Regeringsbeslut
I:18
2016-12-14
Ju2016/08896/LP (delvis)
Ju2016/03379/KRIM
Justitiedepartementet
Kriminalvården
Slottsgatan 78
60180 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om Kriminalvårdens verksamhet för budgetåret
2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4, bet. 2016/17:JuU1, rskr. 2016/17:90).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för
Kriminalvården och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att
fullgöra sina uppgifter ska Kriminalvården bidra till en sådan utveckling.
1
Mål och återrapporteringskrav
Med utgångspunkt i Kriminalvårdens författningsenliga uppgifter ska
myndigheten redovisa en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna
har fullgjorts och målen för verksamheten uppnåtts. Redovisningen ska
innehålla en sammanhållen analys av verksamhetens utveckling.
Redovisningen ska i tillämpliga delar vara uppdelad på kön. En särskild
redovisning ska även göras avseende klienter under 21 år.
Kriminalvården ska i bilaga redovisa en sammanställning över de mått,
indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens analysunderlag.
Effektivt resursutnyttjande
Kriminalvården ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder som syftar
till ett effektivt resursutnyttjande.
Postadress
103 33 Stockholm
Telefonväxel
08-405 10 00
Besöksadress
Rosenbad 4
Telefax
08-20 27 34
E-Post
[email protected]
Återfallsförebyggande arbete
Kriminalvården ska genom sitt återfallsförebyggande arbete bidra till
samhällets samlade insatser för att förebygga brott. Kriminalvårdens
arbete med att förebygga återfall i brott ska ta sin utgångspunkt i väl
underbyggd kunskap om vad som är verkningsfullt. I syfte att säkerställa
att varje klient får en sammanhållen och ändamålsenlig verkställighet
utan avbrott i de återfallsförebyggande insatserna ska Kriminalvården
fortsatt utveckla sin förmåga att för klienterna upprätta individanpassade
verkställighetsplaner av hög kvalitet. Kriminalvården ska i samma syfte
utveckla och utöka såväl myndighetens interna samverkan som
samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer.
Kriminalvården ska redovisa vilket resultat det pågående
utvecklingsarbetet har lett till, vilka behov av fortsatt utvecklingsarbete
som myndigheten har identifierat samt hur dessa kommer att tas om
hand.
Säkerhet
Säkerheten inom Kriminalvården ska vara väl anpassad för att möta de
faktiska behoven. Myndigheten ska förvalta och utveckla sin förmåga att
leva upp till kraven på en väl anpassad säkerhet.
Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för
att tillgodose säkerhetskraven på ett kostnadseffektivt sätt.
Kriminalvården ska särskilt redovisa vilka åtgärder myndigheten har
vidtagit för att utveckla och anpassa säkerheten inom frivårdens
verksamhet respektive transportverksamheten.
Mänskliga rättigheter
Kriminalvården ska redovisa på vilket sätt myndigheten arbetar för att
uppmärksamma frågor om mänskliga rättigheter utifrån Sveriges
internationella åtaganden. Kriminalvården ska också redovisa hur
myndigheten arbetar för att förebygga och motverka diskriminering.
Kriminalvården ska särskilt redovisa resultatet av myndighetens fortsatta
arbete med att utveckla och utöka de isoleringsbrytande åtgärderna för
klienter i häkte.
Statsbidrag
Kriminalvården ska redovisa vilka organisationer som mottagit
statsbidrag från myndigheten under 2017, inklusive bidragsbeloppet till
varje organisation. Kriminalvården ska också redovisa en bedömning av
hur en högre nivå på bidragsgivningen har bidragit till ett utvecklat
samarbete med ideella organisationer.
Sidan 2 av 9
Internationell civil krishantering
Kriminalvården ska kunna bidra till internationell civil krishantering.
Kriminalvårdens verksamhet inom detta område anges i regleringsbrev för 2017 avseende anslag 1:1 inom utgiftsområde 7 samt resultatstrategi
för internationell civil krishantering (UF 2014/56358/UD/SP).
Kriminalvården ska redovisa hur myndigheten har bidragit till
internationell civil krishantering och hur deltagandet har bidragit till att
uppfylla målen som respektive organisation har satt upp för insatserna.
