1980/81:1388 - Riksdagens öppna data

advertisement
7
Motion
1980/81:1388
av Arne Fransson m. fl.
om ursprungsmärkning av varor
I många fall är det ett konsumentintresse att veta varifrån en vara kommer.
Långsiktigt kan det vara en fördel att köpa svenska varor i stället för ungefär
likvärdiga från andra länder. Om sysselsättningen i Sverige minskar till följd
av konkurrensen från importprodukter, betyder det på sikt högre priser i
Sverige. Det borde alltså vara ett egenintresse för svenska företag att ange
när en vara är svensk, att alltså utnyttja detta som försäljningsargument. Det
sker också t. ex. när det gäller kläder och möbler, med viss framgång. F. n.
pågår utredningsarbete med anledning av detta.
Många konsumenter kan dock av andra skäl önska veta från vilket land en
icke-svensk vara kommer. Det kan exempelvis gälla livsmedel, där vissa
länder använder särskilt mycket kemiska medel i produktionen. och där
någon konsumentgrupp därför vill undvika livsmedel från detta land. I dag
finns regler endast för färdigpackade livsmedel, medan kemikaliefrågan är
mest aktuell när det gäller färska grönsaker och frukt.
Av politiska skäl vill många konsumenter undvika varor från vissa länder. I
Isolera Sydafrika-kommitten samarbetar de flesta svenska ungdomsorgani­
sationer för att förmå konsumenterna att bojkotta sydafrikanska varor. De
flesta svenskar stöder denna tanke. En stor svårighet är då att det i allmänhet
är svårt att få veta vilka varor som är sydafrikanska. Äpplen av samma typ
kan ena dagen komma från Frankrike, nästa dag från Sydafrika, utan att
någon i affären kan eller vill tala om att äpplena kommer från Sydafrika. För
några år sedan när många människor försökte undvika produkter från Chile
mötte de samma problem.
För att göra det möjligt för människor att välja produkter, också med
hänsyn till var de producerats, borde ursprungsbeteckning vara obligatorisk
för alla varor som säljs i Sverige. Det kan inte medföra någon nämnvärd
merkostnad för producent eller försäljare men betyder ökad valfrihet för
konsumenterna. Såväl producentlimportör som detaljist bör bära ansvar för
att konsumenten informeras. Motivet för att också lägga ansvar på
detaljisten är framför allt att färskvaror typ frukt ofta säljs i lös vikt utan
förpackning.
Mot. 1980/81:1388
8
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen av regeringen begär förslag om en lag om att alla
varor som saluförs i Sverige skall ursprungsmärkas med vilket
land de är tillverkade i.
Stockholm den 26 januari 1981
ARNE FRANSSON (c)
MARGIT ODELSPARR (c)
PÄR GRANSTEDT (c)
GÖSTA ANDERSSON (c)
Download