Fondkapitalets fördelning mellan externa och interna

advertisement
Fondkapitalets fördelning mellan externa och interna förvaltningsmandat 2016-06-30
Marknadsvärde,
mkr
Mandat
EXTERNA DISKRETIONÄRA MANDAT
Aktiemandat
Passiva mandat
Blackrock Investment Management
Blackrock Investment Management
Blackrock Investment Management
Blackrock Investment Management
Blackrock Investment Management
Blackrock Investment Management
Europa - Small cap
Japan
Stillahavsasien
Nordamerika - Large cap
Nordamerika - Mid cap
Nordamerika - Small cap
Semipassiva mandat
Blackrock Investment Management
Intech Investment Management
Nordamerika - Large cap
Nordamerika - Large och Mid cap
Kreditmandat
MG Abs. Kreditfond
-
Andel av
fondkapitalet, %
6 172
8 091
4 855
0
7 118
4 444
14 692
4 202
0
Summa
49 574
FONDINVESTERINGAR
Noterade tillgångar
Aktiefonder
Räntefonder
Absolutavkastande strategier samt hedgefonder
16 762
0
10 728
Onoterade tillgångar
Riskkapitalfonder
Fastighetsfonder
Skogsfonder
INTERNA FÖRVALTNINGSMANDAT
Noterade aktier och andelar
Räntor och krediter
Försäkringsrelaterade risker
Onoterade innehav i fastighetsbolag
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
1)
TOTALT FONDAKPITAL
1)
Består framförallt av kassa och valutasäkringar
Resten
16%
12 778
2 326
5 503
48 098
16%
72 598
98 729
2 058
30 949
204 334
67%
2 012
1%
304 018
100%
Download