Kriminalvården ska också redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att
efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) och efterföljande
resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet i enlighet med Sveriges
nationella handlingsplan på området.
Prognoser
Kriminalvården ska redovisa prognoser för 2017-2021. Prognoserna ska
även avse utgiftsområde 7 anslag 1:1 samt utgiftsområde 8 anslag 1:7.
Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående
prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i
Hermes och prognoskommentarer till Justitiedepartementet senast kl
12.00 den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober.
3
Uppdrag
Verkställighet av av- och utvisningsbeslut
Kriminalvården ska vidta de åtgärder som krävs för att fler
verkställigheter ska kunna genomföras, mot bakgrund av att antalet
beslut om av- och utvisning kan förväntas öka den närmaste tiden, samt
säkerställa att verkställigheterna genomförs på ett värdigt, humant och
rättssäkert sätt. Kriminalvården ska i prognoserna för maj och oktober
redovisa hur verkställighetsarbetet har fortlöpt.
Kriminalvården ska, tillsammans med Polismyndigheten och
Migrationsverket, utveckla den statistik om återvändande och förvar som
respektive myndighet rapporterar till Regeringskansliet. Syftet med
uppdraget är att statistiken ska ge en enhetlig och korrekt bild över
myndigheternas verksamhet på området samt möjliggöra jämförelser
mellan prognos och utfall. Successiva förbättringar av den statistik som
myndigheterna redovisar ska tydligt framgå fr.o.m. den prognos som
Migrationsverket lämnar i april. Uppdraget ska redovisas slutligt senast
den 14 december 2017. Sidan 3 av 9
Vuxenutbildning
Kriminalvården ska vidta åtgärder för att öka tillgängligheten och
genomströmningen i klientutbildningen. Uppdraget syftar till att
myndigheten i högre utsträckning ska kunna erbjuda kompletterande
utbildning på gymnasial nivå för intagna i anstalt som saknar fullständig
gymnasieutbildning. Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder
myndigheten har vidtagit för att uppnå detta.
Rättsväsendets informationsförsörjning
Inom ramen för uppdraget att utveckla rättsväsendets
informationsförsörjning (Ju2012/6639, Ju2013/298) ska Kriminalvården,
tillsammans med övriga myndigheter som omfattas av uppdraget, under
2017 genomföra delar av uppdraget från etapp två som syftar till att ge
underlag för förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning inom
rättsväsendet. Myndigheterna ska även åtgärda kvarstående arbete från
etapp ett.
Myndigheterna ska redovisa vilket arbete som genomförts och vilka
nyttor som realiserats för rättsväsendet som helhet. Myndigheterna ska
därutöver senast den 3 april 2017 redovisa en gemensam plan för vilka
delar i uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning
som ska genomföras under 2018. Myndigheterna ska senast den 2
oktober 2017 redovisa en gemensam plan för genomförandet av hela
uppdraget och uppge ett datum när arbetet ska vara slutfört.
Moderna beredskapsjobb
Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna
beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som
syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör
omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska
eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden,
inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid
myndigheten.
Kriminalvården ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den
1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.
Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska
motsvara de villkor som gäller för den subventionerade
anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i
uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive
ansvarsområden i detta arbete.
Sidan 4 av 9
Pågående uppdrag
1. Uppdrag om förstärkta insatser för unga i kriminalvård
Kriminalvården har i uppdrag att genomföra en särskild satsning på
åtgärder ägnade att förstärka det återfallsförebyggande arbetet för unga
under verkställigheten (Ju2013/4394/KRIM). Uppdraget ska
slutredovisas senast den 31 mars 2017.
2. Uppdrag om förstärkta insatser för våldsamma män
Kriminalvården har i uppdrag att genomföra en särskild satsning med
inriktning på att ytterligare stärka de återfallsförebyggande insatser som
riktas mot gruppen våldsamma män inom ramen för myndighetens olika
verksamheter (Ju2013/4393/KRIM). Uppdraget ska slutredovisas senast
den 31 mars 2017.
