printer Tyskland Räntebooster nr 959

advertisement
Sprinter Tyskland
Räntebooster nr 959
Teckna dig senast
3 maj 2011
EJ KAPITALSKYDD
printer Tyskland
Räntebooster nr 959
Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1
100%
Kapitalskydd 2Nej
Löptid5 år
Indikativ deltagandegrad 32,25
Riskbarriär50%
Genomsnittsberäknin
Inriktning
12 mån
DAXK minus 3 mån. EURIBOR
Emittent/Garantigivare Merrill Lynch S.A. / Bank of America Corp. (S&P: A / Moody’s: A2)
ISINLU0607969804
Fotnotsförklaring finns på sidan 3
Viktigt om risker.
OM BROSCHYREN
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och ger
inte en komplett bild av erbjudandet och placeringen.
Mer information finns i emittentens prospekt som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för placeringen och Garantums erbjudande. Innan beslut tas om en investering uppmanas
investerare att ta del av det fullständiga prospektet
och, i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen
finns tillgänglig på www.garantum.se eller kan erhållas
genom att kontakta Garantum på telefon 08-522 550 00.
OM RISKER
En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information
om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta kontakt
med Garantum.
Kreditrisk
Med kreditrisk menas att utgivaren (emittenten) av denna placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden
gent­emot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning enligt villkoren på förfallodagen. Om emittenten
skulle hamna på obestånd träder garantigivaren in och
tar på sig emittentens åtaganden. Skulle garantigivaren
i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur
underliggande exponering har utvecklats. Garantigivarens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som
negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard & Poor’s och Moody’s.
Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens
långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa.
De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är
lägre än detta. Den statliga insättningsgarantin omfattar inte en strukturerad placering.
Likviditetsrisk (andrahandsmarknad)
Placeringen har en fast löptid och ska i första hand
ses som en investering under dess hela livslängd. Det
finns dock, under normala marknadsförhållanden,
en möjlighet till avyttring i förtid via en daglig andrahandsmarknad som tillhandahålls av Garantum och
på www.garantum.se finns indikativa marknadskurser
noterade. Under onormala marknadsförhållanden kan
andrahandmarknaden vara mycket illikvid. Kurserna på
andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre
än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid,
aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande
marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten)
i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas
ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löptiden. En affär på andrahandsmarknaden under
första löptidsåret medför en kostnad på 2 procent på
likvidbeloppet. Från andra året ligger kostnaden på 0,5
procent. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det
ursprungliga investerade beloppet.
Valutarisk
Placeringens nominella belopp är noterat i svenska
kronor vilket innebär att placeringen inte är utsatt för
några direkta valutarisker.
Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är
avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet
i placeringen. Hur den underliggande exponeringen
kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering
i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen.
Ränterisk
Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringens
ingående byggstenar vilket kan medföra att placeringens marknadsvärde förändras, positivt eller negativt.
Det kan också innebära att marknadsvärdet avviker
från ett av investeraren förväntat värde baserat på utvecklingen i de underliggande tillgångarna. Placeringen innehåller Räntebooster och en stigande kortränta i
Europa kan innebära att den slutliga avkastningen avviker, mycket eller lite, från den faktiska aktiekursutvecklingen. Stora delar av en positiv aktiekursutveckling kan gå förlorad och i värsta fall innebära att risken
aktiveras.
I denna marknadsföringsbroschyr kan det finnas asterisker angivna som i sådana fall avser följande: * historisk information, ** simulerad historisk information samt
*** information som endast utgör exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Utförligare förklaringar om detta finns på sista sidan i detta marknadsföringsmaterial.
PLACERINGEN I KORTHET
Tyskland med hävstång
och kursfallsskydd ner till -50%.
I takt med att den globala konjunkturen fortsätter att sakta men säkert stärkas kommer
blickarna att riktas mot de marknader som förväntas kunna stiga mest. Däribland
står sig Tyskland väl med sin stigande inhemska efterfrågan, starka export och breda
tillväxt.
Möjligheter på uppsidan.
Med Sprinter Tyskland Räntebooster får du en exponering mot ett aktieindex som samlar de största aktierna
på den tyska börsen. Avkastningspotentialen motsvarar hela 2,25 gånger (indikativt) indexets utveckling.
Den höga hävstången är möjlig genom att indexet justeras löpande för den europeiska korträntan (3 mån.
EURIBOR) och där denna ränta dras av från indexutvecklingen. En ränta som idagsläget ligger på ca 1,17%
per år (per 2011-03-17). Genom denna åtgärd, kallat
Räntebooster (eller excess return), erhålls en placering
som har en obegränsad avkastningspotential och en
hävstång som är mycket högre jämfört med en placering utan Räntebooster. I diagrammet visas indexets
historiska utveckling, justerat för ränteavdraget. 3
Kursfallsskydd ner till -50%.
