DOC-fil

advertisement
GRAVSKÖTSELÅTAGANDE
VID KYRKOGÅRDARNA I
HÄSTVEDA OCH FARSTORP
Viktigt att veta…..
Om gravskötsel
I bouppteckningen får inte
avdrag göras för framtida
underhåll av graven.
Skötsel av enskild grav,
upplåten med gravrätt,
bekostas inte av begravnings–
eller kyrkoavgiften.
kyrkliga samfällighet att vårdåtagande skall
kunna tecknas som ettårs- och
avräkningsavtal.
Ettårsavtal: Avtalet utformas så att man
tecknar det för ett år i taget. En faktura
skickas från pastoratet i början av varje år.
Avräkningsavtal: man betalar in en summa
pengar och en avräkning görs vid varje års
slut. Kontoutdrag skickas årligen till
gravrättsinnehavaren om hur mycket pengar
det finns kvar för vård.
Kyrkvaktmästarna som arbetar på våra
kyrkogårdar är:
Allmän vård
Farstorps kyrkogård tel.nr: 0451-77 00 58
Bengt Cronsell. (mobil 0709-509 519)
Hästveda och Farstorps
Samfälligheten åtar sig att hålla gravplatsen i
ordnat och värdigt skick, innefattande
följande: Vårstädning, putsning och
rensning av rabatt, krattning, gräsklippning,
klippning av häck inom gravplats,
beskärning av växter samt täckning med
granris till vintern. Skötseln om fattar 16
gånger per år.
församlingar använder sig av ett
Smyckningar
Gravskötsel är en service som
församlingen kan erbjuda
gravrättsinnehavaren
mot betalning.
gravskötselavtal framtaget av
Församlingsförbundet.
Efter den 1 januari 2000 är det krav på att
gravskötselavgiften skall täcka kostnaderna
för alla år som det ingångna avtalet omfattar.
Då är det en fördel med korta avtalstider;
båda parter vet kostnaderna för avtalstiden
och det blir fler kontakter mellan dem och
därmed möjlighet att åstadkomma önskade
förändringar i avtalet.
Den 28 maj 2002 beslutade Samfällda
kyrkofullmäktige i Hästveda och Farstorps
Avräkningsavtal
Allmän vård 480 kronor/år
Smyckning 100 kronor/smyckning/år
(Maximalt 780 kronor/år)
Skötselavgifterna kommer enligt beslut i
kyrkofullmäktige att räknas om varje år.
Den allmänna vården kan kompletteras med
tre olika smyckningar. Dessa kan vara
plantering av vårblommor, plantering av
sommarblommor och krans till Alla Helgons
dag.
Prisuppgifter
Samma pris gäller för enkel- och dubbelgrav.
Ettårsavtal
Allmän vård 480 kronor/år
Smyckning 100 kronor /smyckning/år
(Maximalt 780 kronor/år)
Hästveda kyrkogård tel.nr: 0451-305 23
Anders Lennartsson.
Skötselavtal tecknas efter kontakt med
vaktmästare Anders Lennartsson,
tel: 0451-305 23
eller med pastorsexpedition
tel: 0451- 300 16
Här når du oss:
Svenska Kyrkan i Hästveda och Farstorp
Kyrkbyn
280 23 HÄSTVEDA
Tfn: 0451-300 16
Fax: 0451-300 22
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/hastveda-farstorp/
Download