasoll etc. är fast förankrade.
c) Balkong får inte inglasas.
d) Balkonger, fönster, ytterdörrar etc. får inte målas i ny kulör.
e) Fönster i trapphus får ej lämnas öppet vid en längre tid.
5. Gården
a) Föräldrarna ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop och tas in efter
dagens slut.
b) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller stänk på fasaden.
Använd de marschallhållare eller lyktor som finns i föreningens förråd under trappan till
källaren.
6. Gemensamma utrymmen
a) Rökning är inte tillåten i trapphus, förråd eller allmänna övriga utrymmen.
b) Sopor, skor eller andra tillhörigheter får inte ställas i trapphuset.
c) Torkvindarna, källarutrymmen etc. får inte tas i anspråk för förvaring av egna
tillhörigheter. Har tillstånd getts ska godset märkas med namn och uppgift om när det kommer
att flyttas.
d) För tvättstugan gäller de särskilda regler som där finns anslagna.
7. Hissen
a) Återsänd alltid hissen till bottenvåningen.
b) Kontrollera att såväl dörren som grinden är ordentligt stängd efter färd.
8. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
a) Mopeder ska förvaras i cykelskjulet.
b) Enbart rullatorer och motsvarande får placeras i entrén, dock på ett sådant sätt att de inte
hindrar fri passage. Barnvagnar skall förvaras i källaren.
9. Avfallshantering
a) Placera avfallet i rätt behållare (se vidare info om källsortering).
b) Behållarna är endast avsedda för de dagliga hushållssoporna. Vid rensning av vindsförråd
eller garderober får överskottet inte slängas i behållarna.
c) Inga färgburkar eller andra kemiska produkter får enligt lag slängas i behållarna.
d) El- och elektronikavfall får enligt lag inte slängas i behållarna.
Sida 2/4- Digitaliserade 15-05-2016
e) Inget avfall får placeras bredvid behållarna. Med undantag för de dagliga hushållssoporna
ansvarar Du själv för bortforsling av Ditt skräp (inklusive uttjänta julgranar, kläder och
möbler). Detta gäller även vid avflyttning från lägenhet.
10. Störningar
a) Huset är lyhört - visa hänsyn till Dina grannar. Normalt sett skall Dina grannar efter kl
22.00 på vardagar slippa höra högt ljud/musik från TV, stereo och liknande.
b) Stäng dörrarna till lägenheten och övriga uttrymen samt hissgrinden med varsamhet.
c) Bollspel mot husets väggar är inte tillåtet.
d) Använd endast glasåtervinningsbehållarna under dagtid, dvs ej kvällar, nätter eller tidiga
morgnar.
11. Andrahandsuthyrning
Innan lägenheten upplåts i andra hand krävs tillstånd från styrelsen. Tillstånd till
tidsbegränsad andrahandsuthyrning kan ges om tillräckliga skäl föreligger.
12. Underhåll av lägenheten
Du är skyldig att hålla lägenheten och dess installationer i gott skick. Vad detta innebär
framgår av föreningens stadgar §10. Var särskilt uppmärksam på lägenhetens våtutrymmen.
Läckageskador kostar stora pengar och leder ofta till stort obehag för den som drabbas.
13. Försäkring
Varje lägenhetsinnehavare är skyldig att ha en hemförsäkring för bostadsrätt som täcker
exempelvis vattenskador på fastigheten.
14. Förändringar och renovering i lägenheten
a) Om du planerar ombyggnader eller reparationer skall du först rådgöra med vår konsult i
ärenden som berör tekniska frågor med anknytning till fastighetens , Entreprenadkonsult
Epcon AB. Epcon har upprättat fastighetens underhållsplan och föreningen har ett avtal med
Epcon som berör fastighetens tekniska status. Epcon kan utnyttjas för teknisk besiktning.
Speciellt viktigt är detta om du planerar förändringar av el- och vvs-installationer i din
lägenhet. Tjänster som berör ändringar i din egen lägenhet betalar du själv.
b) Innan arbeten påbörjas, som innebär väsentliga förändringar i lägenheten (t ex att ta bort
vägg, dra nya rör i kök eller badrum, m.m.) måste Du en kort skriftlig plan för arbetet. Denna
skall innehålla uppgifter om när arbetet beräknas påbörjas och avslutas samt vilka arbeten
som skall utföras. Denna plan ska lämnas till styrelsen och du skall själv se till att alla
kringboende får ett exemplar tillsammans med en muntlig information om arbetet. Bullriga
renoveringsarbeten skall genomföras under normal arbetstid (8-16).
c) Byggnadsåtgärderna skall utföras på ett fackmannamässigt sätt och i förekommande fall
enligt lag, rekommendationer och föreskrifter. Observera att utförandet av våtrumsarbeten
kräver personal med särskild behörighet. I annat fall gäller inte försäkringen och Du riskerar
att själv få betala all framtida skada i fastigheten pga. läckage. Elinstallationer får ej utföras
själv.
Sida 3/4- Digitaliserade 15-05-2016
d) Du får inte stänga av fastighetens el- värme- eller vattenförsörjning utan att ha först
informerat om detta. Du skall själv, minst 2 dagar innan avstängningen, meddela övriga
boenden tidperioden för avstängningen genom skriftlig anslag i entrén.
e) Vid egen renovering ansvarar Du själv för att restmaterial och bråte borttransporteras
(föreningens kärl får inte användas för sådant avfall) samt att rengöring sker av eventuellt
nedsmutsade gemensamma utrymmen.
15. Om du tänker flytta in/ut
Tänk på att den som övertar Din lägenhet måste godkännas som medlem i föreningen för att
inflyttningen skall få ske.
Vid överlåtelsen skall varje lägenhet foga över:
En lägenhetspärm (föreningens stadgar, senaste årsredovisning, underhållsplan, m.m.)



minst två blå nycklar
två röda nycklar
en tvättkolv
När en lägenhet byter ägare har den säljande ansvar för att samtliga dessa objekt blir
överlämnade till den/de nya medlemmarna. Röda nycklar som går till vind och källare är
känsliga, ur säkerhetssynpunkt. Förkommer en röd nyckel, blir den som förlorat nyckeln
ersättningskyldig till tre nya kolvar och 40 nya nycklar.
16. Övriga regler
Utöver dessa orningsregler är varje medlem skyldig att följa vid var tid gällande stadgar.
Innehavare av bostadsrätt är beredd att ingå i styrelsen att ställa upp vid tillfrågan. Husdjur
utöver det vanliga t.ex reptiler, spindlar meddelas till styrelsen.
Dessa ordningsregler har beslutats av föreningstämman den 10maj 2005 att gälla omgående.
Reglerna har uppdatterats av styrelsen den 9 april 2006.
Sida 4/4- Digitaliserade 15-05-2016
Download