Fördjupning av reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 13,5hp

advertisement
Kursnamn
Fördjupning av reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 13,5hp
Kurskategori Programkurs
Kurskod 8BAA16
Huvudområde Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
MÅL
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• i problemsituationer kritiskt värdera olika lösningar, fatta beslut och ta ställning till konsekvenserna av olika val
• förklara reproduktiv, perinatal och sexuell morbiditet och mortalitet
• värdera och ta ställning till evidens i barnmorskans verksamhet inom gynekologisk, obstetrisk och perinatal vård
• förklara transition till föräldraskap när det nyfödda barnet är i behov av neonatal vård
• visa fördjupad kunskap om amning
• värdera och analysera undersöknings-/övervakningsmetoder och observationer i samband med graviditet,
förlossning och barnsängstid.
• visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård och hälsoarbete.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten med ett helhetsperspektiv och ett empatiskt förhållningssätt kunna:
• självständigt identifiera och bedöma komplikationer hos den gravida och födande kvinnan och/eller fostret
• självständigt ansvara för omvårdnad av kvinna med graviditetskomplikation
• självständigt utföra observationer och undersöknings/övervakningsmetoder i samband med förlossning och
efterbördsskede
• självständigt handlägga och bistå vid normal förlossning och efterbördsskede
• visa färdighet i att handlägga skulderdystoci, vakuumextraktion, sätes- och tångförlossning
• självständigt ansvara för vård av mor, barn och familj efter förlossning
• organisera handlingar i förhållande till komplexa situationer och vid behov handla snabbt
• bedöma och åtgärda akuta tillstånd hos nyfödda barn
• föra journal självständigt
• samarbeta med andra yrkesgrupper
• initiera ett förbättringsarbete
• utforma en poster.
.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• värdera och jämföra eget och andras beteende i social kommunikation
och interaktion med enskilda kvinnor/barn/familjer, kurskamrater,
lärare och i ett vårdteam samt överväga förändring utifrån återkoppling på det egna beteendet
• värdera och reflektera över betydelsen av förmåga att lyssna och vara lyhörd
• förhålla sig till människor så att integritet och autonomi bevaras
• identifiera och analysera etiska dilemman
• värdera och tillämpa forskningsrön inom området
• identifiera behov av kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin professionella kompetens.
KURSINNEHÅLL
Kursen innehåller följande områden som studeras såväl teoretiskt som praktiskt i en klinisk kontext under fem veckor
verksamhetsförlagd utbildning inom förlossningsvård samt två veckor inom avancerad neonatalvård och
gynekologisk vård:
• evidensbaserad vård, forskning och utveckling inom reproduktiv, perinatal och sexuell vård
• ledarskap i komplexa kliniska vårdsituationer
• handledning av föräldrar och studenter inom vård och medicinska utbildningar
• förbättringskunskap inom klinisk verksamhet
• presentationsteknik lämplig inför patienter och medarbetare
• elektronisk fosterövervakning med hjälp av avancerad teknisk apparatur som cardiotocografi (ctg) och fosterekg
med ST–analys (STAN).
• förlossningsoperationer inom barnmorskans kompetensområde som skulderdystoci, vakuumextraktion, sätes- och
tångförlossning
• handläggande av förlossningar med ogynnsam utgång som perinatal död
• valfri fördjupning inom vård relaterat till neonatologi/gynekologi/obstetrik.
UNDERVISNING/ARBETSFORMER
Vid medicinska fakulteten bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och
metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad
han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till
innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande.
Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och
självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att
skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna
samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa
och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I denna kurs används olika arbetsformer såsom basgrupp, föreläsningar, studieuppgifter, fältstudier,
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och skrivande av loggbok.
EXAMINATION
Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer och prestationer i grupp. Deltagande i
obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är aktivt deltagande i
basgrupp, studieuppgift, färdighetsträning och VFU. Examination sker även i form av individuell muntlig och skriftlig
tentamen samt individuell bedömning av VFU.
Bedömning av studentens prestation under VFU relaterat till studentens uppfyllande av kursens mål, görs vid samtal
mellan student, handledare och kontaktlärare. Till grund för samtalet ligger studentens inlärningsplan, loggbok med
handledarkommentarer samt handledarens skriftliga bedömningsunderlag och studentens skriftliga självbedömning
och reflektion.
Omfattning av omtentamen
Tidpunkt för omtentamen ska anges i början av varje termin. För omtentamen gäller att omfattningen ska vara
densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning.
Övriga examinationsformer, t ex salsskrivning, får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte
uppnått godkänt resultat.
Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan
examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen ska gå till.
FÖRKUNSKAPSKRAV
För tillträde till kursen krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska med inriktning mot allmän
hälso- och sjukvård omfattande 180 hp eller motsvarande. Dessutom krävs kandidatexamen och minst 12 månaders
yrkesverksamhet, motsvarande heltid, som legitimerad sjuksköterska.
Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 hp motsvarande
kandidatnivå samt minst 24 månaders yrkesverksamhet, som legitimerad sjuksköterska, motsvarande heltid under de
senaste 5 åren.
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för
grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
För tillträde till kursen krävs förutom behörighet till barnmorskeutbildningen godkänt betyg i basgrupp och VFU från
termin 2.
BETYG
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
KURSBEVIS
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
KURSLITTERATUR
Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.
ÖVRIGT
Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i
varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare
sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till
studenterna, och prefekt/proprefekt.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för
analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid
totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Fördjupning av reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 13,5 hp
Advanced Studies in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 13,5 credits
Kursgivare är: Barnmorskeprogrammet
Dnr: LiU-2015-01590
Kurskod: 8BAA16
Huvudområde: Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap – OM1
Nivå
Avancerad
Utbildningsnivå
A1X
Ämneskod
Utbildningsområde
Vård
Kursen är fastställd av utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 2015-09-14 på delegation av
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten. Reviderad 2016-05-24.
Download