Syftet med det här dokumentet är att det skall tjäna som underlag för

advertisement
Det här är ett underlag för att förankra Attityduppdraget i din organisation. Som du vet
behöver vi ett bra samarbete med så många som möjligt. Vi behöver också veta att så många
som möjligt tycker att vi jobbar åt rätt håll. Ta detta vidare i din organisation och samla
synpunkter.
Kort om uppdraget
Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning och Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa (NSPH) har fått regeringsuppdraget att utforma och driva ett riksomfattande
program för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom
och psykiska funktionshinder. I uppdraget ska vi bland annat driva informationskampanjer
och kunskapsbildande insatser, avgränsa målgrupp och budskap, följa upp samt utvärdera
effekterna av arbetet.
Lokalt arbete och engagemang
Gemensamt för de senaste årens större attitydförändringsprogram är att de bygger på
nationella informationskampanjer och lokala aktiviteter. Det nationella skapar
uppmärksamhet medan det lokala når fram och skapar engagemang. De lokala
organisationerna kommer alltså att spela en viktig roll i arbetet. Utan dem faller allt platt.
Därför kommer vi snart att behöva samla alla inom våra respektive organisationer som är
intresserade av att jobba med attityd- och diskrimineringsfrågor.
Är vi på rätt väg?
Under ett internat den 20-21 augusti jobbade Attityduppdragets referensgrupp med mål,
målgrupper, budskap och innehåll. Här följer det vi kom fram till:
Målen för vårt arbete:
 En ökad kunskap om psykisk ohälsa
 Kunskapen ska leda till en beteendeförändring. Till exempel att fler i allmänheten
pratar om sin egen psykiska ohälsa
 Fler med psykisk ohälsa i arbete
 Minska rädslan för psykisk ohälsa.
Målgrupperna för detta arbete är:
 Vuxna i arbetsför ålder
 Personer som andra lyssnar på
 Media
 Arbetsgivare
 Vårdpersonal.
Budskapen för arbetet är:
 ”Du eller jag” med fokus på det friska och det vanliga
 Återhämtning är möjligt
 Räkna med oss på arbetsmarknaden
 Det är vanligt.
Tonen för budskapen och arbetet ska vara:
 Överraskande
 Positiv
 Integrerande.
1 (2)
De delprojekt som prioriterats följer ovanstående. De är:
1. Att jobba med personliga berättelser med kända och okända. Vi har hittills pratat om
attitydambassadörer och Levande bibliotek (Living Library) som möjliga vägar för
människor med egna erfarenheter att komma ut med sina historier.
2. Nationell annonskampanj i tv, press och radio, som blir en ögonöppnare för lokala
aktiviteter.
3. Arbetslinjen. Hur ska vi jobba mot arbetsgivare för att visa att psykisk ohälsa inte
behöver ses som en belastning för verksamheten?
4. Föra ut kunskap, erfarenhets- och forskningsbaserad.
5. Empowerment av dem med egen erfarenhet, anhöriga och personal
6. Opinionsarbete.
Berätta om upplägget i din organisation. Tycker ni att vi jobbar åt rätt håll? Ta med
synpunkterna till nästa referensgruppsmöte den 15 september.
2 (2)
Download