Slutvärdet för indexet räknas som ett genomsnitt av
13 observationer som genomförs månadsvis under det
sista året. Om indexet på slutdagen efter 5 år slutar på
eller över riskbarriären på 50% av startkursen är det investerade nominella beloppet skyddat mot kursfall av
emittenten. Skulle däremot indexet sluta under riskbarriären aktiveras risken. Placeringen kan då liknas
vid en direktinvestering i indexet och emittentens återbetalning blir således nominellt belopp minskat med
nedgången. Ta även del av övriga riskfaktorer vilka beskrivs på sidan 2. 3
Så fungerar det. ***
Slutar indexet under
riskbarriären på 50%
av startkursen? 3
NEJ
Minst nominellt
belopp tillbaka och
2,25 gånger indexets
positiva utveckling.
TYSKLAND
Temperaturen i den tyska ekonomin har höjts ordentligt.
Tillväxten hänger inte längre bara på exporten, utan har
breddats och därmed också blivit stabilare. Tuffa åtgärder
har lett till att den tyska ekonomins konkurrenskraft har
höjts, vilket de tyska bolagen nu drar nytta av. Exporten till
de snabbväxande befolkningsrika utvecklingsländerna ökar
snabbast i Tyskland. En redan hög tysk tillväxt får dessutom
extra bränsle av låga korträntor i euroområdet och en svag
valuta. Värderingen på den tyska börsen är generellt sett
relativt låg.
+
• Breddad och därmed stabilare tysk tillväxt.
• Konkurrenskraftig på de nya snabbväxande marknaderna.
•Låga räntor och svag valuta väntas ge tysk tillväxt en
extra skjuts.
-
• Ökad geopolitisk oro.
• En ny oljechock.
•Åtstramningar väntar i omkringliggande länder och
handelspartners.
Utveckling sedan 2003-01-01–2011-03-16 *
Index 100
220
200
180
160
140
120
100
80
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Källa: Bank of America/Merrill Lynch
JA
Nominellt belopp
minus nedgången i
indexet återbetalas.
1 Teckningskursen anges exklusive 2% courtage på nominellt belopp.
2 Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde. Återbetalningsbeloppet är beroende av att
emittenten/garantigivaren inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
3 Deltagandegraden, dvs andelen av uppgången, är indikativ och kan bli både högre eller lägre än vad som anges och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen.
Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden ej understiger 2,0. Slutvärdet för indexet räknas som ett genomsnitt av 13 observationer som genomförs
månadsvis under det sista året. Se vidare i emittentens prospekt/slutliga villkor som innehåller placeringens gällande villkor. All information finner du på www.garantum.se eller
kontakta oss via telefon 08-522 550 00.
PLACERINGEN PÅ DJUPET
Räntebooster utnyttjar det låga
ränteläget, till investerarnas fördel.
Det låga ränteläget skapar nya
placeringslösningar.
SNABBINFORMATION OM RÄNTEBOOSTER:
Genom att addera Räntebooster i en strukturerad placering utnyttjar man i praktiken dagens låga ränteläge
och drar fördel av det. Ju längre tid räntan har en låg
nivå desto bättre för investerarna. Vår bedömning är
att även om vi i nuläget ser en normalisering av räntenivåerna kommer exempelvis ECB att vara försiktiga
med sina styrräntehöjningar framöver. Euroområdet,
med PIGS-länderna i spetsen, har stora problem och
alltför kraftfulla räntehöjningar kan innebära att redan
allvarliga problem späs på ytterligare. Den förväntade
räntekostnaden i Sprinter Tyskland, dvs. det som ska
dras av från indexutvecklingen, skulle därmed kunna
bedömas bli låg framöver. Oförutsedda händelser som
leder till en kraftigt stigande kortränta kan dock bli
negativt för underliggande index.
Om underliggande index.
Sprinter Tyskland följer indexet DAXK Excess Return
Strategy som är en funktion av det tyska aktieindexet
DAXK Index med avdrag för den europeiska korträntan, 3 månaders EURIBOR. Indexet justeras dagligen
för ränteavdraget varför man enkelt kan följa nettoutvecklingen i sin placering på www.garantum.se.
• Ger en placering med mycket högre hävstång
(deltagandegrad) jämfört med en vanlig sprinter.
• Den höga hävstången erhålls därför att index utvecklingen justeras löpande för den europeiska
korträntan.
• Korträntan kommer sannolikt att vara låg ett tag
framöver eftersom ECB troligen inte kommer
vilja riskera att strypa utvecklingen i Euroområdet,
speciellt då ett flertal länder brottas med stora
problem.
• För att korträntan ska stiga krävs troligen en stark
konjunkturåterhämtning i hela området och då
borde inramningen för europeiska börser och den tyska börsen främst vara gynnsam. Något som
kan bli extra gynnsamt i en placering med ränte booster tack vare en högre deltagandegrad.
