Anestesiologi under specifika förutsättningar, 7,5hp

advertisement
2011−08−28
Kursnamn
Anestesiologi under specifika förutsättningar, 7,5hp
Kurskategori Programkurs
Huvudområde Medicinsk vetenskap
Ämnesområde Medicin − MCA
Kurskod 8ANA05
Mål
INLEDNING
Kursen ingår som en delkurs i utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård.
Kursen belyser anestesiologiska metoder och tekniker för svårt sjuk patient och/eller avancerad kirurgisk
metod samt anestesisjuksköterskans funktion i samband med stor olycka/ katastrof. Kursen inkluderar
teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning i lika stor omfattning.
LÄRANDEMÅL
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
Kunskap och förståelse
" värdera och välja relevant metod i den komplicerade anestesiologiska och/eller kirurgiska situationen.
" visa fördjupad kunskap vid bedömning, planering, genomförande och utvärdering av medicinska åtgärder
vid olika anestesiologiska metoder och kirurgiska behov.
Färdighet och förmåga
" visa förmåga att självständigt planera och genomföra anestesi vid medelstor kirurgi hos frisk patient.
" värdera situationen för att kunna handla, prioritera och fatta snabba beslut då akuta tillstånd tillstöter.
" visa förmåga att tillämpa och integrera sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
" visa självkännedom, empatisk förmåga samt ansvar för att handlingar anpassas efter aktuell situation.
" visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patient, närstående och
medarbetare i den komplicerade anestesiologiska och/eller kirurgiska situationen.
Kursinnehåll
I kursen studeras patofysiologiska tillstånd vilka kräver avancerad anestesiologisk och/eller kirurgisk
metod. Sjukvårdens och samhällets beredskap vid stora olyckor och katastrofer samt
anestesisjuksköterskans funktion i samband med stor olycka/katastrof studeras.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och
metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att
bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer
som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna,
samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens
utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer
används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna.
Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras
lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas
1
lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupp, verksamhetsförlagd
utbildning (vfu), praktiska övningar, simuleringsövningar, föreläsningar, artikelgranskning och seminarier.
Examination
Obligatoriska moment är basgruppsarbete, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning och
inlämningsuppgift. Vid kursens slut sker en individuell skriftlig och klinisk examination.
Bedömning av studentens prestation under VFU relaterat till studentens uppfyllande av kursens mål, görs
vid samtal mellan student, handledare och kontaktlärare. Till grund för samtalet ligger studentens
inlärningsplan, loggbok med handledarkommentarer samt handledarens skriftliga bedömningsunderlag och
studentens skriftliga självbedömning och reflektion.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen
skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt
på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för
omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande
examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.
Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte
godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen.
Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett
obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den
studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Av socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska med inriktning mot allmän hälso− och sjukvård
omfattande 180 högskolepoäng* (120 poäng) eller motsvarande dvs. grundutbildning till sjuksköterska med
kandidatexamen. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15
högskolepoäng *(10 poäng) samt minst 24 månaders yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, som
legitimerad sjuksköterska.
*poängberäkning enligt Högskoleförordningen SFS 2006:1053
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta
variabler för analys och diskussion.
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som
skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna
kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
2
Anestesiologi under specifika förutsättningar
Anaesthesiology and special conditions
Kursgivare är: IMH
Dnr: LiU 327/07−41
Kurskod: 8ANA05
Provkoder: (se förteckning i LADOK)
Ämne: Medicinsk vetenskap
Nivå
Utbildningsnivå
Avancerad
A1X
Ämneskod
Utbildningsområde
Medicin
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007−06−12
Senast reviderad 2011−06−27
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards