Promemoria
2012-09-19
Arbetsmarknadsdepartementet
Departementsledningen
politiskt sakkunnig till
integrationsminister Erik Ullenhag
Sophia Metelius 072 714 1771
Pressekreterar Lena Hallerby 070 301 47 90
Höjning av statsbidraget till språkliga
förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska
Regeringen avser att från och med 2013 årligen avsätta ytterligare 11 miljoner
kronor för statsbidrag till de språkliga förvaltningsområdena för finska,
meänkieli och samiska. Sammanlagt avsätts därmed årligen 73 miljoner
kronor i statsbidrag till kommuner och landsting som ingår i
förvaltningsområdena.
I dagsläget omfattas 56 kommuner och 12 landsting av de språkliga
förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Regeringen
möjliggör en fortsatt utvidgning av förvaltningsområdena genom att fler
kommuner kan ansluta sig. Detta kommer att bidra till att fler enskilda
kommer att omfattas av det förstärka minoritetsskyddet. Det är regeringen
som fattar beslut om vilka kommuner som ingår i de tre
förvaltningsområdena.
I ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda sitt minoritetsspråk i
kontakter med kommuner och statliga myndigheter. En kommun som ingår
förvaltningsområde ska dessutom bland annat erbjuda förskoleverksamhet
och äldreomsorg helt eller delvis på finska, samiska respektive meänkieli.
Kommunen erhåller statsbidrag för de merkostnader som åtagandena
innebär.
Anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter utökas från dagens drygt 62
miljoner kr med 11 miljoner kronor från och med 2013.
Bakgrund
Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella
minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.
2
Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska
och meänkieli. En central del i att värna minoriteters rättigheter är språket.
Språket är en viktig del i identiteten, kulturen och i att känna samhörighet
med andra som talar samma språk.
Regeringens strategi för de nationella minoriteterna antogs av riksdagen i juni
2009 och började gälla vid årsskiftet 2010. Strategin tar ett samlat grepp om
minoritetsfrågorna. Den innehåller bland annat åtgärder för att motverka
diskriminering av de nationella minoriteterna, för att stärka deras egenmakt
och inflytande samt att bevara och utveckla de nationella minoritetsspråken.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1
januari 2010. Förutom det förstärkta skyddet i förvaltningsområdena anger
lagen generella krav på det allmänna i hela landet att bland annat informera
de nationella minoriteterna om deras rättigheter, att skydda
minoritetsspråken och att samråda med grupperna i frågor som berör dem.