ondobligation Emerging Market Bonds nr 1074 | 1075

advertisement
Fondobligation Emerging
Market Bonds 1074 | 1075
Teckna dig senast
14 oktober 2011
ondobligation
Emerging Market Bonds
nr 1074 | 1075
TRYGGHET (1074)
100%
110%
Kapitalskyddat av emittenten på 4-årsdagen 2
100%
100%
4 år
4 år
Löptid
Indikativ deltagandegrad 3
Målrisk
AVKASTNINGSMÖJLIGHET
OBEROENDE AV
UTVECKLINGEN
PÅ AKTIEMARKNADEN
TILLVÄXT (1075)
Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1
1,02,0
7%7%
Maxexponering mot underliggande fonder 130%
130%
Inriktning 4 räntefonder med inriktning mot tillväxtmarknadsobligationer
Genomsnittsberäkning
Emittent
ISIN
Fotnotsförklaring finns på sidan 3
12 mån
12 mån
UBS AG (S&P: A+ / Moody’s: Aa3)
SE0004198786SE0004198794
Viktigt om risker.
OM BROSCHYREN
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och ger
inte en komplett bild av erbjudandet och placeringen.
Mer information finns i emittentens prospekt som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för placeringen och Garantums erbjudande. Innan beslut tas om en investering uppmanas
investerare att ta del av det fullständiga prospektet
och, i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen
finns tillgänglig på www.garantum.se eller kan erhållas
genom att kontakta Garantum på telefon 08-522 550 00.
OM RISKER
En investering i en placering är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information
om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta kontakt
med Garantum.
Kreditrisk
Med kreditrisk menas att utgivaren (emittenten) av denna
placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gent­
emot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning
enligt villkoren på återbetalningsdagen, dvs det kapitalskyddade nominella beloppet plus eventuellt tilläggsbelopp i form av avkastning. Om emittenten skulle hamna
på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin
investering oavsett hur underliggande exponering har
utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i
såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms
utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende
värderingsinstitut såsom exempelvis Standard & Poor’s
och Moody’s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets
eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är
AAA och Aaa. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. Den statliga insättningsgarantin omfattar inte en strukturerad placering.
Likviditetsrisk (andrahandsmarknad)
Placeringen har en fast löptid och ska i första hand ses
som en investering under dess hela livslängd. Det finns
dock, under normala marknadsförhållanden, en möjlighet till avyttring i förtid via en daglig andrahandsmarknad
som tillhandahålls av Garantum och på www.garantum.se
finns indikativa marknadskurser noterade. Under onor-
mala marknadsförhållanden kan andrahandmarknaden
vara mycket illikvid. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger
på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är
beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling
och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån
dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som
investeraren kan sälja till under löptiden. En affär på
andrahandsmarknaden under första löptidsåret medför en kostnad på 2% på likvidbeloppet. Från andra året
ligger kostnaden på 0,5%. Emittenten kan även i vissa
begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och
det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som
lägre än det ursprungliga investerade beloppet.
Valutarisk
Placeringen är noterad i svenska kronor. Det betyder att
en försvagning eller förstärkning av kronan gentemot
andra valutor inte kan komma att påverka avkastningen
från placeringen negativt eller positivt.
Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är
avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet
i en placering. Hur den underliggande exponeringen
kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat
inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker,
råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i en placering kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Den
regelbaserade allokeringsstrategin har konstruerats
utifrån historiska marknadsdata och under antagandet
att framtida marknader kommer att uppvisa likartade
handelsmönster men det finns inte någon garanti för att
så kommer bli fallet.
Ränterisk
Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringens
ingående byggstenar vilket kan medföra att placeringarnas marknadsvärde förändras, positivt eller negativt.
Det kan också innebära att marknadsvärdet avviker
från ett av investeraren förväntat värde baserat på utvecklingen i de underliggande tillgångarna.
I denna marknadsföringsbroschyr kan det finnas asterisker angivna som i sådana fall avser följande: * historisk information, **
simulerad historisk information samt *** information som endast utgör exempel för att underlätta förståelsen av placeringen.
Utförligare förklaringar om detta finns på sista sidan i detta marknadsföringsmaterial.