• Att välja en placering med räntebooster relativt en
vanlig placering kan ses som att ha rörliga bolån
jämfört med att binda lånen på fem år.
• 5 årsräntan är i dagsläget ca 2,88% jämfört med
endast ca 1,17% för den europeiska korträntan
(per 2011-03-17).
• Oförutsedda händelser som leder till en kraftigt
stigande kortränta kan bli negativt för det under liggande indexet.
Räkneexempel – hur stor blir avkastningen? ***
Tabellen visar utvecklingen för nominellt 1 Mkr som investerats i Sprinter Tyskland Räntebooster. Slutvärdet för DAXK
Excess Return Strategy beräknas som ett genomsnitt av värdet månadsvis under löptidens sista år (13 observationer).
Det gör att en kraftig värdestegring under denna period inte får fullt genomslag i slutvärdet. Samtidigt innebär beräkningen ett skydd mot kursfall vid en nedgång mot slutet av löptiden. Beräkningarna är gjorda med antagandet om en
fastställd deltagandegrad på 2,25.
Indexutveckling
Investerat belopp
Återbetalt belopp
(Efter löptidens slut, med hänsyn till
12 månaders genomsnittsberäkning)
Effektiv årsavkastning
(inkl samtliga kostnader)
-75%
-55%
-45%
0%
25%
1 020 000 kr
1 020 000 kr
1 020 000 kr
1 020 000 kr
1 020 000 kr
250 000 kr
450 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
1 562 500 kr
-24,5%
-15,1%
-0,4%
-0,4%
8,9%
75%
1 020 000 kr
2 687 500 kr
21,4%
Tidsplan och betalningsinformation.
3 m a j 2011
minsta t eck n ingsbelopp
Sista teckningsdag då anmälningssedeln måste vara
Garantum tillhanda. Anmälan tas dock in löpande
och Garantum kan komma att stänga vissa placeringar
i förtid för att säkerställa bra villkor.
Nominellt 50 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr.
anm äl an & betaln ing
Startdag för placeringens underliggande tillgångar.
Anmälan är bindande och ska vara Garantum tillhanda per post
eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs
mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara
Garantum tillhanda senast på sista betalningsdag. Betalning
kan också göras i förskott. För depåkunder hos Garantum erhålls
ränta på det förtida insatta beloppet och ränta räknas fram till
den sista betalningsdagen.
Betalning kan göras till ett av följande bankkonto/bankgiro:
17 m a j 2011
ban kgiro
Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/bankgiro.
5861- 4462, Garantum Fondkommission AB
(endast OCR-nr kan anges vilket erhålls på avräkningsnotan).
25 m a j 2011
seb, k lien tmedelskon to
Leverans av värdepapper påbörjas tidigast denna dag.
5231-10 223 69, Garantum Fondkommission AB.
Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges:
depånummer, personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer eller det OCR-nummer som finns på avräkningsnotan.
Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via
bankkontor.
5 m a j 2011
Avräkningsnotor och betalningsanvisningar börjar
skickas ut.
9 m a j 2011
25 m a j 2016
Förfallodag och tidigaste tidpunkt för återbetalning.
Hela erbjudandet.
I vårt nuvarande erbjudande kan du investera i ett flertal strukturerade placeringar med marknadsinriktningar,
risknivåer och löptider som skiljer sig från varandra.
Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj av
strukturerade placeringar är att investera i flera olika.
Då får du en väl diversifierad portfölj som kan ersätta
hela eller delar av en traditionell placeringsportfölj.
Så tänker vi. Hur tänker du?
TECKNING PÅGÅR TILL 3 MAJ:
Kapitalskyddade placeringar
• Aktieindexobligation Sverige nr 941 | 942
• Aktieindexobligation Kina nr 943 | 944
• Aktieindexobligation Tyskland nr 945 | 946
• Aktieobligation USA Export nr 947 | 948
• Valutaobligation Råvaruländer 949
• Portföljobligation Bäst av Tre 950 | 951
• Fondobligation East Capital Ryssland nr 952
Sprinter
• Sprinter Tyskland Räntebooster nr 959
• Sprinter USA Räntebooster nr 960
Autocall
• Autocall Sverige nr 953
• Autocall BRIC Plus/Minus nr 954
• Autocall Tyskland Combo nr 955
• Autocall USA Stegrande kupong nr 956
• Autocall Global Plus/Minus nr 957
• Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 958
Hävstångscertifikat
• Hävstångscertifikat Tyskland nr 961
• Hävstångscertifikat USA Export nr 962
• Hävstångscertifikat Valutakorg Råvaruländer nr 963
Övrigt.
