Sjuksköterskan - ledarskap och organisation, 7,5hp

Kursnamn
Sjuksköterskan - ledarskap och organisation, 7,5hp
Kurskategori Programkurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
Kurskod 8SKG66
Mål
Kursen ingår i sjuksköterskeprogrammets termin 6 och utgörs av ämnesområdet Beteendevetenskap 7,5 hp. Centralt
i kursen är sjuksköterskans arbetsledande funktion, ledarskapets olika roller, ledarstil, handledning, vårdsamverkan,
organisation och ekonomi.
I kursen ingår placering på klinisk undervisningsavdelning (KUA) motsvarande 3,0 hp.
LÄRANDEMÅL
Kunskap och förståelse
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
• förklara och ge exempel på hur förändringsprocesser påverkar individer, grupper och deras samspel
• definiera och kritiskt bearbeta konflikter och dess orsaker
• försvara betydelsen av arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och psykosocial arbetsmiljö
Färdighet och förmåga
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
• tillämpa omvårdnadsarbete för att främja vårdkvalitet och arbetstillfredsställelse
• värdera och tillämpa strategier för konflikthantering och återkoppling
• förklara och tillämpa aktuella vårdprocesser för planering, konsultation, information och interprofessionell samverkan
• förklara och motivera personalgruppers behov av kompetensutveckling
• värdera rutiner och metoder för implementering av kunskap inom omvårdnad som överensstämmer med vetenskap
och beprövad erfarenhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
• motivera betydelsen av multidisciplinärt förhållningssätt för bästa möjliga vård
• värdera information i samverkan med olika vårdgivare för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet i
omvårdnadsarbetet
• reflektera över samtal där makt-, genus- och mångfaldsperspektiv ingår och hur samtalet kan användas som metod
Kursinnehåll
• Organisationsteorier, teorier om kommunikation och ledarskap, teoriernas tillämplighet inom hälso- och sjukvård och
de värderingar och ställningstagande som avspeglas i teorierna.
• Analys av begreppen produktivitet, kvalitet och effektivitet kopplade till vetenskaplig evidens.
• Konsekvenser av olika ledarstilar och roller, dess inverkan på den arbetsledande funktionen och yrkesmässig
handledning.
• Teorier om vårdorganisationer, professioner, interprofessionellt lärande, datorstödd kvalitetsuppföljning,
informationsspridning och författningar.
• Teorier om konflikthantering
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod.
PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon
behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten
söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera
ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt
lärande som är nödvändig för omvårdnadsområdet, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen
är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i
lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att
skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna
samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa
och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
Examination
Obligatoriska moment
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Ingående obligatoriska moment i kursen
är basgrupp, seminarium inklusive rapport, färdighetsträning och KUA. Bedömning av obligatoriska moment görs
kontinuerligt.
Examination
Individuell skriftlig och muntlig examination.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara
densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd
utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall
men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och
examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.
Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid
ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget
ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten
för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två
underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från termin 4 samt godkänt basgruppsarbete och VFU från termin 5.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Utbytesstudent får dessutom poäng enligt ECTS-skalan.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av programansvarig senast två månader före kursstart. Obligatorisk kurslitteratur
finns ej.
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för
analys och diskussion.
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Denkursvärdering som skall ingå i
varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid
totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Sjuksköterskan - ledarskap och organisation
The Nurse and Leadership/Nurse Management, 7,5 credits
Kursgivare är: SSK - Linköping/Norrköping
Dnr: LiU-2008-01315
Kurskod: 8SKG66
Provkoder: (se förteckning i LADOK)
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OMA
Nivå
Utbildningsnivå
Ämneskod
Utbildningsområde
G2X
OMA
Vård
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2011-04-01
Senast reviderad 2012-04-03