2
PLACERINGARNA I KORTHET
Tillväxtmarknadsobligationer – ett
bra inslag i en diversifierad portfölj.
Tillväxtmarknadsobligationer har blivit populärare än någonsin. Mycket tack vare
krisen i Europa och skuldbördan som tynger många mogna marknader såsom USA,
Storbritannien och Japan. Med Fondobligation Emerging Markets Bonds får du en
placering med en strategi som följer fyra erkänt duktiga obligationsförvaltare som
investerar i tillväxtmarknadsobligationer. Det ger en placering med god avkastningspotential, bra riskspridning och ett intressant alternativ till aktier.
Varför tillväxtmarknadsobligationer?
De senaste årens ekonomiska framsteg har bidragit till
högre kreditbetyg för många tillväxtmarknader. Uppgraderingar av stater och bolag i dessa regioner antas
fortsätta i och med att de ser allt starkare ut relativt
sina motsvarigheter i de mogna ekonomierna. Det gör
att risknivån i tillgångsslaget är på väg ned och intresset
ökar bland investerare. Bland annat beräknas amerikanska pensionsfonder under de kommande åren investera
upp mot USD 100 miljarder i denna värdepapperstyp.
Den låga korrelationen med aktier innebär dessutom att tillväxtmarknadsobligationer bidrar till att portföljens diversifiering stärks och minskar beroendet av
stigande aktiekurser. Trots att obligationsinvesteringar
medför betydligt lägre risker än aktier har tillväxtmarknadsobligationer de senaste åren givit relativt jämn
och hög avkastning. Avkastningen kommer både från
kupongutbetalningar och från värdestegring i själva
obligationen vilket ger en god riskjusterad avkastningspotential.
Trygghet eller Tillväxt:
Välj din hävstång och risknivå.
Med Fondobligation Emerging Markets Bonds får du
en placering med en strategi som under de kommande
fyra åren följer en korg med 4 obligationsfonder som
investerar i tillväxtmarknadsobligationer. Avkastningspotentialen motsvarar strategins utveckling multiplicerat med deltagandegraderna som är indikerade till 1,0
för investeringsalternativ Trygghet och 2,0 för alternativ Tillväxt.
Den högre deltagandegraden för Tillväxt fås genom
en överkurs på 10% som inte omfattas av emittentens
kapitalskydd. Med kapitalskydd menas att emittenten
åtagit sig att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen. Slutgiltiga deltagandegrader fastställs
senast på startdagen och de kan bli såväl högre som
lägre än de indikerade nivåerna.
Slutvärdet för strategin beräknas som ett genomsnitt
av korgens värde månadsvis under löptidens sista år
(13 observationer). En kursuppgång under denna period får inte fullt genomslag i slutvärdet men det ger ett
skydd mot kursfall vid en kursnedgång.
Räkneexempel – hur stor blir avkastningen? ***
Tabellen visar utvecklingen för nominellt 1 Mkr som investerats i fondobligationen. Exemplet är baserat på en fastställd deltagandegrad på 1,0 för
Trygghet och 2,0 för Tillväxt. Slutvärdet för den underliggande strategins utveckling beräknas som ett genomsnitt av strategins värde månadsvis under
löptidens sista år (13 observationer). Den Aktiva allokeringen kan variera från dag till dag och i räkneexemplet har en fast nivå angetts för att underlätta
förståelsen för placeringens konstruktion.
Fondkorgens
utveckling
(med hänsyn till
genomsnittsberäkning)
1
2
3
4
5
Genomsnittlig
exponering
(målrisk/
fondkorgens risk)
Återbetalning
Trygghet 4
(1 020 000 kr
investerat)
Effektiv
årsavkastning 5
(inkl samtliga
kostnader)
Återbetalning
Tillväxt 4
(1 120 000 kr
investerat)
Effektiv
årsavkastning 5
(inkl samtliga
kostnader)
-50%
130%
1 000 000 kr
-0,5%
1 000 000 kr
-2,8%
+/-0%
130%
1 000 000 kr
-0,5%
1 000 000 kr
-2,8%
+25%
100%
1 250 000 kr
5,2%
1 500 000 kr
7,6%
+50%
70%
1 350 000 kr
7,3%
1 700 000 kr
11,0%
+50%
100%
1 500 000 kr
10,1%
2 000 000 kr
15,6%
+50%
130%
1 650 000 kr
12,8%
2 300 000 kr
19,7%
Emissionskursen anges exklusive 2% courtage på nominellt belopp.
Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde. Kapitalskyddet är beroende av att emittenten inte
hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
Deltagandegraden, dvs andelen av uppgången, är indikativ och kan bli både högre eller lägre än vad som anges och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen.
Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden ej understiger 0,8 för Trygghet och 1,6 för Tillväxt. Se vidare i emittentens prospekt/slutliga villkor som innehåller
placeringens gällande villkor. All information finner du på Garantums hemsida: www.garantum.se eller kontakta oss via telefon 08-522 550 00.
Emittentens återbetalningsbelopp beräknas som Nominellt belopp + Nominellt belopp x deltagandegraden x Max(0; strategiutvecklingen), där strategiutveckling är lika med:
Fondkorgens utveckling x Genomsnittlig exponering
Samtliga investeringskostnader såsom courtage och överkurs är inkluderat vid beräkning av effektiv årsavkastning som beräknas som: (Återbetalningsbelopp/Anskaffningsvärdet)^0,25
3
PLACERINGEN PÅ DJUPET
Aktiv allokering, upp till 130%
exponering mot fondkorgen.
Aktiv allokering – så fungerar det.
Den regelbaserade Aktiva allokeringen innebär i praktiken att strategins exponering mot fonderna varierar,
beroende på de aktuella och sammantagna riskerna i
fondkorgen. Utgångspunkten för den variabla exponeringen är en indikerad målrisk på 7%. När svängningarna ökar i fonderna och den uppmätta risken stiger över
8% innebär den aktiva allokeringen att exponeringen
minskar därefter och blir lägre än 100%. Ju högre överskjutande risk desto lägre exponering. Vanligtvis sker
detta i perioder som karaktäriseras av stor osäkerhet
och att en fond går ner. Om fonderna skulle falla mycket kan det vara en fördel om exponeringen är lägre än
100% vid ett sådant tillfälle. Man undviker i så fall delar
av nedgången.
Under lugnare perioder med mindre svängningar är
risken lägre och exponeringen mot fondkorgen ökar
när risken understiger 6%. Exponeringen kan som
mest uppgå till 130% vilket kan vara en stor fördel då
långvariga uppgångar framför allt sker under perioder
med lägre risk, dvs. små svängningar. Om fondkorgen
framöver stiger under perioder av hög risk, eller faller i
perioder av låg risk, kan utvecklingen dock bli sämre i
en Aktiv allokeringsstrategi än i fondkorgen.
Allokeringen ändras på daglig basis efter de förutsättningar som råder. I genomsnitt har exponeringen
mot underliggande fonder legat på 119% de senaste fem
åren. Hittills under 2011 har exponeringen i genomsnitt varit 130% (per 2011-09-05).
Historisk utveckling för fondkorgen med (simulerad)
och utan Aktiv allokering. *, **, 4
130%
När uppmätt risk är låg i fondkorgen
innebär den Aktiva allokeringen att strategins exponering kan bli upp till 130%.
Överallokering
100%
Upp till 130%
exponering mot
fondkorgen.
Underallokering
%
200
Lägre än 100%
exponering mot
fondkorgen.
150
När uppmätt risk är hög i fondkorgen
innebär den Aktiva allokeringen att strategins exponering kan understiga 100%.
%
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
10
t/
r/
11
Ap
Ok
09
t/
r/
10
Ap
Ok
08
t/
r/
09
Ap
Ok
07
t/
r/
08
Ap
Ok
r/
07
0
06
Målrisken i den Aktiva allokeringen är 7%. Om den faktiska risken understiger 6% kan
placeringens strategi ha en exponering på maximalt 130% (indikerat) vilket sker vid en
uppmätt risk på ca 5,4 (7 / 5,4 = 1,3). För att uppnå denna höga exponering får strategin
tillgång till extra kapital utan att strategin belastas av några tillkommande kostnader.