OM BROSCHYREN
Indikativa villkor
Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre
än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på ränte-, aktie- och valutamarknaden och de slutgiltiga
villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande
under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte
enligt Garantums bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller
väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller
motsvarande i Sverige eller i utlandet. Garantum eller emittenten
äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets
omfattning eller avbryta erbjudandet om Garantum bedömer att
marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information och
eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk
information. Simulerad information är baserad på Garantums
eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden
och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att
varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning
samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som
använts i broschyren.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exempel för att
underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur
avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti
för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.
Rådgivning
Om placeringen är en lämplig respektive passande investering
måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna
förhållanden och denna broschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare.
Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering
i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna
hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med
den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som
är förenade med investeringen.
Garantum Fondkommission AB eller utvald emittent tar inget
ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som
helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier
eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering.
Svenska Fondhandlareföreningens Branschkod
Garantum Fondkommission AB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter.
Se vidare på www.fondhandlarna.se/struktprod.
ERSÄTTNINGAR
Allmänt: För att Garantum skall kunna ge dig som kund bästa
service har Garantum avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Garantum en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, överkurs och
andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Garantum
tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som
betalas till leverantörerna. Garantum kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid försäljning av värdepapper. Ytterligare
information om ersättningar kan erhållas från Garantum.
Ersättningar från Garantum: Den placering som Garantum tillhandahåller kan marknadsföras av en extern marknadsförare.
Sådan marknadsföring kan ha riktats till dig. För denna marknadsföring erlägger Garantum en ersättning till den externa marknadsföraren. Ersättningen beräknas som en engångsersättning
på nominellt belopp som marknadsförs av tredje part/marknadsföraren och sålts av Garantum.
Ersättningar till Garantum: Den placering som Garantum tillhandahåller kommer att ges ut av någon emittent. Garantum får
ersättning på försäljningen av placeringen från emittenten och
ersättningen beräknas som en procentsats av placeringens pris.
Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan
olika placeringar tillhandahållna av samma emittent. Garantum
kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,5 –1,0%
per år av placeringens nominella belopp (exklusive 2% courtage).
Beräkningen är gjord utifrån antagandet att placeringen behålls
fram till förfallodagen. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett
bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen
och arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering,
produktion och distribution. I placeringens pris är arvodet inkluderat. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter
eller avgifter när placeringens löptid upphör. Dock tillkommer
ett courtage vid avyttring på andrahandsmarknaden.
BESKATTNING
Beskrivningen nedan är endast en sammanfattning av de skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av nu gällande
skattelagstiftning i Sverige till följd av att äga en strukturerad
placering. För enskilda innehavare kan skattekonsekvenserna
vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet
vilket innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte beskrivs
kan uppkomma. Dessa omständigheter och skattekonsekvenser kan komma att förändras. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de
skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av
en placering. Prospekt finns tillgängliga på www.garantum.se
och kan dessutom rekvireras genom att kontakta Garantum på
telefon 08-522 550 00.
En ansökan om att lista placeringen vid en svensk eller utländsk
börs kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att ­bifallas. Under normala marknadsförhållanden kommer indikativa marknadskurser noteras på
www.garantum.se. Om en placering anses vara ett marknadsnoterat aktierelaterat instrument vid avyttringstillfället behandlas det inom ramen för kapitalvinst/-förlust och vinst/förlust
kan kvittas fullt ut mot kapitalvinst/-förlust på andra marknadsnoterade aktierelaterade instrument. Om en placering vid avyttringstillfället ej anses vara marknadsnoterad medges avdrag
med 70% mot annan inkomst av kapital.
SELLING RESTRICTIONS
The securities have not been and will not be registered under
the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law
requirements. Subject to certain exceptions, securities may not
be offered, sold or delivered within the United States or to U.S.
persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within
the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days
after the commencement of the offering, an offer or sale of notes
within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of
the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO
ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.
NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN
ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR
REGULATION.
Rätt placering vid rätt tillfälle.
Garantum är inte som någon annan fondkommissionär. Vi är en specialiserad aktör
som tror på idén att vara extremt kompetent inom ett smalt område, framför att kunna
lite om mycket. Därför arbetar vi enbart med strukturerade produkter, och med bara
ett mål i sikte: att erbjuda våra kunder marknadens bästa kombination av avkastning
och risk. Vi är dessutom helt oberoende och har under åren byggt upp ett brett kontaktnät med under- och medleverantörer. Det ger oss stark förhandlingsstyrka och i
slutänden våra kunder bättre produkter till bättre villkor. Vi drivs av en stark vilja att
tänka i nya banor och har genom åren skapat ett flertal placeringslösningar som utvecklat hela marknaden. Har du lika höga krav på ditt kapital som vi har, är du varmt
välkommen som kund.
Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 STOCKHOLM
Besöksadress: Norrmalmstorg 16, Telefon: 08-522 550 00, Fax: 08-522 550 99
E-post: [email protected], www.garantum.se
Download