3. Jämställdhetsintegrering
Kriminalvården har i enlighet med tidigare uppdrag om
jämställdhetsintegrering (Ju2014/07878/KRIM) redovisat en plan för
hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering
under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de
jämställdhetspolitiska målen (skr. 206/17:10). Kriminalvården ska
redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i
myndighetens årsredovisningar för 2016-2018. Kriminalvården ska även
lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då
beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.
4. Uppdrag att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism
Kriminalvården har i uppdrag att utveckla och långsiktigt förankra
arbetet mot våldsbejkande extremism inom myndigheten
(Ju2016/06988/KRIM). Uppdraget ska delredovisas senast den 15 maj
2017 och slutredovisas senast den 18 maj 2018.
5. Uppdrag om förstärkta insatser i arbetet med utslussning
Kriminalvården har i uppdrag att utveckla och förstärka myndighetens
arbete med utslussning i syfte att öka klienternas förutsättningar att inte
återfalla i brott (Ju2015/09899/KRIM). Uppdraget ska delredovisas
senast den 31 mars 2017 och slutredovisas senast den 31 mars 2018.
6. Utvecklat prognosarbete
I likhet med tidigare år ska Kriminalvården tillsammans med
Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Polismyndigheten samt med
stöd av Brottsförebyggande rådet i samband med budgetunderlagen för
2018 lämna en gemensam rapport avseende framtida
verksamhetsvolymer.
Sidan 5 av 9
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
1:6
Kriminalvården (Ramanslag)
Disponeras av Kriminalvården
ap.1
8 346 747
Kriminalvården (ram)
8 346 747
Villkor för anslag 1:6
ap.1 Kriminalvården
1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården, för
bidrag till Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbud, för ersättning åt
ledamöter med flera i övervakningsnämnderna samt för övervakare,
biträdande övervakare och förtroendemän. Myndighetens verksamhet
avseende utlandstransporter på migrationspolitikens ansvarsområde,
inklusive de inrikestransporter som sker i anslutning till dessa,
finansieras från anslaget 1:7 Utresor för avvisade och utvisade inom
utgiftsområde 8 Migration. Myndighetens deltagande i internationell
civil krishantering finansieras från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
2. Från anslaget får högst 15 000 000 kronor användas för bidrag till
organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag
till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 3. Kriminalvården ska kunna använda och samverka med det
gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kriminalvården ska
betala 28 366 800 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas
efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Anslag/ap
Anslagskredit
Anslagsbehållning
som disponeras
2017
Indrag av
anslagsbelopp
1:6 Kriminalvården
ap.1
250 402
3%
0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Sidan 6 av 9
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§
anslagsförordningen (2011:223)
5
Övriga villkor
5.1
Låneram och krediter
Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)
1 450 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)
450 000
Belopp angivna i tkr
5.2
Utbetalningsplan
Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt
detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum
Belopp
2017-01-25
695 562
2017-02-25
695 562
2017-03-25
695 562
2017-04-25
695 562
2017-05-25
695 562
2017-06-25
695 562
2017-07-25
695 562
2017-08-25
695 562
2017-09-25
695 562
2017-10-25
695 562
2017-11-25
695 562
2017-12-25
695 565
Summa
8 346 747
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens
disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1
Kriminalvården
6
Avgifter och bidrag
6.3
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet
Arbetsdrift och terapiverksamhet
För arbetsdriften gäller att direkta kostnader ska till 50 procent täckas av
avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten gäller att avgifterna ska
delfinansiera verksamheten.
Sidan 7 av 9
6.4
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet
Arbetsdrift och terapiverksamhet
Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften
och terapiverksamheten. Inkomsterna från arbetsdriften och
terapiverksamheten får disponeras av Kriminalvården och ska redovisas
mot anslaget 1:6 Kriminalvården.
7
Övriga inkomster
Beräknade övriga inkomster som disponeras
108 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras
2 300
Belopp angivna i tkr
Villkor
Villkor
Avgifter för dömda som verkställer fängelsestraff i form av
intensivövervakning med elektronisk kontroll ska inbetalas till
Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis
föras över till Brottsofferfonden.
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Helena Lundberg
Sidan 8 av 9
Kopia till
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Övervakningsnämnderna
Sidan 9 av 9