Ifall fondkorgens risk överstiger 8% minskas istället exponeringen framöver och den
delen av exponeringen som då ligger utanför marknaden ligger kontant. Så länge som
den uppmätta risken ligger inom spannet 6% till 8% sker ingen förändring av målrisken utan den anges då till 7%. Om exponeringen mot fondkorgen överstiger 100%
ökar sannolikheten för att den uppmätta volatiliteten resulterar i en omallokering i
större utsträckning jämfört med om exponeringen understiger 100%.
t/
Figuren. ***
50
Ap
Risk > 8%
Ok
Risk < 6%
Strategins exponering mot fondkorgen (höger skala) **
Strategins utveckling (fondkorgen med Aktiv allokering, vänster skala) **
Fondkorgens utveckling (vänster skala) *
Mer om risk och kurssvängningar.
Ett annat ord för risk och kurssvängningar är volatilitet, eller
standardavvikelse, som är ett mått på hur mycket en – i det här
fallet – fond svänger under en viss given period. Målvolatiliteten
jämförs löpande med den faktiskt uppmätta volatiliteten under
de senaste 40 handelsdagarna där de senaste handelsdagarnas
volatilitet ges en högre vikt. Om den uppmätta volatiliteten
ligger inom intervallet 6% – 8% blir exponeringen mot den
underliggande fondkorgen 100%. Om den faktiska volatiliteten
däremot är högre minskas exponeringen med kvoten mellan
målvolatiliteten och den faktiska volatiliteten, dvs. man dividerar målrisken med den faktiska volatiliteten. I ett marknadsläge
där den uppmätta volatiliteten skulle vara lägre än målrisken
får man en inbyggd extra hävstång i placeringen, dvs. exponeringen mot fondkorgen blir större än 100% och kan som mest
uppgå till 130% (indikerat). Mer ingående information om hur
den aktiva allokeringen beräknas finns i emittentens prospekt/
slutliga villkor, tillgängligt på www.garantum.se eller via telefon
08-522 550 00.
Varför tillväxtmarknader?
EXPONERING MOT FYRA DUKTIGA
OBLIGATIONSFÖRVALTARE
Obligationsmarknaden är mycket omfattande och det
finns många faktorer att ta hänsyn till vid ett investeringsbeslut, såsom räntenivåer, riskpåslag, kreditbetyg, likviditet och valutakurser. För att öka möjligheterna att hitta rätt placering vid rätt tillfälle har
Garantum valt ut fyra erkänt duktiga obligationsförvaltare. Det ger god avkastningspotential samtidigt
som det sprider riskerna.
TEMPLETON EMERGING MARKETS
BOND FUND
Tillväxtmarknader allt viktigare för
världsekonomin.
Tillväxtmarknadernas andel av världens BNP växer
stadigt på de mogna ekonomiernas bekostnad. En
trend som förväntas fortgå och redan under innevarande årtionde kommer tillväxtmarknader stå för mer
än hälften av den globala produktionen. Inom de flesta
betydelsefulla sektorer har också tillväxtmarknader
flyttat fram sina positioner kraftigt bara de senaste
20 åren och står nu för mer än hälften av världens produktion i flertalet av dessa sektorer.
(Bloomberg-kod: TEMEFBA:LX)
Fonden investerar främst i företags- och statsobligationer emitterade i tillväxt- och utvecklingsländer.
Ekonomiernas andel av världens BNP, %
Till marknadsaktuella valutakurser
100
PROGNOS
PARVEST BOND WORLD EMERGING
(Bloomberg-kod: PAREMBC:LX)
90
Mogna marknader
80
Fonden investerar i räntebärande värdepapper
på emerging markets, speciellt Östeuropa, Latin
Amerika, Asien och Afrika.
70
60
ABERDEEN EMERGING MARKETS
BOND FUND
50
Investerar i högavkastande räntebärande värdepapper utgivna av tillväxtmarknadsstater.
30
40
(Bloomberg-kod: ABESOAA:LX)
20
TIllväxtmarknader
PIMCO EMERGING MARKETS BOND
FUND
(Bloomberg-kod: PIMEMBA:ID)
Investerar i både stats- och företagsobligationer
i tillväxtmarknadsländer.
10
1990
95
2000
05
10
15
20
0
Källa: AT Kearney, Bloomberg, BP, dotMobi, Fortune,
IMF, UBS, UN, World Bank, World Steel Association, WTO
Hög aktivitetsnivå och en låg
skuldsättning.
Tillväxtmarknaderna lockar i dagsläget till sig en
större andel av världens samlade utlandsinvesteringar
än de mogna ekonomierna. Den kraftiga tillväxten har
också lett till att deras totala exportvolym nu är högre
än i-ländernas. Samtidigt är skuldsättningsgraden i
tillväxtmarknader generellt sett lägre – särskilt i den
offentliga sektorn.
7
Tidsplan och betalningsinformation.
14 ok tober 2011
minsta t eck n ingsbelopp
Sista teckningsdag då anmälningssedeln måste vara
Garantum tillhanda. Anmälan tas dock in löpande
och Garantum kan komma att stänga vissa placeringar
i förtid för att säkerställa bra villkor.
Nominellt 50 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr.
anm äl an & betaln ing
Startdag för placeringens underliggande tillgångar.
Anmälan är bindande och ska vara Garantum tillhanda per post
eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs
mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara
Garantum tillhanda senast på sista betalningsdag. Betalning
kan också göras i förskott. För depåkunder hos Garantum erhålls
ränta på det förtida insatta beloppet och ränta räknas fram till
den sista betalningsdagen.
Betalning kan göras till ett av följande bankkonto/bankgiro:
1 november 2011
ban kgiro
Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat
bankkonto/bankgiro.
5861- 4462, Garantum Fondkommission AB
(endast OCR-nr kan anges vilket erhålls på avräkningsnotan).
9 november 2011
seb, k lien tmedelskon to
Leverans av värdepapper påbörjas tidigast denna dag.
5231-10 223 69, Garantum Fondkommission AB.
Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges:
depånummer, personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer eller det OCR-nummer som finns på avräkningsnotan.
Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via
bankkontor.
19 ok tober 2011
Avräkningsnotor och betalningsanvisningar börjar
skickas ut.
20 ok tober 2011
3 november 2015
Återbetalningsdag och tidigaste tidpunkt för återbetalning.
Hela erbjudandet.
I vårt nuvarande erbjudande kan du investera i ett flertal strukturerade placeringar med marknadsinriktningar,
risknivåer och löptider som skiljer sig från varandra.
Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj av
strukturerade placeringar är att investera i flera olika.
Då får du en väl diversifierad portfölj som kan ersätta
hela eller delar av en traditionell placeringsportfölj.
Så tänker vi. Hur tänker du?
TECKNING PÅGÅR TILL 14 OKTOBER:
Kapitalskyddade placeringar
• Aktieobligation USA Export nr 1066 | 1067
• Aktieobligation Tyskland Select FB nr 1068 | 1069
• Aktieobligation Sverige Select FB nr 1070 | 1071
• Aktieindexobligation Kina nr 1072 | 1073
• Fondobligation Emerging Market Bonds 1074 | 1075
Sprinter
• Sprinter Sverige Optimal Start nr 1083
Autocall
• Autocall Sverige nr 1076
• Autocall Tyskland Plus/Minus nr 1077
• Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1078
• Autocall Svenska bolag Max nr 1079
• Autocall BRIC Plus/Minus nr 1080
• Autocall One Touch nr 1081
• Autocall Global Plus/Minus nr 1082
Hävstångscertifikat
• Hävstångscertifikat USA Export nr 1084
• Hävstångscertifikat Tyskland Select FB nr 1085
• Hävstångscertifikat Sverige Select FB nr 1086
Övrigt.
OM BROSCHYREN
Indikativa villkor
Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre
än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på ränte-, aktie- och valutamarknaden och de slutgiltiga
villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande
under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd lägsta nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av
att det inte enligt Garantums bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Garantum eller
emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa
erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Garantum bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information och
eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk
information. Simulerad information är baserad på Garantums
eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden
och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att
varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning
samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som
använts i broschyren.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exempel för att
underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur
avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti
för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.
Rådgivning
Om placeringen är en lämplig respektive passande investering
måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna
förhållanden och denna broschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare.
Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering
i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna
hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med
den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som
är förenade med investeringen.
Garantum Fondkommission AB eller utvald emittent tar inget
ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som
helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier
eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering.
Svenska Fondhandlareföreningens Branschkod
Garantum Fondkommission AB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter.
Se vidare på www.fondhandlarna.se/struktprod.
ERSÄTTNINGAR
Allmänt: För att Garantum skall kunna ge dig som kund bästa
service har Garantum avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Garantum en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, överkurs och
andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Garantum
tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som
betalas till leverantörerna. Garantum kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid försäljning av värdepapper. Ytterligare
information om ersättningar kan erhållas från Garantum.
Ersättningar från Garantum: Den placering som Garantum tillhandahåller kan marknadsföras eller förmedlas av en extern
part. Sådan marknadsföring eller förmedling kan ha riktats
till dig. För denna marknadsföring eller förmedling erlägger
Garantum en ersättning till den externa parten. Ersättningen
beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som
marknadsförts eller förmedlats av den externa parten och sålts
av Garantum.
Ersättningar och avgifter till Garantum: Den placering som
Garantum tillhandahåller kommer att ges ut av någon emittent.
Garantum får ersättning på försäljningen av placeringen från
emittenten och ersättningen beräknas som en procentsats av
placeringens pris. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika placeringar tillhandahållna av samma
emittent. Garantum kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande 0,5 –1,2% per år av placeringens nominella belopp
(exklusive 2% courtage). Beräkningen är gjord utifrån antagandet att placeringen behålls fram till förfallodagen. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska bland annat
täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution.
I placeringens pris är arvodet inkluderat. Därefter tillkommer
inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter när placeringens
löptid upphör. Dock tillkommer ett courtage vid avyttring på andrahandsmarknaden.
BESKATTNING
Beskrivningen nedan är endast en sammanfattning av de skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av nu gällande
skattelagstiftning i Sverige till följd av att äga en strukturerad
placering. För enskilda innehavare kan skattekonsekvenserna
vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet
vilket innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte beskrivs
kan uppkomma. Dessa omständigheter och skattekonsekvenser kan komma att förändras. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de
skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av
en placering. Prospekt finns tillgängliga på www.garantum.se
och kan dessutom rekvireras genom att kontakta Garantum på
telefon 08-522 550 00.
En ansökan om att lista placeringen vid en svensk eller utländsk
börs kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att ­bifallas. Under normala marknadsförhållanden kommer indikativa marknadskurser noteras på
www.garantum.se. Om en placering anses vara ett marknadsnoterat aktierelaterat instrument vid avyttringstillfället behandlas det inom ramen för kapitalvinst/-förlust och vinst/förlust
kan kvittas fullt ut mot kapitalvinst/-förlust på andra marknadsnoterade aktierelaterade instrument. Om en placering vid avyttringstillfället ej anses vara marknadsnoterad medges avdrag
med 70% mot annan inkomst av kapital.
SELLING RESTRICTIONS
The securities have not been and will not be registered under
the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law
requirements. Subject to certain exceptions, securities may not
be offered, sold or delivered within the United States or to U.S.
persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within
the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days
after the commencement of the offering, an offer or sale of notes
within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of
the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO
ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.
NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN
ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR
REGULATION.
7
Rätt placering vid rätt tillfälle.
Garantum är inte som någon annan fondkommissionär. Vi är en specialiserad aktör
som tror på idén att vara extremt kompetent inom ett smalt område, framför att kunna
lite om mycket. Därför arbetar vi enbart med strukturerade produkter, och med bara
ett mål i sikte: att erbjuda våra kunder marknadens bästa kombination av avkastning
och risk. Vi är dessutom helt oberoende och har under åren byggt upp ett brett kontaktnät med under- och medleverantörer. Det ger oss stark förhandlingsstyrka och i
slutänden våra kunder bättre produkter till bättre villkor. Vi drivs av en stark vilja att
tänka i nya banor och har genom åren skapat ett flertal placeringslösningar som utvecklat hela marknaden. Har du lika höga krav på ditt kapital som vi har, är du varmt
välkommen som kund.
Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 STOCKHOLM
Besöksadress: Norrmalmstorg 16, Telefon: 08-522 550 00, Fax: 08-522 550 99
E-post: [email protected], www.garantum.se
Download